Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gmina Sandomierz
Projekt nr 158/NPPDL/09 Budowa ulic Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (droga nr G77 i G26)
Pani Maria Jeziorska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marii Jeziorskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego i niemieckiego
Placówka całodobowa w Mękarzowie
Protokół z kontroli doraźnej w całodobowej placówce w Mękarzowie.
Kontrola dotyczyła oceny standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej w Kielcach
Kontrola problemowa dotycząca oceny realizacji niektórych zadań samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej.
Pani Iwona Michalec tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Iwony Michalec tłumacza przysięgłego języka francuskiego<br>
Pani Edyta Łygaś tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Edyty Łygaś tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Zuzanna Krzysztofik tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Zuzanny Krzysztofik tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Gmina Tuczępy
Projekt nr 8/NPPDL/09 „Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki
przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 dł. 1,900 km wraz z modernizacją skrzyŜowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków - Grzymał
Gmina Łoniów
Projekt nr 53/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy nr
001545T w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kielcach
Kontrola problemowa w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Kielcach w dniu 16 grudnia 2010 r. dot. osób przebywających w placówce.
Starostwo Skarżyskie
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Skarżyskiego wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w tym wykorzystanie środków finansowych dotacji celowej sklasyfikowanej w dziale 010 – Ro
Spółdzielnia Inwalidów ,,POSTĘP’’ ul. Przemysłowa 5, 27-600 Sandomierz
Kontrola problemowa pracodawcy prowadzacego Spółdzielnię Inwalidów ,,POSTĘP’’ ul. Przemysłowa 5, 27-600 Sandomierz w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 usta
Dom Pomocy Społecznej w Słupi
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Słupi. Kontrola dotyczyła: oceny standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających, oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji i kwalifikacji zatrudnionej kadry oraz oceny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie
Kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie w dniu 13 grudnia 2010 r. dot. sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych.
Dom Pomocy Społecznej w Sobowie.
Kontrola problemowa dotycząca jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających, oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
Kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi w dniu 6 grudnia 2011 r. dot. sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Informacja pokontrolna przedsięwzięć inwestycyjnych pn. :
· „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice”;
· „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565-5+000 Niekurza – Matiaszów, gm. Osiek”,
Sanatorium Uzdrowiskowe „NIDA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Sanatorium Uzdrowiskowym „NIDA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój w zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w który
Sanatorium Uzdrowiskowe „NIDA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
Kontrola problemowa przeprowadzona w Sanatorium Uzdrowiskowym „NIDA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Pani Karolina Lasia-Hajduk tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Karoliny Lasia-Hajduk tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Jadwiga Kiec tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola problemowa działalności Pani Jadwigi Kiec tłumacza przysięgłego języka niemieckiego <br>
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie.
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej. Kontrola dotyczyła oceny standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających, prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprz
Miasto i Gmina Końskie
Projekt nr 43/NPPDL/09 „Budowa drogi gminnej Nr 001243 T Sworzyce –
Poraj”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej
Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej w dniu 26 listopada 2010 r. z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dofinansowania zadań własnych gminy.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Kontrola przeprowadzona w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w 2009 i w 2010
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Maciej Kamiński, ul. Reymonta 20, 28-300 Jędrzejów
Kontrola problemowa w OKZ Maciej Kamiński w Jedzyejowie dot. oceny warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców – realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju w zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystan
Starostwo jędrzejowskie
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
Gmina Morawica
Projekt nr 161/NPPDL/09 Remont ulicy Marmurowej w miejscowości Bilcza
Schronisko św. Brata Alberta dla Samotnych Matek i Ofiar Przemocy Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Wiernej Rzece (gm. Piekoszów)
Kontrola problemowa w Schronisku św. Brata Alberta dla Samotnych Matek i Ofiar Przemocy w Wiernej Rzece w dniu 24 listopada 2010 r. dot. osób przebywających w placówce.