Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola działalności Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 28.03.2019

Zakres kontroli:
1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach ustaw szczegółowych w odniesieniu wydawania decyzji administracyjnych
I instancji,
3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, zwany dalej ŚWLW przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
4. sprawdzenie czy w kontrolowanej jednostce przestrzegane są przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w wybranych sprawach obejmujących zagadnienia wskazane powyżej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.06.2019
Data wytworzenia : 05.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski