Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
08.06.2020
do
22.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod nr. P.2601.2019.2049, jako działka nr 26/1 o pow. 0,0004 ha (wydzielona z działki nr 26 o pow. 1,4713 ha), zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy nr 79).
od
08.06.2020
do
22.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 42/4 o pow. 0,0002 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15489 pn. „Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7” (nowy Nr 0307 T) .
od
04.06.2020
do
18.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Opatowiec, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 277/10 o pow. 1,1299 ha w obrębie 0003 Chwalibogowice oraz nr 78/6 o pow. 0,6992 ha i nr 78/7 o pow. 0,1606 ha w obrębie 0017 Senisławice, zajętych pod drogę publiczną - krajową nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy nr 79).
od
05.06.2020
do
19.06.2020
IR.II.746.9.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 w km od ok. 163,150 do 163,400, na działce nr ewid. 253, w obrębie ewid. 0003 Jęgrzna, w jednostce ewid. 261003_2 Łączna - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
02.06.2020
do
16.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.1008, jako działka Nr 4164/1 o pow. 0,0129 ha (wydzielona z działki Nr 4164 o pow. 2,3396 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
01.06.2020
do
15.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy młyn, arkusz 97, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.1006, jako działka Nr 4180/5 o pow. 0,0806 ha (wydzielona z działki Nr 4180/2 o pow. 45,0717 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
28.05.2020
do
11.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Nr 6/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 25.11.2019r., znak: B-II.672.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi w ramach zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra gm. Miedziana Góra”.
od
29.05.2020
do
12.06.2020
IR.II.746.27.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 w km od ok. 62,575 do ok. 62,685, na działkach o nr ewid. 1617/20, 1617/18 i 1617/16, w obrębie ewid. 0010 Strzegom, w jednostce ewid. 261206_2 Rytwiany – obszar wiejski, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
27.05.2020
do
10.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 22.11.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: z dnia 17.02.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.045.2020.MG, z dnia 02.03.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.065.2020.KSD oraz z dnia 21.04.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.29.2020.KA, została wydana decyzja Nr 4/20 z dnia 25.05.2020r., znak: SPN.III.7820.1.15.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowie tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
od
27.05.2020
do
10.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25.05.2020r., wydał decyzję Nr 4/20, znak: SPN.III.7820.1.15.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowie tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
od
25.05.2020
do
08.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Łysaków Kawęczyński, gmina Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 320/1 o pow. 0,0361 ha (powstała z podziału działki nr 320 o pow. 1,5700 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15322 „Diament – Łysaków – Kawęczyn – Opatkowice – Grudzyny – Mierzwin” (nowy nr 0170T).
od
25.05.2020
do
08.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Łysaków Kawęczyński, gmina Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 320/2 o pow. 1,5008 ha (powstała z podziału działki nr 320 o pow. 1,5700 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15322 „Diament – Łysaków – Kawęczyn – Opatkowice – Grudzyny – Mierzwin” (nowy nr 0170T).
od
14.05.2020
do
28.05.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29.04.2020r., pismo bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 12/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2019r., znak: SPN.III.7820.1.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) na terenie miasta Kielce i gminy Morawica.
od
13.05.2020
do
27.05.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 06.05.2020r. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2020r., znak: SPN.III.7821.1.1.2020 utrzymującą w mocy decyzję Nr BP.6740.5.7.2019.AG Starosty Koneckiego z dnia 18.12.2019r., znak: BP-25001/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej” oraz na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Nr BP.6740.5.7.2019.AG Starosty Koneckiego z dnia 18.12.2019r., znak: BP-25001/2019 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
11.05.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Lasków, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, w dniu 12.06.2014 r. pod Nr P.2602.2014.829, jako działka Nr 703/7 o pow. 0,0063 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15412 pn. „Jędrzejów – Sudół – Lasków” (nowy Nr 0271 T).
od
11.05.2020
do
25.05.2020
IR.II.746.17.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia dn 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 534, w obrębie ewid. 0002 Drygulec, jednostka ewid. 260608_2 Wojciechowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
07.05.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
07.05.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
04.05.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 292 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., szczegółowo opisanych w dalszej części obwieszczenia.
od
04.05.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 292 ze zm.), z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
04.05.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w Starachowicach, w obrębie 0005, zajętych pod drogę publiczną pn. „ul. Wspólna”, oznaczonych: • na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 30.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1776, jako działka Nr 743/2 o pow. 0,0764 ha (wydzielona z działki Nr 743 o pow. 0,0809 ha), • w ewidencji gruntów, jako działka Nr 807 o pow. 0,0361 ha.
od
04.05.2020
do
18.05.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 760 o pow. 0,0573 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Żabia”.
od
04.05.2020
do
18.05.2020
IR.II.746.7.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego 30.04.2020 r.w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.04.2020 r. dotyczące zawiadomienia w sprawie wydania decyzji nr XIV/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w piwnicy budynku nr 3 na pomieszczenie użytkowe przeznaczone do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych kinezyterapii i psychoterapii relaksacyjnej. Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid. 127, obręb 0013 Busko-Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko-Zdrój - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
04.05.2020
do
18.05.2020
IR.II.746.14.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV wraz z orurowaniem infrastruktury sterowniczej PGE oraz ze studzienkami kablowymi przy ul. Mostowa, m. Końskie na działce o nr ewid. 1291/118, obręb ewid. 0003, jednostka ewid. 260503_4 Końskie Miasto – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
29.04.2020
do
12.05.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Stąporków z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0003 Błaszków.
od
29.04.2020
do
12.05.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0005, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 30.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1776, jako działka Nr 691 o pow. 0,1558 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Wspólna.
od
27.04.2020
do
11.05.2020
IR.II.746.61.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Nr L/2015 Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji decyzja Nr XIII/2020 w sprawie: zmiany ostatecznej decyzji Nr L/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na: "budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-61, przybliżony kilometraż trasy 27,36. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt oraz kontener technologiczny" na działce o nr ewid. 3350/19, obręb 0017 Zakrucze, gm. Małogoszcz-obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty PKP, w zakresie zmiany wysokości wieży do 51,0 m, wymiarów kontenera technologicznego - dł. do 4,40 m x szer. do 3,70 m x wys. do 5,0 m, wysokości ogrodzenia do 3,0 m.
od
22.04.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Opatowiec, w obrębie 0017 Senisławice, oznaczonej, jako działki: nr 76/1 o pow. 0,0083 ha i 81/1 o pow. 0,0162 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 76 o pow. 0,1300 ha i nr 81 o pow. 0,4100 ha) zajętych pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „ Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
22.04.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Bieliny, w obrębie 0004 Czaplów, oznaczonej, jako działka: nr 303/3 o pow. 0,0055 ha zajętej pod drogę publiczną o numerze 15510 pn. „ Bieliny Poduchowne – Makoszyn ”.
od
22.04.2020
do
06.05.2020
IR.II.746.6.2020 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 20.04.2020 r. dotyczące zawiadomienia w sprawie wydania decyzji nr XII/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV w przybliżonym km od 120+374 do 120+433 linii kolejowej nr 4, na działkach nr ewid. 430/32 i 430/31, obręb 0013 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wybierz Strony