Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zadania „Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
Ogłoszony
Termin składania ofert: 04.02.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zadania
„Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie w pokojach o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U.z 2006r. Nr 22, poz. 169). Usługi świadczone będą na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Przedmiot zamówienia składa się z 6 części, z których każda będzie realizowana w poniżej podanych terminach:
1) Część 1 – usługa hotelowa (nocleg) dla 6 osób (pokoje jednoosobowe) w dn. 05-08.02.2014 r.
2) Część 2 – usługa hotelowa (nocleg) dla 60 osób (pokoje jedno- i dwuosobowe) w dn. 27 i 28.02.2014 roku;
3) Część 3 – usługa hotelowa (nocleg) dla 60 osób (pokoje jedno- i dwuosobowe) w dniach 06-07.03.2014 roku;
4) Część 4 – usługa hotelowa (nocleg) dla 6 osób (pokoje jednoosobowe) w miesiącu marcu 2014 roku - dokładny termin zostanie podany przez Zamawiającego do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.
5) Część 5 – usługa hotelowa (nocleg) dla 9 osób (pokoje jednoosobowe) w miesiącu czerwcu 2014 roku - dokładny termin zostanie podany przez Zamawiającego do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.
6) Część 6 – usługa hotelowa (nocleg) dla 9 osób (pokoje jednoosobowe) w miesiącu wrześniu 2014 roku  - dokładny termin zostanie podany przez Zamawiającego do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Kod CPV
55100000 - 1 - Usługi hotelarskie

Miejsce świadczenia usługi
Usługi w ramach każdej z wymienionych części będą świadczone na terenie miasta Kielce.

Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Warunki udziału w postępowaniu (wspólne dla wszystkich części zamówienia):
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy.
5) nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) wobec których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;


Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert upływa w dn. 4 lutego 2014 roku o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dn. 4 lutego 2014 roku o godz. 13:30.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,
al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.
z dopiskiem „Oferta na usługi hotelarskie na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” NIE OTWIERAĆ PRZED 04.02.2014 godz. 13.30.”
Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.


Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

Kryteria oceny ofert
Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w ramach tej części. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.01.2014
Data wytworzenia : 29.01.2014
Data modyfikacji : 30.01.2014 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Daniel Drogosz
Autor : Daniel Drogosz