Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na obsługę cateringową konferencji w ramach komponentu III Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
Ogłoszony
Termin składania ofert: 19.02.2014

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową konferencji w ramach komponentu III Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa konferencji w ramach komponentu III Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części, z których każda będzie realizowana w poniżej podanych terminach:

1) Część I usługi będzie świadczona w dniu 26.02.2014 roku w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3;

2) Część II usługi będzie świadczona w miesiącu wrześniu 2014 roku na terenie miasta Kielce - dokładny termin oraz miejsce zostanie podany przez Zamawiającego do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach, w których zostaną zrealizowane poszczególne części zamówienia nie później jednak niż trzy dni przed terminem realizacji poszczególnych części.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Miejsce świadczenia usługi

Część I usługi będzie świadczona w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3. Część II usługi będzie świadczona na terenie miasta Kielce – granice administracyjne miasta. Dokładny termin oraz miejsce zostanie podany przez Zamawiającego do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi cateringowe o wartości sumarycznej brutto co najmniej 5.000 zł.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy.

5) nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) wobec których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 19 lutego 2014 roku o godz. 13.00.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem „Oferta na obsługę cateringową konferencji w ramach komponentu III Projektu KIK/57" NIE OTWIERAĆ PRZED 19.02.2014 godz. 13.00.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sposób przygotowania oferty

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych, w ten sposób, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną ze wskazanych przez Zamawiającego części zamówienia albo na obydwie części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakter składanej oferty należy wykreślić w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację intencji Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.02.2014
Data wytworzenia : 14.02.2014
Data modyfikacji : 14.02.2014 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Daniel Drogosz
Autor : Sławomir Ciaś