Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
02.10.2019
do
16.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25.09.2019r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Koneckiego z dnia 30.07.2019r., znak: BP-10098/2019, o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Zmiana decyzji Starosty Koneckiego znak: BP.6740.210.6.2011.JJ z dnia 03.10.2011r. na realizację inwestycji drogowej pn.: „„Budowa dróg publicznych 2KDD i 3KDD w rejonie ulic Staszica i Wjazdowej w Końskich” dotycząca rozbudowy skrzyżowania ul. Wjazdowej z ul. 3 Maja w Końskich”.
od
01.10.2019
do
15.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez pełnomocnika, złożony do tut. organu w dniu 27.05.2019r., znak: VP/KRA/6338/2019/05/233/MM, uzupełniony pismami z dnia 15.07.2019r., znak: VP/KRA/6338/2019/07/272/MM i z dnia 22.07.2019r., znak: VP/KRA/6338/2019/07/285/MM, została wydana decyzja Nr 12/19 z dnia 26.09.2019r., znak: SPN.III.7820.1.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) na terenie miasta Kielce i gminy Morawica.
od
01.10.2019
do
15.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26.09.2019r., wydał decyzję Nr 12/19, znak: SPN.III.7820.1.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) na terenie miasta Kielce i gminy Morawica
od
01.10.2019
do
31.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2019 r.
od
01.10.2019
do
15.10.2019
IR.II.746.44.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dworca kolejowego Kielce, budowie dworca tymczasowego, budowie wiaty z miejscem tymczasowego gromadzenia odpadów, przebudowie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych, budowie instalacji odwodnienia terenu oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń, na działce o nr ewid. 1/50, w obrębie ewid. 0016 Kielce, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
30.09.2019
do
14.10.2019
IR.II.746.39.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Skarżysko", inwestycja na działkach nr ewid. 1/99 i 109/2 obręb ewid. 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiących teren zamknięty kolejowy
od
18.09.2019
do
02.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311 ze zm.), z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
18.09.2019
do
02.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A
od
16.09.2019
do
30.09.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - wpływ odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 11/19 z dnia 05.08.2019r., znak: SPN.III.7820.1.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Włoszczowa o długości ok. 7,43 km, od km 4+053,48 do km 11+480, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 – etap I: obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786, na terenie miasta i gminy Włoszczowa w powiecie włoszczowskim, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
13.09.2019
do
27.09.2019
IR.II.746.43.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.09.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.09.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej, w ciągu linii kolejowej Nr 70 na działce o nr ewid. 868/2, w obrębie ewid. 0017 Raczyce, w jednostce ewid. 260102_2 Gnojno - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
13.09.2019
do
27.09.2019
IR.II.746.36.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2019 r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku Gminy Starachowice, dot. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr X/2019 z dnia 13.05.2019r., znak: IR.II.746.6.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2019 r. dot. zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, działającej przez pełnomocnika z dnia 30.07.2019r., dot. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr X/2019 z dnia 13.05.2019r., znak: IR.II.746.6.2019 dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica”, inwestycja na działce nr ewid. 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
09.09.2019
do
23.09.2019
IR.II.746.24.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.09.2019r. dotyczące odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.09.2019r. dotyczące odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXIII/2019 z dnia 19.08.2019r., znak: IR.II.746.24.2019, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie strunobetonowej wieży antenowej o wysokości 21,5 m w km 24+153,53 linii kolejowej nr 70 Chmielnik-Grzybów na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Odbudowa mijanki lk 70 na szlaku Chmielnik-Grzybów”. Inwestycja na działce o nr ewid. 188/1, obręb 0010. Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
05.09.2019
do
19.09.2019
IR.II. 7840.3.5.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.09.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.09.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jazu z przepławką na zbiorniku Browary I w miejscowości Końskie na działkach o nr ewid.: 3140/4, 3140/6, 3140/7; obręb 0002, jednostka ewid. 260503_4 Końskie – miasto.
od
02.09.2019
do
16.09.2019
IR.II.746.37.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa garażu do przechowywania sprzętu czołgowosamochodowego wraz z podziemną infrastrukturą techniczną, przebudowa zagospodarowania terenu na terenie kompleksu wojskowego K-3345 Kielce przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach” na działce o nr ewid. 41/23, obręb 0031 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
02.09.2019
do
16.09.2019
IR.II.746.15.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz” od km 188,300 do km 192,000. Linie rozgraniczające teren inwestycji, obejmują nieruchomości bądź ich części oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1/59, 1/31, 1/34, 1/42; obręb ewid. 0038; jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski. Działki stanowiące tereny wód płynących do nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji nr: 1/22, 1/19; obręb ewid. 0038; jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski. Teren zajęty w ramach ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej obejmują nieruchomości lub ich części oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1/39, 2, 3, 1/45, 1/49, 1/51, 1/57 obręb ewid. 0038; jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski, 10, obręb ewid. 0043, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski.
od
29.08.2019
do
12.09.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311 ze zm.), z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
29.08.2019
do
12.09.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
30.08.2019
do
13.09.2019
IR.II.746.34.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Jakubowice, w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica w km 215,100, na działce o nr eiwd. 195 w obrębie ewid. 0006 Jakubowice, w jednostce ewid. 260605_5 Ożarów – obszar wiejski. stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
30.08.2019
do
13.09.2019
IR.II.746.30.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn gm. Bliżyn – przekroczenie kanałem sanitarnym torów kolejowych linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica w km 134,933”, inwestycja na działce nr ewid. 1435/20, obręb 0001 Bliżyn, jednostka ewid. 261002_2 Bliżyn – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
04.09.2019
do
18.09.2019
IR.II.746.41.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymi Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, na działkach o nr ewid.: 434/16, 434/17, 434/18, 704/1, 517/1, 703/1 w obrębie ewid. 0005 Grzymała, w jednostce ewid. 260107_2 Tuczępy, pow. buski, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
29.08.2019
do
12.09.2019
IR.II.746.31.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci wodociągowej przeciwpożarowej z rur PE 110 o długości w obrębie terenu zamkniętego ok. 1800,0 m”. Inwestycja na działkach nr ewid. 5981/66, 5981/38, 5981/39, 5981/37, 5981/36, 5981/35, 5981/34, 5981/121, 5981/84, 5981/81, 5981/78, 5981/77, 5981/76, 5981/75, 5981/74, obręb 0001 Staszów, jedn. ewid. 261207_4 Staszów Miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy. Pismem z dnia 19.08.2019 r. (data wpływu do tut. organu 22.08.2019 r.) Inwestor częściowo zmienił trasę projektowanej sieci wraz z obszarem jej oddziaływania.
od
29.08.2019
do
12.09.2019
IR.II.746.38.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej Sn 15 kV, o długości ok. 110, 0 m, w ciągu linii kolejowej nr 568 relacji Sitkówka Nowiny- Górki Szczukowskie w km ok. 5.512. Inwestycja na działkach nr ewid. 87/44, 87/148, 87/152, 87/173, obręb 0018 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
28.08.2019
do
11.09.2019
IR.II.7840.1.50.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wydania decyzji nr 52/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem-Etap I w zakresie przejścia przez pas drogi wojewódzkiej nr 762 na działkach nr 980/1, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny, 893/2, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny 1189/3, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny, 5044/2, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny.
od
23.08.2019
do
06.09.2019
IR.II.746.32.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Starachowice, w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska - Dębica, na działce o nr ewid. 1089/7 w obrębie ewid. 0005, w jednostce ewid. Starachowice - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.08.2019
do
06.09.2019
IR.II.746.29.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV w celu realizacji zadania pn.: "Projekt przebudowy pierścienia kablowego SN-15 kV, budowa linii kablowej relacji GPZ-Stary Młyn - Stacja trafo Końskie KZ03" na działce o nr ewid. 1291/138, obręb 0003 Końskie-miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.08.2019
do
06.09.2019
IR.II.746.25.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego parkingu wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej i budową separatora oraz przebudową zjazdu z ulicy Ekonomii na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
27.08.2019
do
10.09.2019
IR.II.746.22.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu oraz drogi wewnętrznej, w celu zapewnienia obsługi budynków technologicznych związanych z funkcjonowanie linii kolejowej, inwestycja na działce o nr ewid.: 188/1, obręb ewid. 0010 Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno
od
27.08.2019
do
10.09.2019
IR.II.746.39.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Skarżysko” (zakres zgodnie z treścią wniosku), inwestycja na działkach nr: 1/99, 109/2, obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna
od
27.08.2019
do
10.09.2019
IR.II.746.35.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km 143,100-157,130; 157,400-162,246; 163,241-166,353; 175,948-179,695; 184,832-186,670; 186,860-188,108; 188,124-188,300, inwestycja na terenie gm. Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock, Starachowice, Brody, Bodzechów, Ostrowiec Świętokrzyski.
od
22.08.2019
do
05.09.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 02.07.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniach 26.07.2019r. i 06.08.2019r., pisma bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej Nr 79 w km 193+836 w miejscowości Andruszkowice”, na terenie gminy Samborzec w powiecie sandomierskim.