Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko

od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 1. Weryfikacja sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów współfinansowanych z EFRR oraz sporządzanie zbiorczych zestawień z realizacji działań współfinansowanych z EFRR.
 2. Sporządzanie okresowych informacji dotyczących postępu finansowego Programu według źródeł pochodzenia środków i składanie ich do Instytucji Zarządzającej.
 3. Prowadzenie bieżącego monitoringu z realizacji projektów wdrażanych w ramach ZPORR w województwie świętokrzyskim.
 4. Obsługa Informatycznego Systemu Monitorowania (SIMIK) w zakresie wprowadzania i agregacji danych monitoringowych dotyczących projektów.
 5. Przeprowadzanie wizyt monitorujących na miejscu realizacji projektów wdrażanych w województwie świętokrzyskim w ramach ZPORR.
 6. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych z realizacji ZPORR na posiedzenia Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, a także na konferencje i szkolenia w zakresie sprawozdawczości i monitoringu.
 7. Prowadzenie kontroli w ramach właściwości rzeczowej oraz w zakresie ustalonym przez Wojewodę, dotyczącym realizacji ZPORR.
 8. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków pieniężnych państwa przekazanych na współfinansowanie w ramach ZPORR.

Wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane: zarządzanie, administracja lub nauki społeczne.

Wymagania konieczne:

 • znajomość polskich dokumentów programowych dotyczących problematyki, rozwoju regionalnego, szczególnie ZPORR oraz Uzupełnienie Programu,
 • znajomość zasad i procedur zarządzania funduszami strukturalnymi UE,
 • co najmniej roczne doświadczenie we wdrażaniu programów finansowanych z funduszy pomocowych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o administracji rządowej w województwie,
 • bardzo dobra znajomość programu Word, Excel i Internetu.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność opracowywania raportów, analiz i sprawozdań,
 • biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 – 18 – 00.

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2006
Obowiązuje od : 19.04.2006
Obowiązuje do : 19.04.2006
Data wytworzenia : 01.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP