Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola problemowa w UG w Górnie 11.03.2019
11.03.2019
Kontrola problemowa w UG w Górnie w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG w Połańcu 01.02.2019
01.02.2019
Kontrola problemowa w UMiG w Połańcu w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG w Chmielniku 29.01.2019
29.01.2019
Kontrola problemowa w UMiG w Chmielniku w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
tłumacz języka hiszpańskiego 27.12.2018
kontrola działalności tłumacza języka hiszpańskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie 07.05.2019
13.05.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 02.04.2019
02.04.2019
kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Wodzisławiu 02.04.2019
02.04.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Wodzisław zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna 25.03.2019
25.03.2019
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Podkonarzu 06.05.2019
06.05.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Podkonarzu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach 11.04.2019
15.04.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Specjalistyczny Ośrodek Oczny Grażyna Gajos, ul. Wojska Polskiego 101, 25-201 Kielce 15.02.2019
15.02.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) o przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz języka francuskiego 27.02.2019
kontrola działalności tłumacza języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Słupia 18.04.2019
Kontrola sprawdzająca prawidłowość wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 05.04.2019
18.04.2019
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
ANNA-DENT Centrum Stomatologii Anna Maszkiewicz ul. Kolonia 18 26-080 Mniów 02.04.2019
02.04.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz języka niemieckiego 05.03.2019
kontrola działalności tłumacza języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Sędziszów 07.03.2019
08.05.2019
Kontrola problemowa Rady Miejskiej Sędziszów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach 15.03.2019
01.04.2019
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim 25.09.2018
08.11.2018
Kontrola realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadania polegającego na zapewnieniu utrzymania ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennego Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Morawica 15.04.2019
Kontrola sprawdzająca prawidłowość wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stadion piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 25.04.2019
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny 22.02.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny,
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 27.02.2019
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Komenda Wojewódzkiej Komisji w Kielcach 21.03.2019
22.03.2019
kontrola problemowa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Centrum Edukacji i Wsparcia "Res - Gest" w Rzeszowie 09.04.2019
09.04.2019
Kontrola problemowa w Centrum Edukacji i Wsparcia "Res - Gest" w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "Blask Nadziei" w Kielcach 07.02.2019
07.02.2019
Kontrola problemowa w Fundacji "Blask Nadziei" w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kielcach 27.11.2018
29.11.2018
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Małogoszczu 22.03.2019
22.03.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Małogoszczu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Sędziszów 07.03.2019
08.03.2019
kontrola problemowa Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 20.02.2019
05.03.2019
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej.
Wydział Finansów i Budżetu

Wybierz Strony