Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Wójt Gminy Gnojno 17.04.2024
18.04.2024
Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Gnojno wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2023 r. – 15.03.2024 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 29.03.2024
29.03.2024
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody 14.02.2024
13.03.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości tworzenia i wykorzystywania środków zakładowego funduszu aktywności przeprowadzona w PZAZ w Stykowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Obsługi Placówek - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego w Opatowie 11.04.2024
12.04.2024
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie PROREW 22.03.2024
22.03.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Bieliny 07.03.2024
08.03.2024
Realizacja w 2023 r. przez Radę Gminy Bieliny zadania z zakresu wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024–2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka francuskiego i angielskiego 15.03.2024
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie "Szansa Dzieciom" w Bilczy 15.03.2024
15.03.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka francuskiego 05.03.2024
05.03.2024
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 19.03.2024
19.03.2024
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Fałkowie, ul. Zamkowa 24, 26-620 Fałków 15.04.2024
15.04.2024
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zaklad z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
SYNAPSA Jolanta Góral-Półrola, ul. Podgórska 20, 25-103 Kielce 19.04.2024
19.04.2024
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
MMED Stawiarz&Smardzewski spółka cywilna ul. Zagnańska 90/1 25-558 Kielce 22.03.2024
22.03.2024
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Górno 04.04.2024
05.04.2024
Realizacja w 2023 r. przez Radę Gminy Górno zadania z zakresu wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024–2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starosta Włoszczowski, Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie 11.04.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Włoszczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską we Włoszczowie w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Staszowie 10.04.2024
Kontrola problemowa realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowaniem podejmowanych działań i stosowaniem uprawnień oraz współpracy Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
CUD MED sp. z o.o. ul. Iłżecka 31A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 12.04.2024
12.04.2024
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie 08.03.2024
14.03.2024
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie w 2023 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Starosta Pińczowski, Powiatowa Komisja Lekarskaw Pińczowie 09.04.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Pińczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Pińczowie w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich 28.02.2024
05.03.2024
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich w 2023 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 14.03.2024
19.03.2024
kontrola w trybie zwykłym z realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Strawczyn 12.03.2024
Kontrola realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł I Programu)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Małgorzata Nowalska ul. Klonowa 23/4, 25-553 Kielce 05.03.2024
05.03.2024
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Busko - Zdrój 22.03.2024
22.03.2024
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2023 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Busko - Zdrój
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Zakład Urządzeń Metalowych METAL-CHEM L. Szymański, M. Aplas Spółka Jawna, ul. Kolejowa 5, Rudki, 26-006 Nowa Słupia 08.03.2024
08.03.2024
kontrola okresowa - badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 28.02.2024
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UMiG Zawichost 07.03.2024
07.03.2024
Kontrola problemowa w UMiG Zawichost w zakresie prowadzenia rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG Radków 04.03.2024
04.03.2024
Kontrola problemowa w UG Radków w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG Nowiny 09.02.2024
09.02.2024
Kontrola problemowa w UG Nowiny w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Starosta Starachowicki, Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach 05.04.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Starachowickiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Starachowicach w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego