Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Dentinus Spółka Cywilna Kielce 13.09.2019
13.09.2019
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Szkolenia Wielozawodowego AUTOMIX Wiesław Barański 24.09.2019
03.10.2019
Kontrola problemowa dotycząca oceny warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie 21.06.2019
21.06.2019
Kontrola realizacji przez Miasto-Gminę w Łagowie zadania polegającego na zapewnieniu utrzymania ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennego Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy społecznej w Dwikozach 24.07.2019
24.07.2019
Kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich 03.06.2019
03.06.2019
Kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Specjalistyczne Centrum Medyczne NEOMED ul. św. Leonarda 1/27 25-311 Kielce 11.09.2019
11.09.2019
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "PRO" w Kielcach 24.09.2019
24.09.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne "Rodzina" w Brodach 13.09.2019
13.09.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TRANSMED ul. Mokra 55 25-707 Kielce 30.09.2019
30.09.2019
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego 04.10.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu 01.07.2019
01.07.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu
Biuro Wojewody
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 02.08.2019
02.08.2019
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Krasocinie 01.07.2019
01.07.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Krasocinie
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Miedzianej Górze 27.09.2019
27.09.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Miedziana Góra zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Sandomierz 27.09.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia 26.08.2019
27.08.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej 24.09.2019
04.10.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związu z realizacja tych zadań w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 04.09.2019
05.09.2019
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 19.09.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 05.09.2019
18.09.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Pacanowie 01.08.2019
01.08.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Pacanów zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Bodzechowie 23.09.2019
23.09.2019
Kontrola realizacji przez Gminę w Bodzechowie zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Klubu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Połańcu 30.09.2019
30.09.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 23.09.2019
25.09.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żytniej 1 w Kielcach 15.10.2019
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Starachowicach 04.10.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia 27.08.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 25.06.2019
26.06.2019
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Starostwo Powiatowe ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój Dom Pomocy Społecznej Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój 08.08.2019
08.08.2019
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielofunkcyjna Hala Sportowa - Hala Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach 08.10.2019
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia 08 października 2018 r. (znak:BiZK.IV.431.10.2018) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 05 października 2018
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego