Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 28.06.2022
29.06.2022
Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn
Wydział Organizacji i Kadr
Wójt Gminy Waśniów 20.09.2022
21.09.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Waśniów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowo-Handlowe ,,DASPOL'' Sp. z o. o., Zakład Pracy Chronionej, Al. Partyzantów 17, 26-060 Chęciny 12.09.2022
12.09.2022
kontrola okresowa w zakresie spełniania warunkow ustawowych określonych dla zakladow pracy chronionej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w UMiG Szydłów 27.10.2022
27.10.2022
Kontrola problemowa w UMiG Szydłów w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta i Gminy Ożarów 30.09.2022
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie
Biuro Wojewody
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica "Motylkowe Wzgórze" 04.11.2022
04.11.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach 04.10.2022
07.10.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Rada Gminy Tarłów 19.10.2022
20.10.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Tarłów Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym św. Łukasza w Końskich 05.10.2022
Kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym św. Łukasza w Końskich
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku 23.09.2022
23.09.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich 17.10.2022
17.10.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 14.10.2022
14.10.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie 11.10.2022
11.10.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Staszowie 28.10.2022
Realizacja czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień oraz współpraca Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie 27.09.2022
30.09.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Wiślicy 05.09.2022
05.09.2022
Kontrola realizacji przez Gminę Wiślica zadania polegającego na zapewnieniu trwałości funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Klubu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Mircu 29.06.2022
29.06.2022
Kontrola realizacji przez Gminę Mirzec zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Klubu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Smykowie 28.09.2022
28.09.2022
Kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Smyków zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Kunów i Środowiskowy Dom Samopomocy w Dołach Biskupich 28.09.2022
29.09.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w 2021 r. na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na realizacji inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich”.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Buski 04.10.2022
Kontrola problemowa, sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich 05.10.2022
Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania pn. „Zakup 4 sprężarek medycznych bezolejowych oraz 2 agregatów próżni centralnej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – w związku z COVID-19”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Wodzisław 22.09.2022
23.09.2022
kontrola problemowa - prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starosta Włoszczowski 03.10.2022
Kontrola problemowa, sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Fundacja Chcę Żyć, ul. Widoma 30, 26-067 Oblęgór 22.09.2022
23.09.2022
kontrola problemowa organizatora turnusow rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Sadowie 20.09.2022
21.09.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Sadowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 23.09.2022
23.09.2022
Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klesk żywiołowych przyznanych w 2021 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu 27.09.2022
30.09.2022
Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klesk żywiołowych przyznanych w 2021 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej 05.09.2022
16.09.2022
Kontrola problemowa PUP w Kazimierzy Wielkiej, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach 13.10.2022
13.10.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 20.09.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli