Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Miasto i Gmina Zawichost 11.10.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2022 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Kielcach 13.10.2023
13.10.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia 26-212 Smyków 91 18.10.2023
18.10.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica 05.09.2023
11.09.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Koprzywnica na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Tłumacz przysięgły języka bułgarskiego 28.09.2023
28.09.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wójt Gminy Bodzechów 27.09.2023
28.09.2023
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Bodzechów w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LIB-MED" Barbara Liberek ul. 3-go Maja 14 28-400 Pińczów 20.10.2023
20.10.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Awans Opieka Medyczna Sp. z o.o., ul. Helenówek 4, 25-661 Kielce 26.09.2023
26.09.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Masłów 20.07.2023
20.07.2023
Kontrola kompleksowa realizacji przez gminę zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021, poz. 1249, Dz. U. 2023, poz. 289, poz. 535)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Baćkowice 11.09.2023
11.09.2023
Kontrola trwałości realizacji zadania w zakresie utworzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób niekatywnych zawodowo powyżej 60 roku życia funkcjonującego w ramach Programu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. św. Jana Pawła II w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce 14.09.2023
14.09.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Prywatna Przychodnia Stomatologiczna "Olimp" ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce 15.09.2023
15.09.2023
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 28.09.2023
28.09.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojciech Dziurzyński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK ul. Szeroka 8 27-500 Opatów 09.10.2023
09.10.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej 21.08.2023
25.08.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Supramed-Trans Jan Jacek Miśta ul. Pocieszka 11 25-519 Kielce 15.09.2023
15.09.2023
Kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań o których mowa w art. 161 ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 25.09.2023
25.09.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy ul. Kilińskiego 19 28-160 Wiślica 04.10.2023
04.10.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach przy ul. Legionów 20 17.10.2023
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie 12.09.2023
15.09.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Tarłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 17.07.2023
26.07.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Opieki Długoterminowej w Kielcach ul.Ściegiennego 13.07.2023
14.07.2023
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w Centrum Opieki Długoterminowej w Kielcach ul.Ściegiennego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka 21.09.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2022 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w FHU „Dworek” Zdzisław Niedziela w Kazimierzy Wielkiej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Opatowie 29.09.2023
Realizacja czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień oraz współpraca Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielofunkcyjna Hala Sportowa - Hala Legionów ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach 12.10.2023
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy 18.09.2023
18.09.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Kielcach 29.09.2023
29.09.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Gowarczowie 06.09.2023
Kontrola w Urzędzie Gminy w Gowarczowie
Biuro Wojewody
Tłumacz przysięgły języka francuskiego 07.09.2023
07.09.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Konecki 11.09.2023
12.09.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Konecki ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli