Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Adam Wróbel Prywatny Gabinet Stomatologiczny ul. Prosta 37 25-371 Kielce 20.05.2022
20.05.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 22.04.2022
22.04.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie 13.05.2022
13.05.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku 13.05.2022
13.05.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach 18.05.2022
19.05.2022
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach 19.05.2022
19.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach 20.05.2022
20.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "San Giovanni" w Godowie 08.04.2022
08.04.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Nasze Celiny" 25.03.2022
25.03.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach 22.04.2022
22.04.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Włoszczowski, Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie 09.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Włoszczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską we Włoszczowie w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach 25.04.2022
13.05.2022
Kontrola dotycząca działalności finansowo – gospodarczej oraz procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim 21.02.2022
15.03.2022
Kontrola problemowa PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 18.05.2022
20.05.2022
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 0808T Krowia Góra - Przewłoka w miejscowości Krowia Góra od km 0+940 do km 2+350.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Buski, Powiatowa Komisja Lekarska w Busku–Zdroju 21.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Buskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Busku–Zdroju w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa 26.05.2022
26.05.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Arka Nadziei" w Kielcach 11.04.2022
13.05.2022
Kontrola prawidłowości wydatkowania i gromadzenia środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2020 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Żłobek "Nido Centrum" w Kielcach 27.04.2022
13.05.2022
Kontrola realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch w zakresie zgodności jego realizacji z Umową dotacji 31/moduł 3/2021 z dnia 21.07.2021 r. obejmującą 2021 rok
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białe Zagłębie 32 26-052 Nowiny 13.05.2022
13.05.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cmentarna 5 28-313 Imielno 23.05.2022
23.05.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Jędrzejowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Jędrzejowie 30.05.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Jędrzejowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Jędrzejowie w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stadion Miejski KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.06.2022
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Kielecki, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kielcach 03.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Kieleckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 w Kielcach w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 09.05.2022
10.05.2022
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Obrazów 29.04.2022
29.04.2022
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Pińczowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Pińczowie 25.05.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Pińczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Pińczowie w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Sandomierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 24.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Sandomierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Sandomierzu w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Gmina Chęciny 21.03.2022
15.04.2022
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Ostrowiecki Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim 24.05.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Ostrowieckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie 22.04.2022
22.04.2022
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju