Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
31.03.2021
do
14.04.2021
IR.II.746.76.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV oraz kanalizacji kablowej o długości 54 m na terenach zamkniętych kolei w km 186+143 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny (działka nr 2/4), o długości 25 m na terenach zamkniętych kolei w km 0+730 linii kolejowej nr 567 Piaski - Kielce Herbskie (działki nr 6/543, 308/4) oraz o długości 74 m na terenach zamkniętych działki nr 307/2 położonych na terenie miasta Kielce. Inwestycja na działkach o nr ewid. 2/4, obręb 0010 Kielce, 308/4, 6/543, 307/2, obręb 0005 Kielce, w jednostce ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
29.03.2021
do
12.04.2021
IR.II.746.15.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz budowie zjazdu z drogi powiatowej znajdującej się w zakresie działki terenu kolejowego zamkniętego do projektowanej przepompowni. Inwestycja na działce o nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów, jednostka ewidencyjna 260705_4 Kunów, powiat ostrowiecki – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
29.03.2021
do
12.04.2021
IR.II.746.11.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Radkowice – Wolica”, na działce o nr ewid. 1239/12, obręb 0016 Tokarnia, jednostka ewidencyjna 260403_5 Chęciny, stanowiącej teren zamknięty kolejowy, w km ok. 208+560 linii kolejowej Nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny (odcinek Radkowice - Kozłów).
od
25.03.2021
do
08.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz umorzeniu postępowania organu I instancji w całości. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 18.03.2021r. wydał decyzję, którą uchylił decyzję Starosty Sandomierskiego Nr 9/2020 z dnia 31.12.2020r., znak: AB.6740.9.2020. SPEC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 001146T Szymanowice Górne przez wieś od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Szymanowice” i umorzył postępowanie organu I instancji w całości.
od
24.03.2021
do
07.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0020 Ścignia, gmina Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93/2 o pow. 0,0031 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15881 pn. Wzdół Rządowy – Siekierno (nowy Nr 0584 T).
od
24.03.2021
do
23.04.2021
Zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy znak: SPN.III.7820.1.1.2021 do dnia 23.04.2021r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wstrzymuje bieg terminu załatwienia sprawy znak: SPN.III.7820.1.1.2021 do dnia 23.04.2021r., wszczętej na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.12.2020r., uzupełniony pismem z dnia 16.02.2021r., pisma bez znaku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice – etap I w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice” w powiecie starachowickim.
od
24.03.2021
do
23.04.2021
Zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy znak: SPN.III.7820.1.10.2020 do dnia 23.04.2021r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wstrzymuje bieg terminu załatwienia sprawy znak: SPN.III.7820.1.10.2020 do dnia 23.04.2021r., wszczętej na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.12.2020r., znak: ŚZDW.RWD.4110.83.2020.KA, uzupełniony pismem z dnia 15.02.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.042.2021.KA oraz z dnia 24.02.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.057.2021.KA, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, na terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim.
od
23.03.2021
do
06.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Chmielów, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 14.01.2010 r. pod Nr 2278-54/2009 jako działka Nr 159/9 o pow. 0,0008 ha (wydzielona z działki Nr 159/3 o pow. 0,0234 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 9 pn. Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów – Lipnik – Klimontów – Łoniów – Nagnajów – Majdan Królewski – Kolbuszowa – Głogów Małopolski – Rzeszów – Babica – Lutcza – Domaradz – Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – granica państwa.
od
23.03.2021
do
06.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Chmielów, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 14.01.2010 r. pod Nr 2278-54/2009 jako działka Nr 159/5 o pow. 0,0240 ha (wydzielona z działki Nr 159/1 o pow. 0,9667 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 9 pn. Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów – Lipnik – Klimontów – Łoniów – Nagnajów – Majdan Królewski – Kolbuszowa – Głogów Małopolski – Rzeszów – Babica – Lutcza – Domaradz – Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – granica państwa.
od
19.03.2021
do
02.04.2021
IR.II.746.78.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie przepustu na mijance Raczyce w km 255+208 linii kolejowej nr 65, na działkach nr ewid. 188/1 i 188/2, obręb 0010 Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
18.03.2021
do
01.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie odwołania i zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 5/2020 Starosty Sandomierskiego z dnia 11.12.2020r., znak: AB.6740.5.2020.SPEC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – Boisko od km 0+000 do km 0+453,70” w gminie Klimontów, wpłynęło odwołanie oraz że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie
od
19.03.2021
do
02.04.2021
IR.II.746.2.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej średniego napięcia 15 kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kanalizacją teletechniczną w km 120,663-120,673 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dęblin, na działkach nr ewid. 2794/26, 2794/27 i 2794/28, obręb 0003, jednostka ewid. 260508_4 Stąporków - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
19.03.2021
do
02.04.2021
IR.II.746.1.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110 kV) relacji GPZ Sędziszów - GPZ Szczekociny, w km ok. 248,810 linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia - Kraków Główny, na działkach nr ewid. 853/11 i 853/13 obręb 0003 Sędziszów, w jednostce ewid. 260206_4 Sędziszów - miasto - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
16.03.2021
do
30.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Chmielnik, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, w obrębach: - 0016 Piotrkowice, jako działka nr 165 o pow. 3,8500 ha, - 0024 Śladków Mały, jako działki: nr 243 o pow. 3,6600 ha i nr 244 o pow. 3,5300 ha, - 0015 Minostowice, jako działka nr 49 o pow. 3,2000 ha, - 0019 Suchowola, jako działka nr 399 o pow. 2,3600 ha, - 0003 Celiny, jako działka nr 99 o pow. 7,7600 ha, - 0001 Chmielnik, jako działka nr 201/2 o pow. 5,0807 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 73 pn. „ (Warszawa) – Wiśniówka – Kielce – Morawica – Busko-Zdrój – Szczucin -Dąbrowa Tarnowska – Lisia Góra – Tarnów ”.
od
18.03.2021
do
01.04.2021
IR.II.746.13.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) o długości w rzucie 33 m, przybliżony kilometraż trasy 11.260 linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowske, na działce o nr ewid. 1218/2, w obrębie ewid. 0013 Piekoszów, w jednostce ewid. 260414_2 Piekoszów, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
18.03.2021
do
01.04.2021
IR.II.746.16.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego - gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w ul. Sienkiewicza we Włoszczowie, w km 153+030 linii kolejowej nr 4, na działkach o nr ewid. 8009/12, 8009/13,w obrębie ewid. 0005, w jednostce ewid. 261306_4 Włoszczowa miasto, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
17.03.2021
do
31.03.2021
IR.II.746.5.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w km od ok. 49,520 do ok. 49,580 linii kolejowej nr 70, na działce nr ewid. 5981/121, obręb 0001, jednostka ewid. 261207_4 Staszów – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
16.03.2021
do
30.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Buskiego Nr 7/19 z dnia 04.09.2020r., znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne.
od
15.03.2021
do
29.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Włoszczowa, w obrębie 0025 Silpia Duża, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonej przez Starostę Włoszczowskiego pod numerem P.2613.2015.1333, jako działka nr140/2 o pow. 0,0151 ha (wydzielona z działki nr 140/1 o pow. 2,40 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa – (Kuźniaki Grodziska)” (nowy numer 0248T).
od
15.03.2021
do
29.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.10.2020r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 01.03.2021r., znak: TJ-47.0666.MJ.JK.2021, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, utrzymanej w mocy przez decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2011r., znak BP-5eb-772-62-2068/ll, zmienionej decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 7/12 z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.11.2012 oraz Nr 13/17 z dnia 07.09.2017r., znak SPN.III.7820.1.3.2017.
od
12.03.2021
do
26.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Gościencin, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod Nr P.2613.2015.1334, jako działki: Nr 63/1 o pow. 0,0030 ha i Nr 629/1 o pow. 0,0018 ha (wydzielone odpowiednio z działek Nr 63 o pow. 0,27 ha i Nr 629 o pow. 1,23 ha), zajęta pod drogę publiczną Nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska)” (nowy Nr 0248T).
od
17.03.2021
do
31.03.2021
IR.II.746.80.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie masztów antenowych telekomunikacyjnych wraz z posadowieniem w lokalizacjach mijanka Niekrasów LHS km 211+457 linii kolejowej nr 65, stacja Staszów LHS km 229+055 linii kolejowej nr 65, stacja Grzybów LHS km 239+682 linii kolejowej nr 65. Inwestycja na działce nr ewid. 822/9, obręb 0008 Niekrasów, jednostka ewid. 261204_5 Osiek-obszar wiejski, na działce nr ewid. 5981/35, obręb 0001 Staszów, jednostka ewid. 261207_4 Staszów- miasto, na działce nr 163/6, obręb 0003 Dobrów, jednostka ewid. 260107_2 Tuczępy.
od
12.03.2021
do
26.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Stopnica, w obrębie 0023 Suchowola, oznaczonej jako działka nr 158/3 o pow. 0,0018 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0101T (dawny nr 15211) pn. „Topola - Podlasek – Szklanów - Suchowola – Wójcza”.
od
12.03.2021
do
26.03.2021
IR.II.746.69.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 w km od ok. 182,050 do ok. 182,095, na działce o nr ewid. 1276/4, obręb ewid. 0006 Kostomłoty I, w jednostce ewid. 260410_1 Miedziana Góra. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
09.03.2021
do
23.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Nowym Korczynie, obręb 0001, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2601.2019.2049, jako działki: nr 1977/1 o pow. 0,0030 ha i nr 1978/1 o pow. 0,0031 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 1977 o pow. 0,1500 ha i nr 1978 o pow. 0,0400 ha), zajętej pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
08.03.2021
do
22.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
08.03.2021
do
22.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosku PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
10.03.2021
do
24.03.2021
IR.II.746.62.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.03.2021r. dot. zawiadomienia o wpływie do tut. organu odwołania od decyzji Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.03.2021r. dot. zawiadomienia o wpływie do tut. organu odwołania od decyzji Nr VII/2021 z dnia 15.02.2021r., znak: IR.II.746.62.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym, polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 164,180 do km ok. 164,260, na działkach nr ewid. 134/7, 134/8, 134/9, obręb ewid. 0007 Starachowice, w jednostce ewid. 261101_1 Starachowice - stanowiących teren zamknięty kolejowy
od
05.03.2021
do
19.03.2021
IR.II.746.10.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączenia wodociągów Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa gm. Włoszczowa – projekt zamienny”. Przejście poprzeczne pod torowiskiem w km 1,024 linii kolejowej nr 572 i w km 155,416 linii kolejowej nr 4, wzdłuż torowiska od km 155,240 do 155,416 linii kolejowej nr 4 oraz przejście pod drogą powiatową w km od 155,109 do 155,118 linii nr 4. Inwestycja zlokalizowana na działka nr ewid. 349/3, 347/4, 348/3, 348/1, 347/1, 578/1, obręb 0016 łachów, jednostka ewid. 261306_5 Włoszczowa – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
08.03.2021
do
22.03.2021
IR.II.7840.1.52.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Radkowice – Kielce Piaski na odcinku MG8 – MG9 (bez słupa MG8), na działkach o nr ewid.: 1223/5, 1223/7, 1223/6, 1215/2, 1210/2, 1209/2, 1208/2, 1207/2, 1204/2, 1205/2, 1195/2, 1335, 1189/1, obręb 0006 Kostomłoty, jednostka ewid. 260410_2 Miedziana Góra. W zakresie prowadzonych robót budowlanych: montaż osprzętu na słupie dedykowanego dla przewodu odgromowego OPGW oraz montaż przewodu odgromowego OPGW.

Wybierz Strony