Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Beata Deredas - B.D. Logopeda, ul. Ściegiennego 7a, 26-026 Bilcza 18.10.2019
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście 27.08.2019
27.08.2019
Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 14.11.2019
15.11.2019
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Końskich 18.11.2019
22.11.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nasz Dom" w Ostrowcu Św. 12.11.2019
15.11.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nasz Dom w Ostrowcu Św. w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Sadowie 22.11.2019
22.11.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Sadowie w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Mniów 08.11.2019
08.11.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Mniów w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Bogoria 04.10.2019
04.10.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Bogoria w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach 15.11.2019
15.11.2019
Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Patron", ul. ks. Mikołaja Kopernika 3, 25-336 Kielce 12.11.2019
12.11.2019
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 28.10.2019
30.10.2019
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Polski Związek Głuchych w Kielcach 09.08.2019
09.08.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Polski Związek Niewidomych w Kielcach 17.10.2019
18.10.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Miedzianej Górze 27.09.2019
27.09.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Miedziana Góra zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy w Połańcu 22.10.2019
23.10.2019
Kontrola problemowa realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania oraz działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w 2017 i 2018 roku.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 25.10.2019
kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Staszowie 21.10.2019
kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Staszowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka angielskiego 26.09.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 16.10.2019
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Pińczowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UMiG Łagów 22.10.2019
22.10.2019
Kontrola problemowa w UMiG Łagów w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG Koprzywnica 03.10.2019
03.10.2019
Kontrola problemowa w UMiG Koprzywnica w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola w trybie uproszczonym w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica 03.07.2019
03.07.2019
Kontrola w trybie uproszczonym w Urzedzie Miasta i Gminy Pierzchnica w przedmiocie wykonywawania obowiązku meldunkowego w miejscowościach Gmienice Podlesie oraz ich częściach
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Wilczycach 26.09.2019
26.09.2019
Kontrola problemowa w UG w Wilczycach w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Starostwo Powiatowe w Opatowie 10.09.2019
11.09.2019
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Powiat Ostrowiecki 25.10.2019
Kontrola problemowa, sposób wykorzystania - przez Powiat Ostrowiecki - dotacji celowych, udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiat Jędrzejowski 24.09.2019
Kontrola problemowa, sposób wykorzystania - przez Powiat Jędrzejowski - dotacji celowych, udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiat Pińczowski 23.09.2019
Kontrola problemowa, sposób wykorzystania - przez Powiat Pińczowski - dotacji celowych, udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 11.10.2019
23.10.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacja tych zadań w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Przychodnia Rodzinna Kalinka Beata Kaliniak sp.j. ul. Kaznowskiego 5/6U 25-636 Kielce 29.10.2019
29.10.2019
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w Małachowie 10.10.2019
15.10.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Małachowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony