Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Pani Marta Piątek tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marty Piątek tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Maria Łaganowska tłumacz przysięgły języka czeskiego
Kontrola działalności Pani Marii Łaganowskiej tłumacza przysięgłego języka czeskiego
Pani Agnieszka Osińska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Osińskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w dniach 2-3 lipca 2009 r. w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu, członków Z
Pani Beata Kowalska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Beaty Kowalskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Agnieszka Czarnota tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Agnieszki Czarnoty tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pan Stanisław Kowalczyk tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Stanisława Kowalczyka tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Ocena sposobu prowadzenia nauczania oraz sprawdzenie wymaganych dokumentów w zakresie realizacji zajęć teoretycznych kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Kieleckie
Dokonanie oceny realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Kieleckiego wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Masłów
Kontrola przeprowadzona w UG Masłów w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej w dniu 26 czerwca 2009 r.
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej w dniu 26 czerwca 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „FENIX” Zenon Łyczak, 27-230 Zębiec k/Starachowic
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „FENIX”, w zakresie spełniania przez firmę warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28
ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 us
Pan Witold Anioł tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Witolda Anioła tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Monika Król tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Moniki Król tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pani Wiesława Brożyna-Jędrzejczyk tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Wiesławy Brożyny-Jędrzejczyk tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Marszałek Woj. Św.
Działania Marszałka Województwa jako organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich na terenie Województwa Świętokrzyskiego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju oraz Urzędzie Gminy Nowy Korczyn, Urzędzie Gminy Pacanów
Realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
1. Ocena funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania.
2. Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego i obrony cywil
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
„MEX PLUS” Sp. z o. o., ul. Aleja 3-go Maja 1, 27-400 Ostrowiec Św.
Kontrola problemowa przeprowadzona w „MEX PLUS” Sp. z o. o., w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art.
28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
Urząd Gminy Włoszczowa
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Włoszczowa w zakresie:
- prawidłowości rejestracji stanu cywilnego,
- prowadzenia ewidencji ludności,
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Łopusznie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Łopusznie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego skła
Urząd Gminy w Strawczynie
Kontrola przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Strawczynie w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania ośw
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie w dniach od 17 do 18-06-2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie w dniach od 17 do 18-06-2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Łącznej
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Łącznej w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i
wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświ
Urząd Gminy Łączna
Kontrola w Urzędzie Gminy Łączna w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy Masłów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Masłów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w dniach od 9 do 10-06-2009
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w dniach od 9 do 10-06-2009
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
,,Odzież Robocza’’ Spółka Jawna Anna Drela, Emanuel Drela, Zofia Fijałkowska, Marta Zasępa, Ryszard Lech ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce
Kontrola problemowa przeprowadzona w ,,Odzież Robocza’’ Sp. j. w Kielcach, w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art.
28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społ
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku 58, 26-052 Sitkówka- Nowiny
Kontrola problemowa przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku w zakresie oceny spełnienia przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których
uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON – warunków określonych
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach 175 a, pow. Kazimierza Wielka.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Cudzynowicach 175 a, pow. Kazimierza Wielka.
Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 2-3.06.2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach w zakresie funkcjonowania jednostki w aspekcie organizacji pracy oraz realizacji wybranych zadań.