Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 25.07.2018
30.07.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie 16.07.2018
18.07.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 27.06.2018
29.06.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach 27.06.2018
29.06.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach gm. Solec-Zdrój 25.06.2018
26.06.2018
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Osinach 25.06.2018
26.06.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Osinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 18.06.2018
19.06.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 15.06.2018
18.06.2018
Kontrola problemowa dot.realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach 14.06.2018
15.06.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP ul. Murarska 14 27-200 Starachowice 05.11.2018
05.11.2018
kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art.161 ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Bejsce 06.09.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Bejsce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Opatowie 05.10.2018
15.10.2018
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 20147 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 22.10.2018
26.10.2018
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 20147 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Seniora im. Sue Ryder ul. Szkolna 36 26-015 Pierzchnica 19.10.2018
19.10.2018
kontrola trwałosci projektu nr 9/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr1/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej Zborów 112 28-100 Busko-Zdrój 10.10.2018
10.10.2018
kontrola trwałosci projektu PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 26-020 Łagiewniki 73 18.09.2018
18.09.2018
kontrola trwałosci projektu nr 4/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr6/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej Zochcinek 42 27-500 Opatów 09.10.2018
09.10.2018
kontrola trwałosci projektu nr 1/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr5/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Strażacka 10 26-070 Łopuszno 15.03.2018
15.03.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 11.12.2017
Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie działania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego"
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Wiślica 18.10.2018
18.10.2018
kontrola kompleksowa realizacji przez Miasto i Gminę Wiślica zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 27.08.2018
29.08.2018
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Talent" w Staszowie 28.09.2018
28.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych "Talent" w Staszowie w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu WojewodyŚwietokrzyskiego na realziację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach 17.01.2018
23.12.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój 14.09.2018
14.09.2018
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Kielce 19.09.2018
Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 18.09.2018
Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Opatowie 17.09.2018
Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola w Ośrodku Szkolenia Tomasza Molendowskiego, Szkoła Jazdy „TOM” Tomasz Molendowski 25.09.2018
26.09.2018
Kontrola w Ośrodku Szkolenia Tomasza Molendowskiego, Szkoła Jazdy „TOM” Tomasz Molendowski,
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bejsce 07.09.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Bejsce,
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach 13.09.2018
14.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winarach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia