Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
20.08.2020
do
03.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Bodzentyn, obręb 0020 Ścignia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 92/2 o pow. 0,0079 ha, zajętej pod drogę publiczną – powiatową Nr 15881/15888 pn. „Wzdół Rządowy - Stara Wieś - Parcele - Podmielowiec - Siekierno ” (nowy Nr 0584 T).
od
19.08.2020
do
02.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Nagłowice w obrębie 0006 Jaronowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 191/1 o pow. 0,0030 ha, nr 348/1 o pow. 0,0057 ha, nr 1195/1 o pow. 0,0018 ha i nr 1.153/1 o pow. 0,0073 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 78. „(Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce) ”.
od
19.08.2020
do
02.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście, Skarżysko-Kamienna, w obrębie 0011, oznaczonej, jako działka: nr 131 o pow. 0,0846 ha, zajętej pod drogę publiczną pn.”ul. Niepodległości”.
od
17.08.2020
do
31.08.2020
IR.II.746.19.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 251,640 do km ok. 251,775, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1/18, 1/20, 1/28, obręb ewid. 0001 Sędziszów, jednostka ewid. 260206_4 .
od
19.08.2020
do
02.09.2020
IR.II.7840.1.97.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwoelnia na budowę. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na „budowę mostu przez rzekę Gorzyczankę w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 199+186 w miejscowości Samborzec” w zakresie planowanych robót: rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu, przebudowa drogi krajowej, budowa chodnika, przebudowa zjazdów, budowa schodów skarpowych, budowa kanalizacji deszczowej, na działce o nr ewid.: 421/1, w obrębie 0017 Samborzec, w jednostce ewid. 260907_2 Samborzec.
od
18.08.2020
do
01.09.2020
IR.II.746.30.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową, w ramach inwestycji pn: "PBW przebudowy linii SN GPZ Małogoszcz-Małogoszcz 2 na linię kablową odgałęzienie Młynki, Kopaniny gm. Małogoszcz - RE Kielce" w kilometrze od 26+261 do 26+383 linii kolejowej nr 61, na działkach nr ewid. 144 i 336/2, w obrębie ewid. 0015 Wrzosówka, w jednostce ewid. 260203_5 Małogoszcz - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
13.08.2020
do
27.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście, Starachowice, w obrębie 0005, oznaczonej jako działki: nr 194/2 o pow. 0,0087 ha i nr 194/4 o pow. 0,1034 ha , zajętej pod drogę publiczną nr 304167T pn.”ul. Staropolska”.
od
13.08.2020
do
27.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 27.03.2020r., uzupełniony pismem z dnia 30.07.2020r. (pisma bez znaku), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 od km 144+782,74 do km 148+370,97 – strona lewa oraz od km 148+366,97 do km 148+761,73 – strona prawa wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu i zjazdów w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Adamów, Brzezie, Balbinów”, na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim.
od
12.08.2020
do
26.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
11.08.2020
do
25.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0009, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4607/45 o pow. 0,3668 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 742 pn. Przygłów – Łęczno – Ręczno – Włoszczowa – Nagłowice.
od
11.08.2020
do
25.08.2020
IR.II.7840.1.34.2020 IR.II.7840.1.34.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2020r. w sprawie zawiadomienia, że w dniu 27 lipca 2020 roku wydano decyzję Nr 33/2020 orzekającą o zmianie decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 65/2012 z dnia 24.07.2012r., znak: IG-II.7840.01.81.2012, zmieniającej decyzję ostateczną Wojewody Świętokrzyskiego Nr 44/2011 z dnia 06.07.2011r., znak: IG.II.7840.D.71.2011 o zmianie pozwolenia na budowę Nr 38/2010 z dnia 26.07.2010r., znak: IG.II.7111.D-66/10
od
04.08.2020
do
18.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 34/4 o pow. 0,0021 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7 (nowy nr 0307 T).
od
29.07.2020
do
12.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Łagów, obręb 0017 Wola Łagowska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 324/6 o pow. 0,5642 i Nr 324/7 o pow. 1,8757 ha ( wydzielone z działki Nr 324/5 ), zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od
29.07.2020
do
12.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Łagów, obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 783 o pow. 1,1865 ha, Nr 1916/1 o pow. 0,4887 i Nr 1916/2 o pow. 0,2788 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od
28.07.2020
do
11.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 23.03.2020r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 29.04.2020r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.108.2020.MG i w dniu 27.05.2020r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.150.2020.MG, została wydana decyzja Nr 6/20 z dnia 22.07.2020r., znak: SPN.III.7820.1.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 - Etap A: odcinek od km 0+000 (km istniejący 55+067) do km 6+330 (km istniejący 61+417) o długości ok. 6,3km wraz rozbudową skrzyżowań, budową lub przebudową innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie gminy Kazimierza Wielka i gminy Bejsce w powiecie kazimierskim.
od
28.07.2020
do
11.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję Nr 6/20 z dnia 22.07.2020r., znak: SPN.III.7820.1.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 - Etap A: odcinek od km 0+000 (km istniejący 55+067) do km 6+330 (km istniejący 61+417) o długości ok. 6,3km wraz rozbudową skrzyżowań, budową lub przebudową innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie gminy Kazimierza Wielka i gminy Bejsce w powiecie kazimierskim.
od
21.07.2020
do
04.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Ćmielowie, w obrębie 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 821/2 o pow. 1,7174 ha, Nr 820 o pow. 0,4365 ha, Nr 1433/2 o pow. 0,1490 ha, Nr 1433/3 o pow. 3,4018 ha i Nr 1433/5 o pow. 1,4331 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 755 pn. Ostrowiec Św. – Ożarów – Zawichost.
od
07.07.2020
do
21.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji uchylającej w części oraz utrzynującej w pozostałej części decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 02.07.2020r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 6/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 25.11.2019r., znak: B-II.672.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi w ramach zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra gm. Miedziana Góra”.
od
03.07.2020
do
17.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie odwołania na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/20 z dnia 25.05.2020r., znak: SPN.III.7820.1.15.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowie tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski wpłynęło odwołanie.
od
06.07.2020
do
20.07.2020
IR.II.746.32.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M”, polegającej na budowie nowego budynku garażowego z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki, jednostka ewid. 260908_2 gm. Wilczyce – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
06.07.2020
do
20.07.2020
IR.II.746.31.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M”, polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki, jednostka ewid. 260908_2 gm. Wilczyce – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
03.07.2020
do
17.07.2020
IR.II.746.35.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 229,750 do 229,840, na działce o nr ewid. 2285/43, w obrębie ewid. 0004 Dwikozy, w jednostce ewid. 260902_2 Dwikozy, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
02.07.2020
do
16.07.2020
IR.II.7840.1.34.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 65/2012 z dnia 24.07.2012r., znak: IG-II.7840.01.81.2012, zmieniającej decyzję ostateczną Wojewody Świętokrzyskiego Nr 44/2011 z dnia 06.07.2011r., znak: IG.II.7840.D.71.2011 o zmianie pozwolenia na budowę Nr 38/2010 z dnia 26.07.2010r., znak: IG.II.7111.D-66/10 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/65, 25-950 Kielce pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „ Budowa wylotu wschodniego z Kielc drogi ekspresowej Nr 74 na odcinku Kielce (od ul. Warszawskiej) do granicy miasta Kielce i gminy Masłów” polegającej na budowie drogi krajowej Nr 74 klasy S wraz z realizacją obiektów budowlanych, w tym infrastruktury technicznej, na odcinku od km 82+240,70 (ul. Warszawska) do km 84+937,
od
01.07.2020
do
15.07.2020
IR.II.746.27.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70, km od ok. 62,575 do ok. 62,685 na działkach nr ewid. 1617/20, 1617/18 i 1617/16, w obrębie ewid. 0010 Strzegom, w jednostce ewid. 261206_2 Rytwiany-obszar wiejski - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
29.06.2020
do
13.07.2020
IR.II.7840.4.12.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. : „Przebudowa wiaduktu kolejowego znajdującego się w km 7,566 tor nr linii kolejowej nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach” polegającej na rozbiórce istniejącego wiaduktu w km 7,566 linii kolejowej nr 73 oraz budowę nowego wiaduktu w tym samym kilometrażu, na działce nr ewid. 432, obręb 0004 Brzeziny, jednostka ewid. 260412_5 Morawica – obszar wiejski.
od
26.06.2020
do
10.07.2020
IR.II.746.22.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymdla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 241,260 do 241,340, na działce o nr ewid. 435/3, w obrębie ewid. 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, w jednostce ewid. 260901_1 Sandomierz, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.06.2020
do
07.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działka Nr 1657/1 o pow. 0,0073 ha (wydzielona z działki Nr 1657 o pow. 0,8500 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
23.06.2020
do
07.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działka Nr 1490/1 o pow. 0,0047 ha (wydzielona z działki Nr 1490 o pow. 0,2100 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
23.06.2020
do
07.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działki: Nr 1459/1 o pow. 0,0013 ha i Nr 1694/1 o pow. 0,0045 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 1459 o pow. 0,0900 ha i Nr 1694 o pow. 0,3300 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
24.06.2020
do
08.07.2020
IR.II.746.30.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową, w ramach inwestycji pn. „PBW przebudowy linii SN GPZ Małogoszcz-Małogoszcz 2 na linię kablową odgałęzienie Młynki, Kopaniny gm. Małogoszcz - RE Kielce”, w kilometrze od 26+261 do 26+383 linii kolejowej nr 61, na działkach o nr ewid. 144 i 336/2, w obrębie ewid. 0015 Wrzosówka, w jednostce ewid. 260203_5 Małogoszcz, stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wybierz Strony