Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Stopnicy
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Stopnicy w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek
Pan Andrzej Jerzy Wójcik tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Andrzeja Jerzego Wójcika tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Protokół z kontroli w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim - działalność finansowo–gospodarcza jednostki za 2009 rok.
Wydział Finansów i Budżetu
Pani Katarzyna Majewska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Katarzyny Majewskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.
Protokół z kontroli w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - działalność finansowo–gospodarcza jednostki
za 2009 rok.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Tarłowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Tarłowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych
i kierowników jednost
Urząd Gminy w Tarłowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Tarłowie w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów oosbistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników j
Pan Szymon Bródka tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Szymona Bródka tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Gmina Bieliny
„Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu sportowego
w Lechowie, działka o nr ew. 463, Lechów, Bieliny” realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Dom dla Dzieci na Osiedlu Stok w Kielcach
Protokól z kontroli problemowej w Domu dla Dzieci na Osiedlu Stok w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce oraz działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodz
Gmina Końskie
„ Budowa boiska sportowego Orlik 2012, ul. Południowa, Końskie”
realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
Protokół z problemowej kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kielcach - działalność finansowo- gospodarcza jednostki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
Wydział Finansów i Budżetu
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach.
działalność finansowo – gospodarcza jednostki za 2009 rok ze szczególnym uwzględnieniem celowości, oszczędności
i racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz ich zgodności
z przepisami ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i zamó
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Pomocy społecznej im. prf. A. Kępińskiego w Kielcach
Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach.
Kontrola dotyczyła oceny standardu świadczonych usług, oceny prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS oraz oceny kwalifikacji kadry zatrudnionej w DPS.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
Protokół z kontroli doraźnej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków.
Rodzinny Dom Dziecka w Janinie
Protokół z kontroli doraźnej w Rodzinnym Domu Dziecka w Janinie. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
„Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim ”realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Miedziana Góra
„Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Mińsku ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra”
realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Busko-Zdrój
„Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku - Zdroju realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Nowa Słupia
„Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w miejscowości Rudki w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” ul. Szkolna 2”realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Chęciny
„Moje boisko Orlik 2012 w Chęcinach, Chęciny ul. Armii Krajowej”
realizowanego w 2008 r. i 2009 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.
Gmina Smyków
„ Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 90, 91” realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego”.
Placówka Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach
Kontrola problemowa w Placówce Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną, wypełniania specjalistycznych zadań oraz oceny przestrzegania za
Urząd Gminy w Bielinach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Bielinach w zakresie:
rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowego funcjonowania GOPS w Rakowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach
Kontrola problemowa w DPS im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach. Kontrola dotyczyła: jakości świadczonych usług oraz wykonania zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w PCPR w Kielcach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Kontrola doraźna w PCPR w Kielcach przprowadzona w celu wyjaśnienia sprawy dotyczącej procesu usamodzielnienia N. M. - wychowanki Zepołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dobra Chata" w Kielcach.
Urząd Gminy w Baćkowicach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego;
- prowadzenia ewidencji ludności;
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców