Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
NZOZ TOP DENT Prywatne Gabinety Stomatologiczne, Kielce
Kontrola doraźna przeprowadzona w NZOZ "TOP DENT" w Kielcach dotycząca oceny sposobu realizacji programu stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej uprawniony do prowadzenia s
Rodzinny Dom Dziecka w Podkonarzu
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Podkonarzu. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Starostwo Staszowskie
Prawidłowość gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności zw
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Placówka całodobowa" Dom Opieki Rodzinnej "Hotelik" w Pierzchnicy.
Kontrola problemowa w Domu Opieki Rodzinnej "Hotelik" w Pierzchnicy. Kontrola dotyczyła: oceny standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb opiekuńczych i bytowych oraz oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji.
Gmina Nowa Słupia
Poprawa powiązań sieci dróg w Gminie Nowa Słupia z drogami powiatowymi i drogami wojewódzkimi (nr 751, 753, 756) poprzez przebudowę odcinków dróg gminnych w miejscowościach : Jeleniów 850 i 680m, Jeleniów – Stara Słupia 700m, Stara Słupia 350m, Stara Słup
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Protokół z kontroli w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach - działalność finansowo–gospodarcza jednostki
za 2009 rok.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie PROREW w Kielcach
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu PROREW w Kielcach w dniu 31 maja 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Kontroila Problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny stopnia realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ" w Kielcach
Kontrola problemowa w Świętokrzyskim Klubie Abstynentów "RAJ" w dniu 28 maja 2010 r. dot. wykorzystania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.
Urząd Gminy w Nowej Słupi
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy)
Państwowa Straż Rybacka w Kielcach
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach. Przedmiot i zakres kontroli: zbadanie zasadności zarzutów
podniesionych w piśmie z dnia 20.04.2010 roku przesłanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne do Wojewody Świętokr
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
Protokół z kontroli finansowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej - sprawdzenie sposobu wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administrac
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Przebudowa drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko – Nowiny – Trzcianki – Sitkówka odc. od km 0+027 do km 2 + 317
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Opatowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza)
Pani Marianna Bieniek tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Marianny Bieniek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych jak również sprawowania nadzoru n
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Anna Kasprzycka tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Anny Kasprzyckiej tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Urząd Gminy w Wodzisławiu
Sprawdzenie (Urząd Gminy w Wodzisławiu) sposobu wydatkowania śsrodków dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 oraz sprawdzenie terminowości przekazywania do budżetu wojewody dochodów Skar
Wydział Finansów i Budżetu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowego funcjonowania GOPS w Bałtowie
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Dokonanie oceny terminowości i prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Starachowickiego w 2009r. w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Placówka całodobowa pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze.
Kontrola problemowa w Placówce całodobowej pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze. Kontrola dotyczyła: oceny standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb opiekuńczych i bytowych oraz oceny pra
Rodzinny Dom Dziecka w Zabłociu
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Zabłociu. Kpontrola dotyczyła działalności Rodzinnego Domu Dziecka.
Pani Ewa Góźdź tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ewy Góźdź tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. Kontrola dotyczyła oceny standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb wspomagających, oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji i stopnia wykonania zaleceń wydanych w
Rodzinny Dom Dziecka w Daleszycach
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Dalezszycach. Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Pani Ewa Sokół-Zdobylak tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Ewy Sokół-Zdobylak tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz organizacji organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Protokół z kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim - sprawdzenie sposobu wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
Wydział Finansów i Budżetu
Pani Alicja Glejzer tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Alicji Glejzer tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego