Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
07.03.2018
do
21.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2018 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. przekazał skargę Spółki Gruntowej Miasta Pińczowa z dnia 22 lutego 2018 r. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2018r. znak: SPN.IV.7511.1.31.2017 uchylającą w całości decyzję Starosty Pińczowskiego z dnia 7 września 2017r. znak: GN.VIII.6829.1.2017 o wygaszeniu w całości decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie Nr PBG.IV-44/6/64 z dnia 9 maja 1964r. zatwierdzającej projekt wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej użytkowanej leśnie i rolniczo, obszar gospodarstw przez nich posiadany i wielkość przysługujących im udziałów w tej wspólnocie położonej w Pińczowie o obszarze ok. 130 ha. oraz odmawiającą wygaszenia decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie Nr PBG.IV-44/6/64 z dnia 9 maja 1964r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
01.03.2018
do
15.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2018 - zebranie materiału dowodowego i zakończenie postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 10/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 16.11.2017r., znak: B-II.672.14.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i Nr 786 od km 0+000 do km 1+122 w miejscowości Piekoszów gmina Piekoszów”.
od
26.02.2018
do
12.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.02.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony do tut. organu w dniu 03.01.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 08.02.2018r., znak: DPP-DK 9/77- /2018, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów”, w gminie Lipnik.
od
21.02.2018
do
07.03.2018
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.7 NK:21613/18 w sprawie wydania decyzji z dnia 9 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.7 NK:21613/18 w sprawie wydania decyzji z dnia 9 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.5, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r., Nr 77/2017, znak: IR.II.7840.1.85.2017, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Podgórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - zadnia 2 (odcinek Opatowiec - Pałecznica)".
od
22.02.2018
do
08.03.2018
IR.II.746.2.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. IR.II.746.2.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową ś/n 15 kV i przyłączami kablowymi n/n 0,4 kV, w ramach zadania: „PBW przebudowy stacji transformatorowej w miejscowości Kunów (Kunów Piekarnia) gm. Kunów – RE Ostrowiec”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w km 181,600 do 181,650 linii kolejowej Nr 25, na działce o nr ewid. 3806/4 obręb 0001 Kunów, w jednostce ewid. 260705_4 Kunów-Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
20.02.2018
do
06.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.02.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13.02.2018r., wydał decyzję Nr 2/18, znak: SPN.III.7820.1.32.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim.
od
20.02.2018
do
06.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.02.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 21.11.2017r., pismo bez znaku, została wydana decyzja Nr 2/18 z dnia 13.02.2018r., znak: SPN.III.7820.1.32.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim.
od
12.02.2018
do
26.02.2018
IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr IV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym. IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr IV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym dla inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej na kabel ziemny 15kV” polegającej na rozbiórce linii napowietrznej oraz budowie odcinka linii kablowej w km 2+707 – 2+734 linii kolejowej nr 568, na działce o nr ewid. 639/26 obręb 0019 Kielce – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
09.02.2018
do
23.02.2018
IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr 12/2018 z dnia 07.02.2018 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr 12/2018 z dnia 07.02.2018 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Polskim Sieciom Elektroenergetyczny S.A., pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski na odcinku: granica działek 1334-1161/2, 1162-1161/1 – MG11 (bez słupa MG11), zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 1161/2, 1161/1, 1160/2, 1160/1, 1159/2, 1159/1, 1158/2, 1158/1, 1155/2, 1155/1, 1152/2, 1152/1, 1151/2, 1150/2, 1149/2, 1147/2, 1140/2, 1136/2, 1134/2, 1133, 1125/2, 1124/2, 1123/2, 1122/2, 1121/2, 1120/2, 1119/2, 1119/1, 1118/2, 1118/1 i 1117/1 obręb: 0006 Kostomłoty Pierwsze, w jednostce ewid.: 260410_2 Miedziana Góra.
od
07.02.2018
do
21.02.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.02.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.12.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismem z dnia 29.01.2018r., znak: CK-DK78-CHL-45/2018, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew.
od
02.02.2018
do
16.02.2018
IR.II.7840.1.131.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 11/2018. IR.II.7840.1.131.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 11/2018 dot. pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 w miejscowościach Makoszyn i Lechów, gm. Bieliny.
od
30.01.2018
do
13.02.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.01.2018 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 13.06.2017r., znak: L.dz.DK-78/02/138/AK/17, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika.
od
29.01.2018
do
12.02.2018
IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2018 r. dot. wydania decyzji Nr II/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2018 r. dot. wydania decyzji Nr II/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm i DN 150 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN 200 w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach.
od
25.01.2018
do
08.02.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 23.11.2017r., znak: DPP-DK42-RM-305/2017 w dniu 22.01.2018r. została wydana decyzja Nr 1/18, znak: SPN.III.7820.1.33.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+995 strona prawa oraz od km 199+985 do km 200+958 strona lewa”, w miejscowości Ruda Maleniecka na terenie powiatu koneckiego.
od
24.01.2018
do
07.02.2018
IR.II.7840.1.130.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 5/2018 z dnia 17.01.2018 r., IR.II.7840.1.130.2017 Obwieszczanie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2018 r., dot. wydania decyzji Nr 5/2018 z dnia 17.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem dla kabla światłowodowego do technicznej obsługi projektowanego gazociągu, sytuowanymi w graniach pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich, w ramach zadania pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski etap V".
od
23.01.2018
do
06.02.2018
IR.II.7840.1.134.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2018 z dnia 18.01.2018 r. IR.II.7840.1.134.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2018 z dnia 18.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 52+245 w miejscowości Pilczyca, gmina Kluczewsko.
od
18.01.2018
do
01.02.2018
IR.II.7840.1.129.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętorzyskiego z dnia 18.01.2018 r., dot. wydania decyzji Nr 7/2018 z dnia 18.01.2018 r. IR.II.7840.1.129.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2018 r., dot. wydania decyzji Nr 7/2018 z dnia 18.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem dla kabla światłowodowego do technicznej obsługi projektowanego gazociągu, sytuowanymi w granicach pasa drogowego DK Nr 77, dla zadania pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski - etap III".
od
18.01.2018
do
01.02.2018
IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr I/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr I/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dot. inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Międzylesie i Motyczno, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 578/1 obręb 0016 Łachów, w jednostce ewid. 261306_5 Włoszczowa - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
12.01.2018
do
26.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.12.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Ruda Strawczyńska i Strawczyn polegającej na budowie chodnika od km 0+024 do km 0+537 strona lewa i od km 0+024 do km 0+539 strona prawa”, na terenie gminy Strawczyn w powiecie kieleckim.
od
30.01.2018
do
25.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w okresie od dnia 30 stycznia do dnia 25 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa.
od
08.01.2018
do
22.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2018 - wpływ odwołań na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 20/17 z dnia 22.11.2017r., znak: SPN.III.7820.1.22.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, z wyłączeniem odcinka od km 173+641 do km 174+175, wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice, wpłynęły odwołania.
od
03.01.2018
do
17.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2017 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 29.12.2017r. przekazał skargę P. Henryka Sikory oraz P.P. Doroty i Ryszarda Sikorów na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.11.2017r., znak: SPN.III.7821.1.5.2017 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 7/2017 z dnia 30.06.2017r., znak: B-II.672.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej od ul. Przemysłowej do osiedla Chrusty, gmina Zagnańsk wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
27.12.2017
do
10.01.2018
IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2017 r. o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia decyzji Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017 r. IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2017 r. o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia decyzji Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017 r., znak: IR.II.7840.1.85.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MPO 8,4 Mpa, kabla światłowodowego, kabli elektroenergetycznych na potrzeby zasilania ZZU, zjazdów stałych indywidualnych, dróg wewnętrznych dojazdowych, drogi tymczasowej, obiektów Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU) - w zakresie odroczenia terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów, w związku z nasadzeniami zastępczymi.
od
21.12.2017
do
04.01.2018
IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym. IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dot. przebudowy odcinka linii napowietrznej na kabel ziemny 15 kV, polegającej na rozbiórce linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej w km 2+707 - 2+734 linii kolejowej Nr 568.
od
20.12.2017
do
03.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2017 - odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 18/17 z dnia 07.11.2017r. o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo–kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie Budowlanym Zamiennym 2, wpłynęło odwołanie.
od
14.12.2017
do
28.12.2017
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wpłynięcia do tutejszego Organu odwołania z dnia 4.12.2017 r. od decyzji Nr 102/2017 z dnia 13.11.2017 r. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wpłynięcia do tutejszego Organu odwołania z dnia 4.12.2017 r. od decyzji Nr 102/2017 z dnia 13.11.2017 r. dot. odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.
od
12.12.2017
do
26.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.12.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 21.11.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Zbludowice” o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”, na terenie gminy Busko- Zdrój w powiecie buskim.
od
11.12.2017
do
25.12.2017
IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm i DN 150 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach, w obrębie ewid. 0006 - na działkach stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
08.12.2017
do
22.12.2017
IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski. IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski - na odcinku: granica działek 1334-1161/2, 1162-1161/1 – MG11 (bez słupa MG11), zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 1161/2, 1161/1, 1160/2, 1160/1, 1159/2, 1159/1, 1158/2, 1158/1, 1155/2, 1155/1, 1152/2, 1152/1, 1151/2, 1150/2, 1149/2, 1147/2, 1140/2, 1136/2, 1134/2, 1133, 1125/2, 1124/2, 1123/2, 1122/2, 1121/2, 1120/2, 1119/2, 1119/1, 1118/2, 1118/1 i 1117/1 obręb: 0006 Kostomłoty, w jednostce ewid.: 260410_2 Miedziana Góra. Inwestycja będzie oddziaływać na działki o nr ewid.: 1120/1, 1121/1, 1122/1, 1123/1, 1124/1, 1125/1, 1134/1, 1136/1, 1140/1, 1147/1, 1149/1, 1150/1, 1151/1 obręb: 0006 Kostomłoty, w jedn. ewid.: 260410_2 Kostomłoty
od
07.12.2017
do
21.12.2017
IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.12.2017 r., w sprawie wydania decyzji Nr XXVII/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.12.2017 r., w sprawie wydania decyzji Nr XXVII/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, DN 160 w ramach inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Praga w Skarżysku-Kamiennej" - przejście pod linią kolejową Nr 008 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny w km 147+117,5 zlokalizowane na działkach w obrębie Młodzawy.