Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola problemowa przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej w dniach od 04 do 05 maja 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej w dniach od 04 do 05 maja 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELTOR” S.A. ul. Górna 20, 25-415 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowe „ELTOR” S.A., w zakresie spełniania przez firmę warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art.
28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o reha
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
w zakresie: prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomośc
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „ELTOR” S.A. ul. Górna 20, 25-415 Kielce, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców nr KRS: 0000092320, z dnia 17.04.2009r.
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05-05-2009 roku w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym „ELTOR” S.A. ul. Górna 20, 25-415 Kielce w zakresie: Spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, 27-225 Pawłów
Kontrola problemowa dotycząca funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniach od 23 do 24 kwietnia 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniach od 23 do 24 kwietnia 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Ruda Maleniecka
Kontrola w Urzędzie Gminy Ruda Maleniecka w zakresie prawidłłowści rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie
w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych oraz ki
Urząd Gminy w Waśniowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Waśniowie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego
Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej, wskazanych
w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
Protokół z kontroli problemowej - Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Aktywności Zawodowej ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie w zakresie:
Badania spełniania warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej, wskazanych w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko –Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym w Busko-Zdroju, w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka
posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się t
Urząd Gminy Zagnańsk
Kontrola w UG Zagnańsk w zakresie prawidłowości rejestracji cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Bogusława Bętkowska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Bogusławy Bętkowskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Starostwo Powiatowe w Pińczowie oraz Urząd Miasta i Gminy Pińczów, Urząd Gminy Złota, Urząd Gminy Kije
Kontrola realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
1. Ocena funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączność oraz wykrywania i alarmowania.
2. Ocena działalność szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego i ob
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach w dniach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach w dniu 26-03-2009 roku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy i Miasta Chęciny
Kontrola w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny - przeprowadzona w dniach 26- 31 marca 2009 roku - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw
Wojewoda, Wicewojewoda
Uzdrowisko Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Uzdrowisko Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ w Solcu-Zdroju, w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka
posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
Protokó z kontroli problemowej w Uzdrowisku Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 19-20.03.2009 r. w Uzdrowisku Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój w zakresie: Stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośro
Instytucja Zarządzająca RPO WŚ – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego , Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach w dniach 18-31.03.2009r.:
1. Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym:
• Sposób w
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniach od 16 do 17 marca 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniach od 16 do 17 marca 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Sobków
Kontrola w UG Sobków w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Sobkowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Sobkowie w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych oraz kierownik
Pan Stanisław Wilk tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Stanisława Wilk tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy Kije
Kontrola w UG Kije w zakresie prawidłowości rejsetracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pan Piotr Lesiński tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Piotra Lesińskiego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Kontrola doraźna OPS w Tarłowie dotycząca indywidualnej sprawy klienta pomocy społecznej, a także sposobu funkcjonowania Ośrodka.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Magdalena Ożarska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Magdaleny Ożarskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Monika Mądrawska tłumacz przysięgły języka angielskiego i języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Moniki Mądrawskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego i języka rosyjskiego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Waśniowie dotycząca sposobu funkcjonowania jednostki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia