Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Miasto i Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Projekt nr 17/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w dniu 22 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Schronisko dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej (gm. Opatów)
Kontrola problemowa w Schronisku dla Kobiet Towarzystawa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 22 października 2010 r. dot. osób przebywających w placówce.
Pani Aleksandra Darska–Grudzień tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Aleksandry Darskiej–Grudzień tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Katarzyna Grudzień tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Katarzyny Grudzień tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Jędrzejowie. Kontrola dotyczyła oceny stopnia realizacji zadań powiatu.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Projekt nr 94/NPPDL/09 Wzmocnienie nawierzchni ulicy Jagiellońskiej (od
ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja) w Kielcach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe ,,RAFAŁ’’ ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym ,,RAFAŁ’’ w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się
Ognisko Wychowawcze w Jędzrzejowie.
Kontrola problemowa w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działąń placówki w zakresie współpracy z rodziną oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określonych kwalifikacjach
Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie.
Kontrola problemowa w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną dziecka oraz przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o określonych kwali
ZOZ, Włoszczowa
Kontrola doraźna przeprowadzona w ZOZ we Włoszczowie dotycząca oceny sposobu realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Gmina SkarŜysko Kamienna
Projekt nr 33/NPPDL/09 Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Konarskiego w Skarżysku - Kamiennej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe ,,RAFAŁ’’ ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym ,,RAFAŁ’’ w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.
NZOZ "ARS MEDICA" Centrum Stomatologii Szczękowo - Twarzowej i Implantologii, Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w NZOZ "Ars Medica" w Kielcach dotycząca zagadnień z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Zakładu.
Pani Dorota Janduła tłumacz przysięgły języka węgierskiego
Kontrola działalności Pani Doroty Janduły tłumacza przysięgłego języka węgierskiego
Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w dniu 12 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Kontrola kompleksowa Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej. Kontrola dotyczyła dizałalności DPS.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Kontrola przeprowadzona w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach w 2010 roku (do dnia
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dofinansowania zadań własnych gminy.
Urząd Gminy w Solcu-Zdroju
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju w dniu 5 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Starostwo Skarżysko Kam.
Prawidłowość gospodarowania, przez Starostwo Skarżyskie, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zas
Pan Piotr Dąbrowski tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pana Piotra Dąbrowskiego tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pan Rafał Barański tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola problemowa działalności Pana Rafała Barańskiego tłumacza przysięgłego języka angielskiego <br>
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Kontrola doraźna w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Kontrola przeprowadzona została w celu wyjaśnienia zarzutów jednego z mieszkańców DPS dotyczących funkcjonowania Domu.
Starostwo Jedzrejów
Realizacja przez Starostę Jędrzejowskiego zadań wynikających z przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. poprawności i prawdłowości postępowań w sprawie wydawania decyzji o zezwoleniu n
Starostwo Pińczów
Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Ognisko Wychowawcze w Kielcach
Protokół z kontroli problemowej w Ognisku Wychowawczym w Kielcach w dniu 24 września 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2008 r. i 2009 r.
Rodzinny Dom Dziecka w Brodach Starych
Kontrola problemowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Brodach Starych. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Kontrola dotyczyła oceny stopnia realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie Urząd Gminy Włoszczowa, Urząd Gminy Secemin, Urząd Gminy Radków
Realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
1. Ocena funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania.
2. Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego i obrony cywiln
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego