Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r. z zakresu świadczeń rodzinnych
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
„Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego oddziału dorosłych w DPS w Mnichowie”
Pani Zofia Cieślikiewicz tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Zofii Cieślikiewicz tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
„Budowa StraŜnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej” realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego.
Gmina Koprzywnica
Projekt nr 59/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej Nr 001275T Błonie –
Sośniczany w Gminie Koprzywnica
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Projekt nr 16/NPPDL/09 „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach”.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontrola doraźna przeprowadzona w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim dotycząca oceny sposobu realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnienia wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia stażu.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A., ul. Żabia 40, – adres prowadzenia ośrodka na terenie woj. świętokrzysk., przez przedsiębiorcę Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144
Kontrola problemowa dot. oceny warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców – realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Gmina Sadowie
Projekt nr 32/NPPDL/09 „Remont drogi gminnej Nr 003300T Sadowie do
drogi krajowej Nr 9”.
Gmina Sadowie
Projekt nr 32/NPPDL/09 „Remont drogi gminnej Nr 003300T Sadowie do
drogi krajowej Nr 9”.
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku.
Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Kontrola dotyczyła działalności DPS.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kontrola dotyczyła oceny stopnia realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej, dotycza oceny wykonywania przez Starostę Kazimierskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji przepisów art. 83b oraz art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
„Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie” realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego
Dom Opieki dla Osób Starszych Caritas Diecezji Kieleckiej w Morawianach (gm. Bejsce)
Kontrola problemowa w Domu Opieki dla Osób Starszych w Morawianach w dniu 10 listopada 2010 r. dot. osób przebywających w placówce.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach
Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach w dniu 10 listopada 2010 r. z zakresu świadczeń rodzinnych
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego.
Kontrola doraźna w Domu Pomocy społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego. Kontrola dotyczyła sprawdzenia zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli.
Pan Zdzisław Pruski tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola problemowa działalności Pana Zdzisława Pruskiego - tłumacza przysięgłego języka francuskiego <br>
Pani Monika Klisko tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola problemowa działalności Pani Moniki Klisko tłumacza przysięgłego języka angielskiego <br>
Gmina Łagów
Projekt nr 19/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej Nr 001511T ul. Kielecka w Łagowie
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości świadczonych usług w zakresie potrzeb wspamagających na rzecz mieszkańców DPS, prawidłowości prowadzonej dokumentacji , oceny stopnia realizacji programu naprawcz
Urząd Gminy w Zagnańsku
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Zagnańsku w dniu 5 listopada 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Ośrodek Wsparcia Dziennego "Wspólny Dom" w Końskich.
Kontrola problemowa w Ośrodku Wsparcia Dziennego "Wspólny Dom" w Końskich. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną oraz przestrzegania zasady
Pani Ewa Jabłonowska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Ewy Jabłonowskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Swetłana Wójcik tłumacz przysięgły języka bułgarskiego
Kontrola działalności Pani Swetłany Wójcik tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego
Pani Danuta Budniak tłumacz przysięgły języka ukraińskiego i rosyjskieho
Kontrola działalności Pani Danuty Budniak tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego i rosyjskiego <br>
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „OLDKRAM” Zygmunt Wrona ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.
Kontrola problemowa pracodawcy prowadzacego Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „OLDKRAM” Zygmunt Wrona ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św. w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28
Urząd Gminy w Dwikozach
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dwikozach w dniu 27 października 2010 r. z zakresu opieki nad obiektami cmentarnictwa wojennego.
Dom Pomocy Społecznej w Końskich.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Końskich.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług wspomagających, prawidłowości prowadzonej przez DPS, oraz kwalifikacje zatrudnionej kadry.
Rodzinny Dom Dziecka w Kawęczynie.
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym domu Dziecka w Kawęczynie. Kontrola dotyczyła działalności placówki.