Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej w dnaich od 3 do 4 września 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej w dnaich od 3 do 4 września 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Rytwianach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Rytwianach w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach w dniach 04 i 06 sierpnia 2009 roku
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach w dniach 04 i 06 sierpnia 2009 roku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta w Sandomierzu
Kontrola w Urzędzie Miasta w Sandomierzu w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Górnie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Górnie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego s
Urząd Gminy Gnojno
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Gnojnie w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Kontrola przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:„Roboty budowlano – remontowe w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Podzamczu modernizowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu”
realizowanego
Urząd Gminy w Radoszycach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Radoszycach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświa
Centrum Integracji Społecznej "Caritas" w Kielcach
Kontrola doraźna przeprowadzona w Centrum Integracji Społecznej "Caritas" w Kielcach w dniach 17-21 lipca 2009 r
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Pietrzykowski ul. Kilińskiego 49L, 27 – 400 Ostrowiec Św.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Produkcyjno-Handlowy „ADAX” w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28
ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społ
Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach w zakresie stosowania standardu pośrednictwa pracy oraz standardu doradztwa zawodowego.
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Kontrola problemowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym Kazimierza Wielka w zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy w Krasocinie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Krasocinie
w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania
Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach przy ul. Wesołej 54, 25-363 Kielce
Kontrola doraźna przeprowadzona w CIS w Kielcach, w zakresie prawidłowej realizacji założeń funkcjonowania Centrów
Integracji Społecznej wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Pan Mariusz Nalepa tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Mariusza Nalepy tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Urząd Gminy Michałów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Michałów w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składan
Urząd Gminy Michałów
Kontrola przeprowdzona w Urzędzie Gminy Michałów w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku w dniach od 15 do 16-07-2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Osieku w dniach od 15 do 16-07-2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Prezydent Miasta Kielce
Działania Prezydenta Miasta jako organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w granicach miasta na prawach powiatu (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych).
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie w dniach od 09 do 10 lipca 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie w dniach od 09 do 10 lipca 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Krasocinie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Krasocinie w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności w gminie, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, 28-411 Michałów
Kontrola problemowa w zakresie: eksploatacji Systemu
Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej
przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.
Starostwo Sandomierskie
Kontrola problemowa w Starostwie Sandomierskim w zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udo
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Marta Piątek tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marty Piątek tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Maria Łaganowska tłumacz przysięgły języka czeskiego
Kontrola działalności Pani Marii Łaganowskiej tłumacza przysięgłego języka czeskiego
Pani Agnieszka Osińska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Osińskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w dniach 2-3 lipca 2009 r. w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu, członków Z
Pani Beata Kowalska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Beaty Kowalskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Agnieszka Czarnota tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Czarnoty tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pan Stanisław Kowalczyk tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Stanisława Kowalczyka tłumacza przysięgłego języka angielskiego