Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
02.08.2017
do
17.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2016r. w sprawia zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w dniu 17.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Radkowice – Kielce Piaski na odcinkach P6-P7, P11-P12 (bez słupów P6, P7, P11, P12), na działkach obręb: 0016 Szczukowice, w jednostce ewid.: 260414_2 Piekoszów oraz obręb: 0003 Janów, w jednostce ewid.: 260414_2 Piekoszów.
od
31.07.2017
do
14.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.05.2017r. (złożony w dniu 22.06.2017r.), pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismami z dnia: 28.06.2017r., znak: CK-DK42-KU-279/2017 oraz 20.07.2017r., znak: CK-DK42-KU-321/2017, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Kuczowie od km 273+279 do km 274+035 str. prawa, w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Kuczów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Brody.
od
28.07.2017
do
14.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28.07.2017r. została wydana dla Mesko S.A., ul.Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna decyzja Nr 27/CD/2017 w sprawie pozwolenia na budowę budynków produkcyjnych 36, 37, 503-503A, stacji trafo, zbiornika wody p.poż, zmianę sposobu użytkowania budynku 502, przebudowę i rozbudowę budynku 502, R60 wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i uzbrojeniem terenu, w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Polskiego Centrum Paliw Rakietowych na terenie zamkniętym, na terenie zakładu Mesko S.A.”,
od
27.07.2017
do
10.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25.07.2017r. wydał decyzję Nr 11/17, znak: SPN.III.7820.1.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 0+000,00 do km 2+189,35 - obwodnicy m. Staszów wraz z budową/przebudową skrzyżowań, sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Staszów.
od
27.07.2017
do
10.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 05.01.2017r., uzupełniony pismem z dnia 01.02.2017r. (pisma bez znaku), o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów - DW Nr 764” - Etap I została wydana decyzja Nr 11/17 z dnia 25.07.2017r., znak: SPN.III.7820.1.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 0+000,00 do km 2+189,35 - obwodnicy m. Staszów wraz z budową/przebudową skrzyżowań, sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Staszów.
od
26.07.2017
do
10.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie ustalenie lokalizacaji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 11.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury kolejowej na stacji Włoszczowa Północ” na działkach o nr ewid.: 1180/1, obręb 0016 Łachów, jedn.ewid. 261306_5 Włoszczowa - obszar wiejski; 8009/1, 8009/16, 8009/5, 8009/4, obręb 0005 Włoszczowa, jedn.ewid. 261306_4 Włoszczowa – miasto – stanowiących teren zamknięty PKP
od
26.07.2017
do
31.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.07.2017 - ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16.
od
24.07.2017
do
07.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2017 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu w części dotyczącej ilości, lokalizacji i parametrów ekranów akustycznych oraz rodzaju projektowanej nawierzchni drogowej. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 01.02.2017r., uzupełniony w dniu 08.02.2017r. (pisma bez znaku), Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika.
od
24.07.2017
do
07.08.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 12.04.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 09.05.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.70.2017.KA oraz z dnia 17.05.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.77.2017.KA, została wydana decyzja Nr 10/17 z dnia 18.07.2017r., znak: SPN.III.7820.1.12.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 744 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Radomskiej (droga wojewódzka) i Batalionów Chłopskich (droga gminna) wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdu oraz innej drogi publicznej, na terenie miasta Starachowice.
od
11.07.2017
do
25.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.06.2017r., znak: L.dz.DK-78/02/138/AK/17, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik.
od
10.07.2017
do
24.07.2017
IR.II.746.21.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2017r IR.II.746.21.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 19.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku plebanii (wraz z częścią budynku gospodarczego) oraz przebudowie zagospodarowania terenu, na działce o nr ewid. 620, w obrębie ewid. 0016 Kielce, przy ul. Chęcińskiej 2 w Kielcach (266101_1), stanowiącej teren zamknięty MON.
od
10.07.2017
do
24.07.2017
IR.II.746.18.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2017r. IR.II.746.18.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 07.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej ø 200 wraz z przyłączami, wzdłuż ulicy Berezów w Suchedniowie – przejścia poprzeczne pod torami linii kolejowej 008 Warszawa Zach. - Kraków Główny Osobowy w km 154,90-60 oraz 155,20-60, na działce o nr ewid. 309/7, obręb 0001, jednostka ewid. 261005_4 Suchedniów, stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
04.07.2017
do
18.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 27.03.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 26.04.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.321.2017.MG została wydana decyzja Nr 9/17 z dnia 30.06.2017r., znak: SPN.III.7820.1.9.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+504 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz rozbudową obiektu mostowego i budową kładki dla rowerzystów nad rzeką Kamionką na terenie miasta i gminy Suchedniów.
od
04.07.2017
do
18.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.06.2017r., wydał decyzję Nr 9/17, znak: SPN.III.7820.1.9.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+504 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz rozbudową obiektu mostowego i budową kładki dla rowerzystów nad rzeką Kamionką na terenie miasta i gminy Suchedniów.
od
30.06.2017
do
14.07.2017
IR.II.746.15.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.15.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach w ciągu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica (odcinek ABCD od km 163,816 do km 163,857, odcinek EFGH od km 163,918 do km 163,993, odcinek IKLM od km 164,109 do km 164,285) na działkach o nr ewid.: 134/7, 134/8, 134/9; obręb 07, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
29.06.2017
do
13.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.06.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów – dw. Nr 764” – Etap IIA, na terenie gminy Staszów.
od
29.06.2017
do
13.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.05.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 07.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.425.2017.MG i z dnia 20.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.450.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów dw. Nr 764” – etap III, na terenie miasta i gminy Staszów.
od
29.06.2017
do
13.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26.06.2017r. wydał decyzję Nr 8/17, znak: SPN.III.7820.1.9.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.
od
29.06.2017
do
13.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 17.10.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 26.10.2016r., znak: ŚZDW.8010.211.2016.R-DD.KA, 27.04.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.63.2017.KA, 04.05.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.64.2017.KA została wydana decyzja Nr 8/17 z dnia 26.06.2017r., znak: SPN.III.7820.1.9.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.
od
28.06.2017
do
12.07.2017
IR.II.7840.3.6.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2017r. IR.II.7840.3.6.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 49/2017 w sprawie pozwolenia na rozbiórkę grobli ziemnej i urządzenia piętrzącego oraz budowę nowej grobli ziemnej i urządzenia piętrzącego w ramach realizacji zadania pn. „Odbudowa grobli wraz z urządzeniem piętrzącym zbiornika retencyjnego „Rybnica I” w Leśnictwie Smerdyna na cieku „Dopływ w Rybnicy”, na działce o nr ewid. 800, w obrębie ewid. 0002, w jednostce ewid. 261201_2 Bogoria.
od
26.06.2017
do
10.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.06.2017 - utrzymanie w mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 21.06.2017r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 utrzymał w mocy decyzję Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 04.04.2017r., znak: AB-I.6740.2.16.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85”.
od
19.06.2017
do
03.07.2017
IR.II.746.9.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 13.06.2016 r. IR.II.746.9.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 13.06.2016 r. dot. zawiadomienia że na wniosek Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, działającej przez pełnomocnika w dniu 13.06.2017r. została wydana decyzja Nr XI/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Międzylesie i Motyczno zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 422/1, 427/4, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 830/2, 830/4, 230/1, 231/4, 231/2, 233/2, 235/2; obręb ewid. 0019 Motyczno, jedn. ewid. 261306_5 Włoszczowa oraz na działkach o nr ewid. 210/1, 578/1, 348/4, 348/1, 349/1, 1399/1, 1399/8, 1400/3, 1400/1; obręb ewid. 0016 Łachów, jedn. ewid. 261306_5 Włoszczowa, stanowiących teren zamknięty PKP.
od
19.06.2017
do
03.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 03.03.2017r., uzupełniony pismem z dnia 10.04.2017r., (pisma bez znaku) została wydana decyzja Nr 7/17 z dnia 12.06.2017r., znak: SPN.III.7820.1.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 w km od 16+362,40 do 16+593,00 oraz Nr 752 w km od 13+975,50 do 14+149,58, wraz z budową małego ronda oraz budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu i zjazdu na terenie miasta Bodzentyn.
od
19.06.2017
do
03.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12.06.2017r., wydał decyzję Nr 7/17, znak: SPN.III.7820.1.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 w km od 16+362,40 do 16+593,00 oraz Nr 752 w km od 13+975,50 do 14+149,58, wraz z budową małego ronda oraz budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu i zjazdu na terenie miasta Bodzentyn.
od
13.06.2017
do
27.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.06.2017 - uchylenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 09.06.2017r. wydał decyzję, którą uchylił w całości decyzję Nr 1/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 06.03.2017r., znak: B-II.672.17.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
od
12.06.2017
do
26.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.06.2017 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów – DW Nr 764” – etap I. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 05.01.2017r., uzupełniony pismem z dnia 01.02.2017r., pisma bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
od
12.06.2017
do
26.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.06.2017r. wydał decyzję Nr 6/17, znak: SPN.III.7820.1.7.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap II od km 2+189,35 do km 2+944,88 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie gminy Staszów.
od
12.06.2017
do
26.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 03.03.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 28.03.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.251.2017.MG, została wydana decyzja Nr 6/17 z dnia 06.06.2017r., znak: SPN.III.7820.1.7.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap II od km 2+189,35 do km 2+944,88 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie gminy Staszów.
od
02.06.2017
do
16.06.2017
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.06.2017r. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.06.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniach 29 i 30 maja 2017r. do tut. organu wpłynęły zażalenia z dnia 25.05.2017r.: - NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o., ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica, reprezentowanej przez pełnomocnika, - NCT Inwestycje Świętokrzyskie Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2A/1, 61-127 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika, na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.04.2017r., znak: IR.II.7840.1.40.2016, dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna o pozwolenie na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach; MG8 - MG9, MG11 - MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.
od
29.05.2017
do
12.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25.05.2017r. wydał decyzję Nr 5/17, znak: SPN.III.7820.1.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach” od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761, na terenie miasta Kielce.