Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Rytwianach
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Rytwianach w celu zbadania realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej organów Gminy Rytwiany z dnia 9 maja 2007r. w części dotyczącej stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zakresi
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Urząd Miasta i Gminy Ćmielów, Urząd Gminy Bodzechów
Realizacja zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Urzędzie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów, Urzędzie Gminy Bodzechów
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach w dniach od 01 od 02 października 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach w dniach od 01 od 02 października 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach
Kontrola problemowa.
Ocena zadań z obszaru ratownictwa medycznego wykonywanych w imieniu Wojewody:
1. Ocena sposobu prowadzenia spraw dotyczących: zatwierdzania programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla podmiotów prowadzących
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju w dniach 16,18,24 września 2009 r.
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju w dniach 16,18,24 września 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie w dniach od 21 do 22 września 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie w dniach od 21 do 22 września 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Działania Starosty Sandomierskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. w zakresie terytorialnym Powiatu Sandomierskiego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Jolanta Sadkowska tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Sadkowskiej tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Elżbieta Malec tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Malec tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Działania Starosty Włoszczowskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. w zakresie terytorialnym Powiatu Włoszczowskiego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Jolanta Kotarba tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Kotarby tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Gminy w Smykowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Smykowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadcz
Starostwo Opatowskie
Działania Starosty Opatowskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. w zakresie terytorialnym Powiatu Opatowskiego.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej w dnaich od 3 do 4 września 2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej w dnaich od 3 do 4 września 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Rytwianach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Rytwianach w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach w dniach 04 i 06 sierpnia 2009 roku
Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach w dniach 04 i 06 sierpnia 2009 roku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta w Sandomierzu
Kontrola w Urzędzie Miasta w Sandomierzu w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Górnie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Górnie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego s
Urząd Gminy Gnojno
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Gnojnie w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Kontrola przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:„Roboty budowlano – remontowe w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Podzamczu modernizowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu”
realizowanego
Urząd Gminy w Radoszycach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Radoszycach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświa
Centrum Integracji Społecznej "Caritas" w Kielcach
Kontrola doraźna przeprowadzona w Centrum Integracji Społecznej "Caritas" w Kielcach w dniach 17-21 lipca 2009 r
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Pietrzykowski ul. Kilińskiego 49L, 27 – 400 Ostrowiec Św.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Produkcyjno-Handlowy „ADAX” w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28
ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społ
Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach w zakresie stosowania standardu pośrednictwa pracy oraz standardu doradztwa zawodowego.
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Kontrola problemowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym Kazimierza Wielka w zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy w Krasocinie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Krasocinie
w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania
Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach przy ul. Wesołej 54, 25-363 Kielce
Kontrola doraźna przeprowadzona w CIS w Kielcach, w zakresie prawidłowej realizacji założeń funkcjonowania Centrów
Integracji Społecznej wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Pan Mariusz Nalepa tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pana Mariusza Nalepy tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Urząd Gminy Michałów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Michałów w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składan
Urząd Gminy Michałów
Kontrola przeprowdzona w Urzędzie Gminy Michałów w zakresie: prawidłowości rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców