Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Bodzechowie 23.09.2019
23.09.2019
Kontrola realizacji przez Gminę w Bodzechowie zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Klubu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Połańcu 30.09.2019
30.09.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 23.09.2019
25.09.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żytniej 1 w Kielcach 15.10.2019
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Starachowicach 04.10.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia 27.08.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 25.06.2019
26.06.2019
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Starostwo Powiatowe ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój Dom Pomocy Społecznej Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój 08.08.2019
08.08.2019
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielofunkcyjna Hala Sportowa - Hala Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach 08.10.2019
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia 08 października 2018 r. (znak:BiZK.IV.431.10.2018) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 05 października 2018
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu. 11.09.2019
16.09.2019
Kontrola dotycząca działalności finansowo - księgowej jednostki w 2018 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów 15.05.2019
16.05.2019
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pn."Doposażenie Szpitala Powiatowego w Pińczowie".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Sandomierzu 26.09.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Daleszycach 23.09.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 06.03.2019
20.03.2019
Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli zarządczych oraz poświadczania wydatków do Komisji Europejskiej.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 24.07.2019
30.07.2019
Kontrola realizacji przez Miasto Gminę w Ożarowie zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennego Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Medyczne "ZDROWIE" ul. Karczówkowska 45 25-713 Kielce 12.08.2019
12.08.2019
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 26.07.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka angielskiego 26.07.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka angielskiego 26.07.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
MEDICODENT Katarzyna Pietrzkiewicz, ul. Gabrieli Zapolskiej 5, 25-435 Kielce 03.09.2019
03.09.2019
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „RYTWIANY”, ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany 16.11.2018
16.11.2018
Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
„PUSIH” Sp. z o. o. w likwidacji, ul. Polna 9G, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 15.05.2018
22.05.2018
Ocena prawidłowości realizacji organizowanych turnusów rehabilitacyjnych przez podmioty posiadające wpis do rejestru organizatorów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach 23.08.2019
28.08.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Rada Miejska Ożarów 31.07.2019
kontrola problemowa w Radzie Miejskiej w Ożarowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miejski Ożarów 31.07.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Ożarowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Iwaniska 17.07.2019
18.07.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Iwaniska
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Gminy Smyków 22.07.2019
kontrola problemowa Rady Gminy Smyków
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Miejska w Pacanowie 13.06.2019
kontrola problemowa Rady Miejskiej w Pacanowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Przychodnia Lifemed dr n. med. Grzegorz Wydrzyński, ul. Turystyczna 11, 25-557 Kielce 15.07.2019
15.07.2019
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kazimierza Wielka 26.07.2019
01.08.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu