Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
09.08.2022
do
23.08.2022
IR.II.7840.1.28.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2022 dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/2011 z dnia 29.06.2011r., znak: IG.II.7111.D-93/10 IR.II.7840.1.28.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2022 dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/2011 z dnia 29.06.2011r., znak: IG.II.7111.D-93/10 dla inwestycji pn.: „Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły – ulica Lwowska bis – jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77”, w części dotyczącej wykonania robót budowlanych na działkach o nr ewid.: obręb: 0003 Sandomierz Lewobrzeżny: 1002/1, 1002/6, 1002/8, 1261, 1356/4, 1356/6, 1356/8; obręb: 0005 Sandomierz Prawobrzeżny: 10/5, 193/4, 193/6, 228/9, 229/1, 230, 246/1, 1300/2, 1300/5, 1300/7, 1302/4, 1305/1, 1305/2, 1306, 1307, 1402/4, 1402/8, 1301, 2333 w jednostce ewid. 260901_1 Sandomierz, w zakresie zgodnym z projektem budowlanym zamiennym
od
08.08.2022
do
22.08.2022
SPN.II.7533.243.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Mniów, w obrębie 0018 Węgrzynów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2 o pow. 1,2200 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 74 pn. „(Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik”.
od
04.08.2022
do
18.08.2022
IR.II.746.14.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.08.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.14.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.08.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12056_LE004_Starzechowice_207_A / ORx004-115585-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, km 115.585”, inwestycja na działce nr: 740/22, obręb: 0006 Starzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
04.08.2022
do
18.08.2022
IR.II.746.12.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.08.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.12.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.08.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12056_LE004_Starzechowice_207_A / ORx004-115585-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, km 115.585”, inwestycja na działce nr: 740/22, obręb: 0006 Starzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
03.08.2022
do
17.08.2022
SPN.III.747.19.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie odwołania od decyzji Nr 3/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/2022 z dnia 04.07.2022 r., znak: SPN.III.747.19.2022, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Parszów”, na terenie miasta i gminy Wąchock oraz gminy Skarżysko Kościelne, wpłynęło odwołanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Rozwoju i Technologii, na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
od
01.08.2022
do
15.08.2022
SPN.III.7821.1.7.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji, utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 27.07.2022 r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20.05.2022 r., znak: UA-IV.6740.2.1.2022.JK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Zadanie 1: Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach Zadanie 2: Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej”.
od
01.08.2022
do
15.08.2022
IR.II.7840.1.36.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.36.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Q=1600 Nm3/h MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, budowę gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa wraz z jego włączeniem do istniejącego gazociągu przesyłowego DN300 relacji Swarzów-Grzybów w ramach zadania pn. „Przyłączenie na obszarze Solec-Zdrój”
od
01.08.2022
do
15.08.2022
IR.II.7840.3.7.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 30/2022, znak: IR.II.7840.3.7.2022 z dnia 28.07.2022r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IR.II.7840.3.7.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 30/2022, znak: IR.II.7840.3.7.2022 z dnia 28.07.2022r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 2 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy pomiędzy miejscowościami Rębów - Motkowice – (polder Kliszów)”,
od
29.07.2022
do
12.08.2022
SPN.III.7821.1.6.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegoo o wydaniu decyzji, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 9/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 20.04.2022 r., znak: B-II.672.39.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi powiatowej Nr 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+882,77 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0384T Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 26.07.2022 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 9/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 20.04.2022 r., znak: B-II.672.39.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+882,77 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0384T od km 6+104,71 do km 6+046,60 w miejscowości Ostrów, gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów gm. Chęciny, powiat kielecki, woj.Świętokrzyskie”.
od
29.07.2022
do
12.08.2022
SPN.II.7533.240.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Raków, w obrębie 0018 Raków, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1048/8 o pow. 0,4781 ha, nr 1048/9 o pow. 1,0432 ha, nr 1048/10 o pow. 0,5510 ha, zajętych pod drogę publiczną Nr 756 pn. Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica.
od
28.07.2022
do
11.08.2022
IR.II.746.5.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2022 r. o podjęciu zawieszonego w dniu 07.06.2022r. postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.5.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2022 r. o podjęciu zawieszonego w dniu 07.06.2022r. postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym o podjęciu zawieszonego w dniu 07.06.2022r. postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10227_L25_OstrowiecSwietokrzyski / ORx025-185184-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica”, identyfikator działki ewid.: 260703_2.0004.275/13 – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
28.07.2022
do
11.08.2022
SPN.III.7820.1.2.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S-74 i DK 9” na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Sadowie. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 14.04.2022 r., znak: OI/S74_Opatów/EW/0338/22, uzupełniony pismem z dnia 20.06.2021 r., znak: OI/S74_Opatów/0412/22/KR, (data wpływu do tut. organu: 20.07.2022 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S-74 i DK 9” na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Sadowie.
od
26.07.2022
do
09.08.2022
SPN.II.7533.217.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Bodzechów, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0023 Szewna, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego w dniu 15.12.2020 r. za Nr P.2607.2020.1944, jako działka Nr 672/4 o pow. 0,0043 ha (wydzielona z działki Nr 672/2 o pow. 0,82 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1522011 pn. Szewna - Zarzecze” (nowy Nr 310011T).
od
22.07.2022
do
05.08.2022
IR.II.7840.1.24.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.07.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 13/D/2022 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Kazimierskiego Nr 156/2021 z dnia 26.11.2021r., znak: BI.6740.068.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.07.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 13/D/2022 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Kazimierskiego Nr 156/2021 z dnia 26.11.2021r., znak: BI.6740.068.2016 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty Kazimierskiego Nr 156/2021 z dnia 26.11.2021r., znak: BI.6740.068.2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej T2 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną, do realizacji na działkach o numerach w ewidencji gruntów: 315, 314, 313/2, 311/2, 309, 310, 307, 305/2, 304/2 i 303, obręb ewidencyjny Bejsce, gm. Bejsce
od
18.07.2022
do
01.08.2022
SPN.II.752.38.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe,pozostające w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe,pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
18.07.2022
do
01.08.2022
SPN.II.752.31.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez PKP praw na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosku PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
18.07.2022
do
01.08.2022
SPN.III.7821.1.5.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji kończącej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Starachowickiego , zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 0617T Starachowice-Lubienia. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 08.07.2022 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Starachowickiego z dnia 29.03.2022 r., znak BK.673.2.2021.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 0617T Starachowice-Lubienia poprzez budowę skrzyżowania wielopoziomowego w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach wraz z budową i przebudową infrastruktury, realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia- wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”.
od
14.07.2022
do
28.07.2022
SPN.II.7533.202.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Radoszyce, gmina Radoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 8589/5 o pow. 0,4805 ha, nr 8589/7 o pow. 0,2799 ha i nr 8589/11 o pow. 0,2498 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 728 pn. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą - Końskie - Łopuszno - Jędrzejów. W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługiwało w dniu 31 grudnia 1998 r. prawo własności do tej nieruchomości, albo spadkobierców tych osób, o udokumentowanie, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw do nieruchomości.
od
11.07.2022
do
25.07.2022
SPN.II.7533.145.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0005 Denkówek, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, jako działka nr 48/1 o pow. 0,8820 ha (wydzielona z działki nr 48), zajętej pod drogę publiczną nr 15984 pn. Goździelin - Miłkowska Kolonia - granica województwa - (Rzuchów) (nowy nr 1622T).
od
11.07.2022
do
25.07.2022
SPN.II.7533.142.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0015 Mychów Kolonia, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, jako działka nr 77/4 o pow. 0,3002 ha (wydzielona z działki nr 77/3), zajętej pod drogę publiczną nr 15976 pn. Strupice - Jędrzejowice - Ostrowiec Świętokrzyski (nowy nr 1614T).
od
08.07.2022
do
22.07.2022
SPN.II.7533.131.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez przez Gminę Starachowice, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0001, oznaczonej jako działka Nr 888 o pow. 0,0028 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Adama Mickiewicza” (nowy Nr 304105T).
od
07.07.2022
do
21.07.2022
IR.II.7840.1.27.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.27.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 3000 MOP 6,0 MPa Parszów – Masłów wraz ze światłowodem na terenie gminy Zagnańsk”
od
07.07.2022
do
21.07.2022
SPN.III.747.19.2022 - Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu w dniu 04.07.2022 r. decyzja Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Parszów”, na terenie miasta i gminy Wąchock oraz gminy Skarżysko Kościelne. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika, z dnia 05.05.2022 r., znak: TJ-291.0666.MJ.JK.2022, uzupełnionego pismem z dnia 03.06.2022 r., znak: TJ-330.0666.MJ.JK.2022, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Parszów”, została wydana w dniu 04.07.2022 r. decyzja Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Parszów”, na terenie miasta i gminy Wąchock oraz gminy Skarżysko Kościelne.
od
06.07.2022
do
20.07.2022
SPN.II.7533.247.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 06.07.2022 r., znak: SPN.II.7533.247.2021 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0003, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości,przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2613.2019.1409 jako działka nr 2165/2 o pow. 0,0015 ha.
od
06.07.2022
do
20.07.2022
SPN.II.7533.226.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w gminie Fałków, obręb 0003 Kolonia Czermno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 438 o pow. 2,84 ha i Nr 772 o pow. 0,86 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 30422 pn. „Czermno - granica województwa - (Ruda Pilczycka)” (nowy Nr 1437 T).
od
29.06.2022
do
13.07.2022
SPN.II.7533.190.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0010, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 757/61 o pow. 0,0905 ha, zajętej pod al. IX Wieków Kielc, leżącą w dniu 31.12.1998 r. w ciągu drogi publicznej nr 762 pn. Kielce - Chęciny - Małogoszcz.
od
29.06.2022
do
13.07.2022
IR.II.746.12.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.06.2022 dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.12.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.06.2022 dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „ przebudowa i rozbudowa wylotu kanalizacji deszczowej” w km 42+780 linii kolejowej nr 073 Sitkówka Nowiny – Busko-Zdrój, inwestycja na działkach nr: 419/5, 419/11, obręb: 40 Wełecz, jednostka ewid. 260101_5 Busko-Zdrój – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
29.06.2022
do
13.07.2022
IR.II.746.8.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej IR.II.746.8.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”, w km 204+422 – 212+875, 215+625 – 217+150, 217+530 – 218+000
od
29.06.2022
do
13.07.2022
IR.II.7840.1.22.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2022r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.22.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2022r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa przyłącza gazowego w/c DN300 do PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach”
od
24.06.2022
do
08.07.2022
IR.II.7840.1.28.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/2011 z dnia 29.06.2011 r, znak: IG.II.7111.D-93/10 IR.II.7840.1.28.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/2011 z dnia 29.06.2011 r, znak: IG.II.7111.D-93/10 dla inwestycji pn.: „Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły – ulica Lwowska bis – jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77”,