Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
24.01.2022
do
07.02.2022
IR.II.746.49.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.01.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.01.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "zmianie sposobu użytkowania części garażowej budynku nr 17 na pomieszczenia do ćwiczeń sportowych wraz z przebudową przegród zewnętrznych", inwestycja na działce nr: 41/41, obręb: 0031, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiącej teren zamknięty MON
od
20.01.2022
do
03.02.2022
SPN.II.7533.404.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zawiadamiam, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej na terenie gminy Staszów: w obrębie 0017 Niemścice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 306/1 o pow. 1,9183 ha, w obrębie 0018 Oględów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 659/1 o pow. 2,0918 ha oraz w obrębie 0001 Czajków Południowy oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1307 o pow. 0,74 ha
od
20.01.2022
do
03.02.2022
SPN.II.7533.403.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zawiadamiam, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0013 Pliskowola, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 154/2 o pow. 2,20 ha i nr 154/3 o pow. 3,55 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 765 pn. Jędrzejów – Kije – Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek.
od
14.01.2022
do
28.01.2022
SPN.II.7533.186.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 13.01.2022 r., znak: SPN.II.7533.186.2021 sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0019 Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, jako działka nr 823/75 o pow. 0,0301 ha
od
13.01.2022
do
27.01.2022
IR.II.746.51.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.51.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PEdn160, inwestycja na działce nr ewid. 471, obręb 0012 Łyżwy, jednostka ewid. 2610001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
17.01.2022
do
31.01.2022
IR.II.746.1.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km 239.880 – 239.907, 240.082 – 240.115, 240.503 – 240.529, 241.243 – 241.298 polegające na budowie odwodnienia – drenażu oraz budowie masztu telekomunikacyjnego, inwestycja na działce nr: 435/3, obręb: 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
05.01.2022
do
05.02.2022
WIG.II.7212.20.2021 - ObwieszczenieWojewody Świetokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Admininistracyjnego w Kielcach skarg wraz z odpowiedzią na skargi wniesione na decyzję Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. znak: WIG.II.7213.20.2021.dotyczącą scalenia gruntów wsi Grudzyny gm. Imielno. Wojewoda Świętokrzyski przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi wraz z odpowiedzią na skargi, wniesione na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia z dnia 27 października 2021 r. znak: WIG.II.7213.20.2021, którą umorzono postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Jędrzejowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. znak: REGiK.611.00003.2016 prowadzone przez Wojewodę Świętokrzyskiego w części dotyczącej gruntów położonych we wsi Grudzyny oznaczonych po scaleniu jako działki nr 127 i 196 oraz uchylono decyzję Starosty Jędrzejowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. znak: REGiK.611.00003.2016 zatwierdzającą projekt scalenia gruntów wsi Grudzyny w gm. Imielno, w części określonej w punkcie X tej decyzji,.
od
11.01.2022
do
25.01.2022
IR.II.7840.1.95.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.01.2022r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Kazimierskiego 61/2016 z dnia 18.12.2019r., znak: BI.6740.061.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.01.2022r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Kazimierskiego 61/2016 z dnia 18.12.2019r., znak: BI.6740.061.2016
od
05.01.2022
do
19.01.2022
SPN.II.7533.421.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kunów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kunów - miasto, gmina Kunów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 375/6 o pow. 0,3527 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 1536051 pn. Kunów Piaski (Osiedle bloków) (nowy nr 336051 T).
od
05.01.2022
do
19.01.2022
IR.II.746.53.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2022r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2022r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 239+825 linii kolejowej nr 65”, inwestycja na działce nr: 163/6, obręb: 0003 Dobrów, jednostka ewid. 260107_2 Tuczępy – stanowiącej teren zamknięty PKP
od
01.01.2022
do
15.01.2022
SPN.II.7533.412.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Oksa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Oksa, w obrębach 0015 Zakrzów i 0004 Oksa, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków odpowiednio jako działki: Nr 342 o pow. 0,4200 ha i Nr 218 o pow. 0,3100 ha, zajętych pod drogę publiczną Nr 1546005 pn. Zakrzów - Oksa (nowy Nr 355005T).
od
01.01.2022
do
15.01.2022
SPN.II.7533.411.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Oksa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Oksa, obręb 0002 Lipno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 877 o pow. 1,6700 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1546004 pn. Błogoszów - Lipno (nowy Nr 355004T).
od
01.01.2022
do
15.01.2022
SPN.II.7533.414.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Oksa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Oksa, obręb 0010 Tyniec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 87 o pow. 2,1600 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1546003 pn. Tyniec – Gawrony - Węgleszyn (nowy Nr 355003T).
od
28.12.2021
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wykreślenia z rejestru związków międzygminnych Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą w Busku-Zdroju w sprawie wykreślenia z rejestru związków międzygminnych Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą w Busku-Zdroju
od
23.12.2021
do
06.01.2022
SPN.II.7533.356.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 561 o pow. 0,0040 ha, zajętej pod drogę publiczną ul. „ Skłodowskiej ”.
od
23.12.2021
do
06.01.2022
IR.II.7840.4.56.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.56.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na „budowę peronu w km 193,611.82 - 193,911.82, małej architektury, odwodnienia drenaży przy torze nr 1 w km 192+100 - 192+500; 192+826 - 193+200; 193+988 - 194+052; 194+189 - 194+240; 194+300 - 194+350, przy torze nr 2 w km 192+600 - 192+907; 193+913 - 193+943, przy torze nr 3 w km 193+200 - 193+260, w międzytorzu nr 1 i 3 w km 193+234 - 193+988, rozbiórka i budowa oświetlenia i sieci elektroenergetycznych na Stacji Bodzechów w km 192.000 - 194.500 w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz"
od
22.12.2021
do
05.01.2022
SPN.II.7533.186.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o toczącym się postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0019 Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr P.2613.2020.1443, jako działka Nr 823/75 o pow. 0,0301 ha (wydzielona z działki Nr 823/39 o pow. 1,2057 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15395 pn. Międzylesie – Biedaszek (nowy Nr 0249 T).
od
22.12.2021
do
05.01.2022
SPN.II.7533.416.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Stąporków, w obrębie 0024 Niekłań Mały, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 982 o pow. 1,64 ha i nr 2501 o pow. 1,50 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 15645 pn. „(Szydłowiec) – granica województwa – Niekłań – Stąporków (Wołów)”.
od
21.12.2021
do
04.01.2022
SPN.II.7533.261.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek Pana Grzegorza Staszewskiego - dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0011, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 250/4 o pow. 0,0934 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul Tysiąclecia Państwa Polskiego.
od
22.12.2021
do
05.01.2022
SPN.III.7820.1.11.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce działającego przez pełnomocnika, z dnia 01.10.2021r. znak: WP.RPD.4020.2.I.2.5.2020.PS, uzupełniony pismem z dnia 08.12.2021r., znak: jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 73 od km 9+003, 55 do km 9+614,73 strona lewa na terenie miasta Kielce w ramach zadania pn.: „Kielecki Rower Miejski - Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, al. Solidarności - od al. IX Wieków Kielc do al. 1000-lecia Państwa Polskiego”.
od
20.12.2021
do
03.01.2022
SPN.III.747.30.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 09.11.2021 r., znak: PSGKI.IRSR.430.634.21.PP, uzupełniony w dniu 24.11.2021 r., pismem z dnia 19.11.2021 r., znak: PSGKI.IRSR.430.671.21.MO, została wydana w dniu 16.12.2021 r. decyzja Nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia-Masłów oraz gazociągu Mójcza-Kielce” na terenie gminy Zagnańsk, obejmująca nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: Powiat Kielecki
od

do
20.02.2022
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w województwie świętokrzyskim w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w województwie świętokrzyskim
od
20.12.2021
do
03.01.2022
IR.II.7840.3.4.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.12.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.12.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 8 pn.: „Fragmentaryczna rozbiórka prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pińczów w kierunku miejscowości Michałów – (polder Michałów)”.
od
20.12.2021
do
03.01.2022
IR.II.7840.1.79.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.12.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Kazimierskiego 60/2016 z dnia 02.04.2019r., znak: BI.6740.060.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.12.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Kazimierskiego 60/2016 z dnia 02.04.2019r., znak: BI.6740.060.2016 dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej T5 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną”, na działkach o nr ewid.: 285/2, 286/6, 285/1, 284/5, obręb: 0003 Czyżowice, jednostka ewid. 260301_2 Bejsce.
od
15.12.2021
do
29.12.2021
SPN.I.7536.67.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 2 Kpa w związku z art. 9a i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2021 r. znak: SPN.I.7536.67.2021 uchylającą w całości decyzję Starosty Opatowskiego z dnia 04.10.2021 r. znak: G-II.6821.2.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Ożarów, gmina Ożarów, oznaczonej jako działka nr815/2 o pow. 0,2761 ha i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
od
15.12.2021
do
29.12.2021
SPN.I.7536.69.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 2 Kpa w związku z art. 9a i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2021 r. znak: SPN.I.7536.69.2021 uchylającą w całości decyzję Starosty Opatowskiego z dnia 04.10.2021 r. znak: G-II.6821.19.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0017 Smugi, gmina Wojciechowice, oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 4,9400 ha i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
od
15.12.2021
do
29.12.2021
SPN.I.7536.64.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 2 Kpa w związku z art. 9a i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.12.2021 r. znak: SPN.I.7536.64.2021 uchylającą w całości decyzję Starosty Opatowskiego z dnia 04.10.2021 r. znak: G-II.6821.4.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Ożarów, gmina Ożarów, oznaczonej jako działka nr 917 o pow. 0,2781 ha i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
od
15.12.2021
do
29.12.2021
SPN.I.7536.66.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 2 Kpa w związku z art. 9a i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2021 r. znak: SPN.I.7536.66.2021 uchylającą w całości decyzję Starosty Opatowskiego z dnia 04.10.2021 r. znak: G-II.6821.3.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Ożarów, gmina Ożarów, oznaczonej jako działka nr 837/1 o pow. 0,3284 ha i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
od
15.12.2021
do
29.12.2021
SPN.I.7536.68.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 2 Kpa w związku z art. 9a i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2021 r. znak: SPN.I.7536.68.2021 uchylającą w całości decyzję Starosty Opatowskiego z dnia 04.10.2021 r. znak: G-II.6821.20.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Ożarów, gmina Ożarów, oznaczonej jako działka nr 824 o pow. 0,4427 ha i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w przedmiotowej sprawie
od
15.12.2021
do
29.12.2021
SPN.I.7536.63.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 2 Kpa w związku z art. 9a i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2021 r. znak: SPN.I.7536.63.2021 uchylającą w całości decyzję Starosty Opatowskiego z dnia 04.10.2021 r. znak: G-II.6821.10.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0012 Ługi, gmina Wojciechowice, oznaczonej jako działka nr 18 o pow. 1,8900 ha i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.