Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach
Kontrola problemowa w Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach w dniu 23 września 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. oraz osób przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn "Przytulisko
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich.
Kontrola problemowa w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskich.
Kontrola dotyczyła oceny jakości świadczonych usług w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki, warunków lokalowych, procedury przyjmowania uczestników, prowadzonej doku
Pan Stanisław Bzymek tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Stanisława Bzymka tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pan Ryszard Maj tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Ryszarda Maja tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Małgorzata Bąk tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Bąk tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.
Kontrola dotyczyła oceny standardu usług świadczonych na rzecz wmieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających, prawidłowości prowadzonej dokumentacji, oceny stopnia realizacji programu naprawcz
Pan Remigiusz Dziadczykowski tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Remigiusza Dziadczykowskiego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
SPZOZ, Kazimierza Wielka
Kontrola problemowa przeprowadzona w SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej obejmowała pracę Zakładu w roku 2009 i przeprowadzona została pod względem działania zgodnie z prawem, celowością i gospodarnością działalności prowadzonej przez Zakład.
Dzienny Ośrodek socjoterapii "Rafael" w Kielcach.
Kontrola kompleksowa w Dziennym Ośrodku Socjoterapii "Rafael" w Kielcach. Kontrola dotyczyła działalności Ośrodka.
Pani Agnieszka Adach tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola problemowa działalności Pania Agnieszki Adach tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego <br>
Urząd Gminy w Nagłowicach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nagłowicach w zakresie:<br>
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy)
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie
Kontrola problemowa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie. Kontrola dotyczyła: oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków, zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce oraz działań placówki na rzecz powrotu wyc
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdrój.
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdrój. Kontrola dotyczyła oceny stopnia realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Urząd Gminy w Wiślicy
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Wiślicy w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Wiślicy
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Wiślicy w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy)
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
„Budowa straŜnicy dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Kielcach na działce nr 111 przy ul. Grunwaldzkiej”
Rodzinny Dom Dziecka w Miąsowej
Kontrola problemowa w rodzinnym domu Dziecka w Miąsowej. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontrola doraźna w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontrola przeprowadzona została w celu wyjaśnienia zarzutów zgłoszonych na piśmie przez jednego z mieszkańców DPS dotyczących nieprawidłowośći w zaspokojeniu potrzeb bytowych.
Pani Joanna Sobczyk tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Joanny Sobczyk tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Lipniku.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Lipniku w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
NZOZ "Nowe Życie", Włoszczowa
Kontrola doraźna przeprowadzona w NZOZ "Nowe Życie" we Włoszczowie dotycząca zagadnień z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Zakładu, jak również zakresu współpracy z Włoszczowsk
Starosta Włoszczowski
Prawidłowośći gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności z
Ośrodek Szkolenia „Markus” Marek Pierzak, Pl. Niepodległości 1, 25-506 Kielce – adres prowadzenia ośrodka na terenie woj. świętokrzyskiego, przez przedsiębiorcę Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Marek Igielski w Szczecinie,
Ocena warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców - realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Dom Pomocy Społecznej w Świniarach
Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Świniarach. Kontrola dotyczyła działalności DPS.
Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
„Budowa Miejskiego Dworca Autobusowego” w Busku-Zdroju realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego.
Urząd Gminy w Sobkowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Sobkowie w dniu 2 sierpnia 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Miasto i Gmina Jędrzejów
Projekt nr 7/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej
i Św. Barbary w Jędrzejowie
Pani Izabela Bujwicka tłumacz przysięgły języka węgierskiego
Kontrola działalności Pani Izabeli Bujwickiej tłumacza przysięgłego języka węgierskiego
Starosta Staszowski
Dokonanie oceny terminowości i prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Staszowskiego w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju