Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Kontrola problemowa w MOPS w Skarżysku-Kamiennej dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej.
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku i w Filii w Rudzie Strawczyńskiej
Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i w Rudzie Strawczyńskiej. Kontrola dotyczyła oceny jakości usług w zakresie potrzeb wspomagających na rzecz mieszkańców, oceny prawdłwości prowadzonej dokumentacji oraz oceny stopnia wykonania zaleń
Pani Eulalia Kuc tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Eulali Kuc tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pan Lesław Drozd tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pana Lesława Drozda tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Gmina Nowa Słupia
62/NPPDL/09
Poprawa powiązań sieci dróg w Gminie Nowa Słupia z drogami powiatowymi i drogami wojewódzkimi (nr 751, 753, 756) poprzez przebudowę odcinków dróg gminnych w miejscowościach : Jeleniów 850 i 680m,Jeleniów – Stara Słupia 700m, Stara Słupia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
Kontrola problemowa GOPS w Lipniku dotycząca:
zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków stałych, sposobu realizacji zadań własnych gminy o charak
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym
w Starachowicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego powiatu (Uchwały Zarządu Powiatu).
Pani Danuta Warzecha tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Danuty Warzechy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pan Marian Janusz tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Mariana Janusza tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Grażyna Siegmund tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Grażyny Siegmund tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pani Lucyna Kowalska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Lucyny Kowalskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pani Dorota Rychlewska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Doroty Rychlewskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Rodzinny Dom Dziecka w Woli Kopcowej
Kontrola kompleksowa. Kontrola dotyczyła działalności RDD w Woli Kopcowej.
Rodzinny Dom Dziecka w Woli Kopcowej
Kontrola kompleksowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Woli Kopcowej . Kontrola dotyczyła działalności RDD.
Dom Pomocy Społecznej im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w Piekoszowie.
Kontrola problemowa w DPS w Piekoszowie. Kontrola dotyczyła oceny jakości świadczonych na rzecz mieszkańców DPS usług wspomagających oraz oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji i oceny stopnia wykonania zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli
Urząd Gminy w Klimontowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Klimontowie w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności w gminie, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu)
Urząd Gminy w Czarnocinie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Czarnocinie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).
Rodzinny Dom Dziecka w Miąsowej
Protokół z kontroli doraźnej w Rodzinnym Domu Dziecka w Miąsowej.
Kontrola dotyczyła oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków oraz oceny zasadności dalszego pobytu w placówce wychowanka R. O.
Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Protokół kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Przedmiot i zakres kontroli: działalność gospodarstwa pomocniczego w 2009 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
Protokół z problemowej kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starachowicach - działalność finansowo– gospodarcza jednostki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Pani Elżbieta Mokijewska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Mokijewskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Kontrola problemowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny stopnia realizacji zadań gmin i powiatów określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu
Działania Starosty Ostrowieckiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Jolanta Sobolewska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Sobolewskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Halina Drozd tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Haliny Drozd tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Gminy w Morawicy
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Morawicy w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek
Starostwo Buskie
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Buskiego wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w tym wykorzystanie środków finansowych dotacji celowej sklasyfikowanej w dziale 010 – Rolnic
Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku - Kamiennej
Kontrola przeprowadzona w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku - Kamiennej obejmowała pracę Obwodu w roku 2009 i przeprowadzona została pod względem działania zgodnie z prawem, celowością i gospodarnością działalności prowadzonej przez Obwód.
Urząd Gminy w Dwikozach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Dwikozach w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców