Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
21.12.2017
do
04.01.2018
IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym. IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dot. przebudowy odcinka linii napowietrznej na kabel ziemny 15 kV, polegającej na rozbiórce linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej w km 2+707 - 2+734 linii kolejowej Nr 568.
od
20.12.2017
do
03.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2017 - odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 18/17 z dnia 07.11.2017r. o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo–kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie Budowlanym Zamiennym 2, wpłynęło odwołanie.
od
14.12.2017
do
28.12.2017
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wpłynięcia do tutejszego Organu odwołania z dnia 4.12.2017 r. od decyzji Nr 102/2017 z dnia 13.11.2017 r. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wpłynięcia do tutejszego Organu odwołania z dnia 4.12.2017 r. od decyzji Nr 102/2017 z dnia 13.11.2017 r. dot. odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.
od
12.12.2017
do
26.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.12.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 21.11.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Zbludowice” o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”, na terenie gminy Busko- Zdrój w powiecie buskim.
od
11.12.2017
do
25.12.2017
IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm i DN 150 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach, w obrębie ewid. 0006 - na działkach stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
08.12.2017
do
22.12.2017
IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski. IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski - na odcinku: granica działek 1334-1161/2, 1162-1161/1 – MG11 (bez słupa MG11), zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 1161/2, 1161/1, 1160/2, 1160/1, 1159/2, 1159/1, 1158/2, 1158/1, 1155/2, 1155/1, 1152/2, 1152/1, 1151/2, 1150/2, 1149/2, 1147/2, 1140/2, 1136/2, 1134/2, 1133, 1125/2, 1124/2, 1123/2, 1122/2, 1121/2, 1120/2, 1119/2, 1119/1, 1118/2, 1118/1 i 1117/1 obręb: 0006 Kostomłoty, w jednostce ewid.: 260410_2 Miedziana Góra. Inwestycja będzie oddziaływać na działki o nr ewid.: 1120/1, 1121/1, 1122/1, 1123/1, 1124/1, 1125/1, 1134/1, 1136/1, 1140/1, 1147/1, 1149/1, 1150/1, 1151/1 obręb: 0006 Kostomłoty, w jedn. ewid.: 260410_2 Kostomłoty
od
07.12.2017
do
21.12.2017
IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.12.2017 r., w sprawie wydania decyzji Nr XXVII/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.12.2017 r., w sprawie wydania decyzji Nr XXVII/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, DN 160 w ramach inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Praga w Skarżysku-Kamiennej" - przejście pod linią kolejową Nr 008 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny w km 147+117,5 zlokalizowane na działkach w obrębie Młodzawy.
od
04.12.2017
do
09.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2017 - ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije w powiecie pińczowskim oraz gminy Chmielnik w powiecie kieleckim.
od
01.12.2017
do
15.12.2017
IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Międzylesie i Motyczno, w obrębie ewid. Łachów, gmina Włoszczowa.
od
30.11.2017
do
14.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 16/17 z dnia 16.10.2017., znak: SPN.III.7820.1.20.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 od km 240+830,52 do km 241+718,66 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w miejscowości Ruszcza, na terenie gminy Połaniec wpłynęły odwołania.
od
29.11.2017
do
13.12.2017
IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr XXVI/2017 z dnia 27.11.2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr XXVI/2017 z dnia 27.11.2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 150 mm pod torami kolejowym wzdłuż ul. Kieleckiej w miejscowości Zagnańsk".
od
29.11.2017
do
13.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 23.11.2017r., znak: DPP-DK42-RM-305/2017 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+995 strona prawa oraz od km 199+985 do km 200+958 strona lewa realizowanej w ramach programu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, w miejscowości Ruda Maleniecka na terenie powiatu koneckiego.
od
29.11.2017
do
13.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 02.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 19.09.2017r., znak: DPP-DK42/297/2017 i z dnia 12.10.2017r., znak: DPP-DK42-Sm/233/2017 w dniu 28.11.2017r. została wydana decyzja Nr 23/17, znak: SPN.III.7820.1.27.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 od km 180+700 do km 181+000 wraz z budową kanału technologicznego, w miejscowości Smyków, na terenie gminy Fałków w powiecie koneckim.
od
28.11.2017
do
12.12.2017
IR.II.7840.3.10.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 108/2017 IR.II.7840.3.10.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 108/2017, dot. pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Odbudowa budowli piętrzącej na rzece Drzewiczce", zlokalizowanej na działkach w obrębie Brzeźnica, gmina Gowarczów.
od
28.11.2017
do
12.12.2017
IR.II.7840.1.99.2017 Obwieszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 109/2017 IR.II.7840.1.99.2017 Obwieszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 109/2017, w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przejść poprzecznych kanału sanitarnego ø200 pod drogą wojewódzką nr 764 w Kranowie i Daleszycach".
od
28.11.2017
do
12.12.2017
IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania w dniu 21.11.2017 r. decyzji Nr 107/2017 IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania w dniu 21.11.2017 r. decyzji Nr 107/2017 uchylającą w całości decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 83/2017 z dnia 28.09.2017 r., znak: IR.II.7840.3.9.2017 i orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III: poszerzenie lustra wody istniejącego zbiornika, rozbudowa drogi dojazdowej do skarp zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomostu pływającego przy istniejącym molo, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbiornika na działkach ewid. nr 8/1 jednostka ewid. 260412_5 Morawica obszar wiejski, obr. ewid. 0013 Łabędziów oraz 394/2, 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 jednostka ewid. 260412_4 Morawica Miasto, obr. ewid. 0001 Morawica”.
od
28.11.2017
do
12.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.07.2017r., uzupełniony pismami z dnia 01.09.2017r., z dnia 21.09.2017r. oraz z dnia 23.11.2017r., pisma bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, w dniu 24.11.2017r. została wydana decyzja Nr 22/17, znak: SPN.III.7820.1.21.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 od km 165+153 do km 167+565 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego, przebudową zjazdów oraz budową/przebudową przepustów w miejscowości Moskorzew i Dalekie, na terenie gminy Moskorzew.
od
27.11.2017
do
11.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.07.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.09.2017r., znak: CK-DK78-MOS-416/2017, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, w dniu 22.11.2017r. została wydana decyzja Nr 20/17, znak: SPN.III.7820.1.22.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, z wyłączeniem odcinka od km 173+641 do km 174+175, wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice realizowana w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew – Ślęcin w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.
od
27.11.2017
do
11.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 02.08.2017r., uzupełniony pismami z dnia 15.09.2017r., znak: DPP-DK 9/293/2017 oraz z dnia 27.09.2017r., znak: DPP-DK 9/306/2017, w dniu 23.11.2017r. została wydana decyzja Nr 21/17, znak: SPN.III.7820.1.23.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i Nr 77 oraz przebudowie tych dróg w km od 96+800 do 97+412,6 – drogi krajowej Nr 9 oraz km od 0+000 do 0+300 – drogi krajowej Nr 77, w zakresie: budowy chodnika, odwodnienia, budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Lipnik oraz Kurów, na terenie gminy Lipnik.
od
27.11.2017
do
11.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 680 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
23.11.2017
do
07.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.05.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 07.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.425.2017.MG i z dnia 20.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.450.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana w dniu 15.11.2017r. decyzja Nr 19/17, znak: SPN.III.7820.1.15.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap III od km 3+264,30 do km 3+422,14 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie miasta i gminy Staszów.
od
23.11.2017
do
07.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15.11.2017r. wydana została decyzja Nr 19/17, znak: SPN.III.7820.1.15.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap III od km 3+264,30 do km 3+422,14 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie miasta i gminy Staszów.
od
22.11.2017
do
06.12.2017
IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr XXV/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr XXV/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dot. inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego Ø200 mm w przekroczeniu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska-Dębica w km 132.210 do km 132.365 na działce o nr ewid. 354 obręb 0005 Gilów oraz działce o nr ewid. 1435/20 obręb 0001 Bliżyn w miejscowości Bliżyn.
od
22.11.2017
do
06.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 20.11.2017r. przekazał skargę P.P. Wandy i Jana Jagodzińskich na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.09.2017r., znak: SPN.III.7821.1.6.2017 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Jędrzejowskiego z dnia 19.06.2017r., znak: RGN.6740.1.10.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej realizowanej pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
15.11.2017
do
29.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.11.2017 - wydanie decyzji o zmianie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2017r., pismo bez znaku, uzupełnionego w dniu 19.04.2017r., znak: JPL/001D0/AK/2092/2017, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja Nr 18/17 z dnia 07.11.2017r. o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo–kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie Budowlanym Zamiennym 2.
od
15.11.2017
do
29.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.11.2017 - wydanie decyzji o zmianie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 07.11.2017r. wydana została decyzja Nr 18/17 o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo–kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie Budowlanym Zamiennym 2.
od
15.11.2017
do
29.11.2017
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Dot. Budowy jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12, obręb 0006 Kostomłoty - na terenie gminy Miedziana Góra.
od
16.11.2017
do
30.11.2017
IR.II.746.30.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.30.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Dot. Inwestycji pn.: "Przebudowa stacji kolejowej PKP LHS Gołuchów" zlokalizowanej w obrębie ewid. 0018 Wola Żydowska oraz obrębie ewid. 0008 Jasień.
od
14.11.2017
do
28.11.2017
IR.II.7840.1.100.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr 101/2017 IR.II.7840.1.100.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr 101/2017 , dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220kV relacji Radkowice - Kielce - Piaski w obrębie ewid. Kostomłoty.
od
13.11.2017
do
27.11.2017
IR.II.746.40.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9.11.2017 r. IR.II.746.40.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7.11.2017 r., dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków wodociągu magistralnego, zlokalizowanych w obszarach linii kolejowych Nr 70 i Nr 65, na działkach o nr ewid.: 2405/3 i 2409/9 obręb 0013 Pliskowola oraz działkach o nr ewid.: 822/5 i 822/7 obręb 0008 Niekrasów, gmina Osiek - stanowiących teren zamknięty kolejowy.