Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Skarżysku – Koscielnym, Urząd Miejski w Skarżysku – Kamiennym, Urząd Miasta i Gminy w Zawichoscie, Urząd Miejski w Sandomierzu, Urząd Gminy w Dwikozach, Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennym, Starostwio Powiatowe w Busku – Zdroju, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Busku – Zdroju.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiacu lipcu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Zalecenia pokontrolne dt. eksploatacji Systemu Informatycznego eksploatowanego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zagórsku, filia w Rudzie Strawczyńskiej
Kontrola dotycząca sprawdzenia jakości świadczonych usług.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej
Kontrola z realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
w Skarżysku Kamiennej w zakresie prawidłowości przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rodzinny Dom Dziecka w Rakowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie
oceny przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych, oceny przestrzegania zatrudniania w Rodzinnym Domu Dziecka w Rakowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach
Kontrola z realizacji zadań zleconych i własnych, funkcjonowania ośrodka w zakresie zatrudnienia i sposobu realizacji rządowych programów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Tuczępach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Tuczępach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta),<br>
- przestrzegania przez rad
Urząd Gminy w Łubnicach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Łubnicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta),<br>
- przestrzegania przez ra
Urząd Gminy w Oleśnicy
Kontrola w Urzędzie Gminy w Oleśnicy w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta<br>
- obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie mająt
Tłumacz przysięgły języka bułgarskiego Pani Elżbieta Michow
Kontrola działalności Pani Elżbiety Michow tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego
Urząd Gminy w Wilczycach, Urząd Miasta w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiacu czerwcu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Dwikozach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Dwikozach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie m
Urząd Gminy w Obrazowie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Obrazowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie m
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Zbadanie trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach w okresie 2007 roku oraz sprawdzenie stopnia realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Kontrola jakości świadczonych usług na rzecz
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Wilczyce
Kontrola kompleksowa Urzędu Gminy Wilczyce - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw (kontrola przeprowadzona przez wyznaczone Wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
Wojewoda, Wicewojewoda
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Pani Anita Młodawska
Kontrola działalności Pani Anity Młodawskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Słupi k\Pacanowa
Kontrola z jakości świadczonych usług, wykonywania zaleceń pokontrolnych oraz realizacji programu naprawczego - Dom Pomocy Społecznej w Słupi kPacanowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. Im. Bł. Gwidona z Montpellier w Pacanowie
Kontrola dotycząca oceny przestrzegania standardów usług opiekuńczo –wychowawczych - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. Im. Bł. Gwidona z Montpellier w Pacanowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego Pani Marta Basiak
Kontrola działalności Pani Marty Basiak tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Kontrolą z realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
w Starachowicach w zakresie prawidłowości przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Braci Św. Brata Alberta "Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych w Mękarzowie
Kontrola dotycząca standardów świadczonych usług w zakresie jakości i zakresu - Fundacja Braci Św. Brata Alberta "Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych w Mękarzowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Opieki Rodzinnej Jan Borowiecki, Pierzchnica
Kontrola dot. stwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku Domu Opieki Rodzinnej Jan Borowiecki, Pierzchnica
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny ,,RYTWIANY’’, 28-236 Rytwiany
Kontrola dot. stwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego ,,RYTWIANY’’ posiadającego wpis do rejestru ośrodków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
P.H.H.D.i P. „MAT-BUD” Mirosław Kocia
Zalecenia pokontrolne dla P.H.H.D.i P. „MAT-BUD” Mirosław Kocia
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Zalecenia pokontrolne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Ratajach pow. buski
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ratajach pow. buski
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka francuskiego Pan Marek Tereszczyński
Kontrola działalności Pana Marka Tereszczyńskiego tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Urząd Miasta i Gminy w Osieku, Urząd Gminy w Mniowie, Komenda Miejska Panstwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Urządz Gminy w Rytwianach, Urząd Gminy w Górnie, Starostwio Powiatowe w Staszowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiacu maju 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej w resorcie spraw
wewnętrznych i administracji w 2006 roku.

Wybierz Strony