Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej  w  dniach 09-11.07.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Świętokrzyskie Zrzeszeniu Transportu i Usług w Kielcach
W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. Nr 122, poz. 1269 z późn. zm.).
Podstawa prawna przeprowadzenia kontr
Dom Pomocy Społecznej w Słupi k/Pacanowa
Kontrola problemowa dotycząca standrdu usług oraz realizacji programu naprawczego w DPS w Słupi k/Pacanowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych I Promocji Zdrowia ,,ZDROWIE’
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych I Promocji Zdrowia ,,ZDROWIE’ dotycząca spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Urząd Gminy w Iwaniskach, Urząd Gminy w Backowicach, Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, Komenda Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Starostwo Powiatowe w Opatowie, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie w Opatowie
Nadzór nad wykorzystaniem dotacji z budżetu panstwa
w miesiacu czerwcu 2008
Wydział Finansów i Budżetu
Rodzinny Domu Dziecka - Małogoszcz
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Małogoszczu w dniu 30 czerwca 2008 r.
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie.
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30.06.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.
Urząd Gminy w Wilczycach, Urząd Miasta w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu CZERWCU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obow
Pani Jolanta Kotarba tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Kotarby tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania
Pani Renata Bilska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Renaty Bilskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ul. Żabia 40 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kontrola problemowa dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla jednostek pomocy społecznej przprowadzona w PCPR Ostrowiec
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Pińczów
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Pińczów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składani
Urząd Gminy w Gnojnie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Gnojnie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoi
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. im. Bł. Gwidona z Montpellier w Pacanowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. im. Bł. Gwidona z Montpellier w Pacanowie, w dniu 20 czerwca 2008r.
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w zakresie stosowania przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
PHU ,, OTTO’’ sp.j. M. Dąbrowski i inni, ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w PHU ,, OTTO’’ sp.j. M. Dąbrowski i inni, ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto Saw” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 91
W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. Nr 122, poz. 1269 z późn. zm.).
Podstawa prawna przeprowadzenia kontr
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
Kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach w zakresie: <br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach w 2007 i
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,TARTAK’’ Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Fałków
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym ,,TARTAK’’ Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Fałków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
„Dom dla Dzieci” w Kielcach
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w „Domu dla Dzieci” w Kielcach w dniu 03.06.2008r.
Zakład Wyrobów Złącznych ,,SHYMKO’’ Marek Szymkowiak, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Wyrobów Złącznych ,,SHYMKO’’ Marek Szymkowiak, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
,,GELTEX’’ s.c G. Ciura L. Stańczyk, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie oraz Ośrodka Wypoczynkowego ,,ŁUCZNIK’’, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie.
Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych: ,,GELTEX’’ s.c G. Ciura L. Stańczyk, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie oraz Ośrodka Wypoczynkowego ,,ŁUCZNIK’’, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Górnie, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Starostwo Powiatowe w Busku–Zdroju, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku–Zdroju, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy–Wielkiej, Urząd Miasta w Kielcach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy - Wielkiej.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu MAJU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli doraźnej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „KARABELA-CK” Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Kontrola w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w zakresie: prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności zwi
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
Kontrola przeprowadzona w Międzygminnym Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Kielcach w zakresie:<br>
- organizacji i funkcjonowania organów związku, <br>
- dostępu do informacji publicznej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.04.2008r - Firma Handlowo - Usługowa ,,MALPOL” Zakład Pracy Chronionej Halina Michalec ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.04.2008r - Firma Handlowo - Usługowa ,,MALPOL” Zakład Pracy Chronionej Halina Michalec ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Elżbieta Michow tłumacz przysięgły języka bułgarskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Michow tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego