Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
17.10.2019
do
31.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, obręb 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod nr. P.2610.2018.1007, jako działka nr 4175/1 o pow. 0,0049 ha (wydzielona z działki nr 4175 o pow. 0,9398 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Langiewicza.
od
17.10.2019
do
31.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 26.10.2018 r. pod nr. P.2610.2018.977, jako działka nr 4088/1 o pow. 0,0054 ha (wydzielona z działki nr 4088 o pow. 0,0860 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Langiewicza (nowy nr 303063 T).
od
15.10.2019
do
15.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku z siedzibą w Kielcach „Planowanie Przestrzenne” Wojewoda Świętokrzyski ogłasza zmianę statutu Międzygminnego Związku „.Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach (Dz. Urz. Województwa Kieleckiego z 1998 r. Nr 37, poz. 235 ze zmianami: z 2000 r. Nr 42, poz. 406, z 2002 r. Nr 146, poz. 1797, z 2003 r. Nr 214, poz. 1998, z 2004 r. Nr 100, poz. 1433, z 2005 r. Nr 47, poz. 623, z 2006 r. Nr 75, poz. 035, z 2010 r. Nr 295, poz. 3039, z 2014 r. poz. 3325, z 2016 r. poz. 3170 )„ zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia nr Ił/4/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach.
od
18.10.2019
do
04.11.2019
IR.II.7840.1.71.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2019r. dotyczące wydania dla Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno decyzji Nr 63/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Łopuszno – etap II, część I przejścia poprzeczne i podłużne w pasie drogi wojewódzkiej Nr 786 i 728.
od
17.10.2019
do
31.10.2019
IR.II.746.46.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km od 209,028 do 212,875, inwestycja na działce nr ewid. 317/5, obręb 0001 Bidziny, jednostka ewid. 260608_2 Wojciechowice - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
17.10.2019
do
31.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.10.2019r., wydał decyzję Nr 14/19, znak: SPN.III.7820.1.9.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu w ciągu drogi krajowej Nr 79 w km ok. 193+836 na cieku Andruszkowianka wraz z przebudową i rozbudową odcinka drogi krajowej od km ok. 193+817 do km ok. 193+875, na terenie gminy Samborzec w powiecie sandomierskim.
od
17.10.2019
do
31.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 24.05.2019r. (data wpływu do tut. organu – 02.07.2019r.), uzupełniony w dniu 26.07.2019r. i w dniu 06.08.2019r., pisma bez znaku, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej Nr 79 w km 193+836 w miejscowości Andruszkowice”, została wydana decyzja Nr 14/19 z dnia 10.10.2019r., znak:SPN.III.7820.1.9.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu w ciągu drogi krajowej Nr 79 w km ok. 193+836 na cieku Andruszkowianka wraz z przebudową i rozbudową odcinka drogi krajowej od km ok. 193+817 do km ok. 193+875, na terenie gminy Samborzec w powiecie sandomierskim.
od
16.10.2019
do
30.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod nr. P.2610.2018.1005, jako działka nr 4170/1 o pow. 0,0013 ha (wydzielona z działki nr 4170 o pow. 0,2819 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Langiewicza (nowy nr 303063 T).
od
16.10.2019
do
30.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Wszechświęte, gm. Sadowie, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 28.11.2018 r. pod nr P.2006.2018.1091 jako działki: Nr 185/1 o pow. 0,0052 ha, Nr 128/1 o pow. 0,0037 ha i Nr 171/1 o powierzchni 0,0010 ha, (wydzielonych odpowiednio z działek: Nr 185 o pow. 0,04 ha, Nr 128 o pow. 0,34 ha i Nr 171 o pow. 0,32 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42116 pn.: „Rzuchów – do drogi 755” (nowy nr 0698 T).
od
16.10.2019
do
30.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2217/37 o pow. 0,0015 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Smugowa (nowy nr 304172 T).
od
16.10.2019
do
30.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 20.08.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 03.09.2019r. (bez znaku) i z dnia 01.10.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.293.2019.KSD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj – zbuduj – ścieżka rowerowa wzdłuż DW Nr 762”, na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.
od
16.10.2019
do
30.10.2019
IR.II.746.47.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 od ok. km 152,200 do ok. km 152,300 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 234/9, obr. 0002 Marcinków, jednostka ewid. 261105_5 Wąchock - obszar wiejski, powiat starachowicki. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
16.10.2019
do
30.10.2019
IR.II.746.50.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku 54b o halę magazynową z suwnicą i częścią biurowo-socjalną na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty.
od
15.10.2019
do
29.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach (obręb 0004), oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 28.10.2004r. id. P.2148 – 423/2004 jako działka nr 1918/1 o pow. 0,0016 ha (powstała z wydzielenia z działki nr 1918 o pow. 0,1219 ha), zajętej pod drogę publiczną pn.: „ul. Jelenia”.
od
14.10.2019
do
28.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0026 Wymysłów, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod Nr P.2613.2018.1211, jako działki: Nr 183/1 o pow. 0,0186 ha i Nr 264/1 o pow. 0,0124 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 183 o pow. 1,31 ha i Nr 264 o pow. 0,44 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15381 pn. Nieznanowice – Wymysłów – Ludynia (nowy Nr 0221 T).
od
14.10.2019
do
28.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0019 Łysaków Kawęczyński, gmina Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 321/1 o pow. 1,3448 ha, nr 321/2 o pow. 1,1152 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. nr 768 pn. „Jędrzejów – Węchadłów – Skalbmierz – Koszyce - Brzesko”.
od
14.10.2019
do
28.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0018 Łysaków Drugi, gmina Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 146 o pow. 3,0600 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. nr 768 pn. „Jędrzejów – Węchadłów – Skalbmierz – Koszyce - Brzesko”.
od
14.10.2019
do
28.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Maleszowa, gm. Pierzchnica, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 18.12.2018 r. pod nr P.2004.2018.7222 jako działka Nr 859/28 o pow. 0,6320 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15102 pn.: „Piotrkowice - Maleszowa”
od
11.10.2019
do
25.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach (obręb 0004), oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 26.08.2019 r. id. P.2019.1379 jako działka nr 336/1 o pow. 0,0021 ha, zajętej pod drogę publiczną pn.: „ul. Skalista”
od
11.10.2019
do
25.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0026 Wymysłów, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod Nr P.2613.2018.1211, jako działki: Nr 183/1 o pow. 0,0186 ha i Nr 264/1 o pow. 0,0124 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 183 o pow. 1,31 ha i Nr 264 o pow. 0,44 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15381 pn. Nieznanowice – Wymysłów – Ludynia (nowy Nr 0221 T).
od
11.10.2019
do
25.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie zostały wszczęte postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A
od
11.10.2019
do
25.10.2019
IR.II.746.49.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE o średnicy ø160 mm, o długości około L=155,00 m, pod torami kolejowymi, w msc. Trzcianki, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie w km ok. 197,420-197,520 szlaku kolejowego nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków na działce o nr ewid. 271/8, obręb 0003 Sitkówka-Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
11.10.2019
do
25.10.2019
IR.II.746.45.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa stanowiska postojowego do odstawiania awaryjnego uszkodzonych wagonów na torze nr 217 na stacji Kielce Herbskie wraz z wybudowaniem sieci hydrantowej i robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie” na działkach o nr ewid.: 1/10,1/24, obręb 10108, jednostka ewid. 266101_1.0008 miasto Kielce oraz 414/5, obręb 10109, jednostka ewid. 266101_1.0009 miasto Kielce – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
15.10.2019
do
29.10.2019
IR.I.7840.6.4.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wydania postanowienia wstrzymującego wykonanie ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2019 r. dotyczące wydania postanowienia z dnia 07.10.2019r. Znak: IR.I.7840.6.4.2019 wstrzymującego wykonanie ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019r. Znak: B.I.6740.2.7.2018Sa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej dla spółki P4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, numer OPA444OB, wraz z wewnętrzną linią zasilającą, zlokalizowanej na działce Nr 199/1 w miejscowości Sadowie, gmina Sadowie.
od
09.10.2019
do
23.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 28.06.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: z dnia 05.08.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.85.2019 i z dnia 12.08.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.85-1.2019, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 (km ok. 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km ok. 4+180)” na terenie gminy Radoszyce została wydana decyzja Nr 13/19 z dnia 03.10.2019r., znak: SPN.III.7820.1.8.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim.
od
09.10.2019
do
23.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 03.10.2019r., wydał decyzję Nr 13/19, znak: SPN.III.7820.1.8.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim.
od
14.10.2019
do
28.10.2019
IR.II. 7840.1.34.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.10.2019r. dotyczące wydania decyzji orzekającej o zmianie decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.10.2019r. dotyczące wydania decyzji orzekającej o zmianie decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011r, znak IG.II.7840.D.5.2011 dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka - odcinek I”.
od
10.10.2019
do
24.10.2019
IR.I.7840.6.4.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.10.2019 r. dotyczące przekazania odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.10.2019 r. dotyczące przekazania przy piśmie z dnia 19.08.2019r. Znak: IR.I.7840.6.4.2019 do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odwołania Pani Jolanty Lewandowskiej reprezentującej spółkę P4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.07.2019 r. Znak: IR.I.7840.6.4.2019 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018Sa z dnia 23.01.2019 r. Znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej dla P4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPA4444OB wraz z zewnętrzną linią zasilającą, zlokalizowanej na działce Nr 199/1 w m. Sadowie gm Sadowie.
od
09.10.2019
do
23.10.2019
IR.II.746.36.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica”, inwestycja na działce nr ewid. 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
07.10.2019
do
21.10.2019
IR.II.746.33.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.10.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Ostrowiec Świętokrzyski, w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska-Dębica w km 188,777, na działce o nr ewid. 1/59 w obrębie ewid. 0038 Ostrowiec Świętokrzyski, w jednostce ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.