Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
10.06.2014
do
24.06.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica - Węchadłów WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 8/14 z dnia 02.06.2014r., znak: IN-III.7820.1.5.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica - Węchadłów na odcinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów
od
05.06.2014
do
19.06.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie drogi dojazdowej do działek w okolicy ulic: Łódzkiej i Lisiej w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 9/14 z dnia 03.06.2014r., znak: IN-III.7820.1.6.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie drogi dojazdowej do działek w okolicy ulic: Łódzkiej i Lisiej w Kielcach, zlokalizowanej po prawej stronie drogi krajowej Nr 74 (ul. Łódzka w Kielcach), stanowiącej część układu komunikacyjnego dróg serwisowych drogi ekspresowej S-7.
od
02.06.2014
do
16.06.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 7/14 z dnia 28.05.2014r., znak: IN-III.7820.1.4.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego (DW Nr 764) na Bukówce w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 7/14 z dnia 28.05.2014r., znak: IN-III.7820.1.4.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego (DW Nr 764) na Bukówce w Kielcach”.
od
02.06.2014
do
16.06.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 11.04.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”.
od
27.05.2014
do
10.06.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka SA w dniu 26.05.2014 r. została wydana decyzja Nr XVII/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie jednotorowej linii napowietrznej 110 kV” na działce o nr ewidencyjnym 376/3 obręb 16 Łachów, gm. Włoszczowa – obszar wiejski, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie –stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
26.05.2014
do
09.06.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – obszar inwestycyjny I, tj. telekomunikacyjnej linii kablowej (rurociągu kablowego wraz ze studniami kablowymi i zasobnikami kablowymi oraz posadowienie szafy telekomunikacyjnej w m. Wąsosz), relacja: od złącza 73.1 w m. Hucisko (gmina Stąporków) do szafy dystrybucyjnej 67 w m. Wąsosz (gmina Końskie)
od
26.05.2014
do
09.06.2014
Zawiadomienie w sprawie odwołania od decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 20 maja 2014r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Nr 70/2014 z dnia 07.05.2014r., znak: IN-II.7840.3.19.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400”.
od
26.05.2014
do
09.06.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26.05.2014r. została wydana decyzja Nr 82/2014 w sprawie budowy telekomunikacyjnej linii kablowej (rurociągu kablowego wraz ze studniami i zasobnikami kablowymi wraz z posadowieniem szafy telekomunikacyjnej) od złącza 67.1 (Wąsosz) do szafy dystrybucyjnej w m. Stadnicka Wola (65), na działkach w jednostce ewidencyjnej Końskie - miasto i Końskie.
od
20.05.2014
do
03.06.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.05.2014r. została wydana decyzja Nr 80/2014 w sprawie budowy telekomunikacyjnej linii kablowej od szafy dystrybucyjnej w m. Krasna (gmina Stąporków) do granicy powiatów skarżyskiego/koneckiego, na działkach w jednostce ewidencyjnej Stąporków
od
20.05.2014
do
03.06.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (z) Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20.05.2014r. została wydana dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji teletechnicznej PEHD dn 50 w zakresie przekroczenia terenu zamkniętego od punktu A do punktu B linia: Łódź Kaliska – Dębica, km 191+202, na działce o nr ewid. 1/42, w obrębie ewid. 38, w jednostce ewid. Ostrowiec Świętokrzyski.
od
19.05.2014
do
02.06.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski została wydana decyzja Nr XVI/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na: Przebudowie linii kolejowej nr 025 relacji Łódź Kaliska – Dębica w zakresie budowy przejścia dla pieszych kategorii „E” w km 192,074 w ciągu ul. Mostowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, na działce o nr ewid. 1/42, obręb 38.
od
21.05.2014
do
25.06.2013
Zawiadomienie o prowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko (S-7 Jędrzejów-gran.woj.) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI informuje, że w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012r., znak: IG.III.7820.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego” na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie dotyczącym m.in.: wprowadzenia nowych typów barier ochronnych na całym odcinku drogi, długości i wysokości ekranów akustycznych, wykonania kanału technologicznego, wykonania dodatkowych zjazdów indywidualnych, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zadania.
od
20.05.2014
do
03.06.2014
Zawiadamienie o wydaniu wszczęciu postępowania dot. gruntu w gm. Secemin zajętego pod linię kolejową, pozostającego we władaniu PKP Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych praw do nieruchomości gm. Secemin
od
20.05.2014
do
03.06.2014
Zawiadamienie o wydaniu decyzji dot. gruntu w Tyczępach zajętego pod linię kolejową, pozostającego we władaniu PKP S.A. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydana została decyzja, dotycząca gruntu zajętego pod linię kolejową, pozostającego w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzająca nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tego gruntu, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie
od
16.05.2014
do
30.05.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – obszar inwestycyjny I w m. Gowarczów.
od
16.05.2014
do
30.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.05.2014 r. została wydana decyzja Nr 76/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucyjna: złącze Wólka Kłucka – punkt dystrybucyjny Mniów
od
15.05.2014
do
29.05.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (Oblekoń – Łubnice) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna punkt techniczny 132.3 – Oblekoń – Łubnice”, na terenie gminy Oleśnica i Łubnice w powiecie staszowskim oraz gminy Pacanów w powiecie buskim
od
12.05.2014
do
26.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (w) Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12.05.2014r. została wydana dla FPH „Joniak” Krzysztof Joniak, decyzja o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej (MEW) z przepławką wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową jazu w km 32+080 rzeki Nidzicy, na działkach o nr ewid. 84, 93 i 92 w obrębie ewid. Bronocice, w jednostce ewid. Działoszyce.
od
08.05.2014
do
22.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 08.05.2014r. została wydana decyzja Nr XV/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, gm. Busko-Zdrój na działkach nr ewid. 65/12, 65/1, obręb ewid. 32 Siesławice i dz. nr ewid. 419/9, obręb ewid. 40 Wełecz - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
08.05.2014
do
22.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 08.05.2014r. została wydana decyzja Nr XIV/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, gm. Busko-Zdrój na działce nr ewid. 65/12, obręb ewid. 32 Siesławice, pow. buski, woj. świętokrzyskie - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
08.05.2014
do
22.05.2014
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 07.05.2014r. decyzja Nr 70/2014, znak: IN-II.7840.3.19.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400”.
od
07.05.2014
do
21.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.05.2014r. została wydana decyzja Nr 69/2014 w sprawie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie - obszar inwestycyjny I, relacja dystrybucyjna: złącze Ostrów – punkt dystrybucyjny Krasocin na działkach w jednostce ewidencyjnej Krasocin.
od
07.05.2014
do
21.05.2014
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/14 z dnia 17.03.2014r., znak: IN-III.7820.1.1.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”, na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów, wpłynęły odwołania
od
05.05.2014
do
19.05.2014
Zawiadomienie w sprawie odwołania od decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2014r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Nr 55/2014 z dnia 14.04.2014r., znak: IN-II.7840.3.1.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień, zadanie II w km 12+980 – 17+230 na terenie gminy Pacanów, powiat Busko Zdrój oraz gminy Łubnice, powiat Staszów”.
od
05.05.2014
do
19.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ćmielów w dniu 05.05.2014r. została wydana decyzja Nr XIII/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na: „BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ dn 160-200 w MIEJSCOWOŚCI ĆMIELÓW”, na dz. nr ewid. 756, obręb ewid. Ćmielów, gm. Ćmielów-Miasto, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
08.05.2014
do
22.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego została wydana decyzja Nr 19/14 z dnia 02.05.2014r. znak: IN-III.747.10.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja szkieletowa Staszów – Kazimierza Wielka, na terenie gminy Oleśnica w powiecie staszowskim
od
05.05.2014
do
19.05.2014
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wydana została decyzja Nr 5/14 z dnia 25.04.2014r., znak: IN-III.7820.1.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 – z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół od km 22+211 do km 25+353”, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 w km od 1+912 do km 22+211 i od km 25+353 do km 29+269, na obszarze powiatu ostrowieckieg
od
05.05.2014
do
19.05.2014
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, została wydana decyzja Nr 6/14 z dnia 29.04.2014r., znak: IN-III.7820.1.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od km 128+300,00 do km 128+773,33”.- gmina Łopuszno
od
05.05.2014
do
19.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.04.2014r. została wydana decyzja Nr 68/2014 w sprawie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Szczukowskie Górki – węzeł szkieletowy Kielce, część 1 na działkach nr ewid. 418 i 343, obręb ewid. 17 Szczukowskie Górki.
od
29.04.2014
do
13.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (8) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 18/14 z dnia 23.04.2014r. znak: IN-III.747.8.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 29 – ul. Jesionowa w Kielcach