Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 03.12.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach 10.10.2019
10.10.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Działoszyce zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 30.10.2019
30.10.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Ćmielów zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Kielce 09.12.2019
11.12.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Kielce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 21.11.2019
22.11.2019
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 29.11.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 31.10.2019
31.10.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Biuro Wojewody
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach 11.12.2019
13.12.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Szansa Dzieciom w Kielcach 08.11.2019
08.11.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Opatowie 30.10.2019
30.10.2019
Kontrola realizacji przez powiat Opatowski zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2015 r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej 10.10.2019
10.10.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Kazimierza Wielka zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Baćkowicach 31.10.2019
31.10.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Baćkowicach
Biuro Wojewody
Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Górka" im. dr sz. Starkiewicza w Busku-Zdroju, u. dr Szymona Starkiewicza 1, 28-100 Busko-Zdrój Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 19.09.2019
20.09.2019
Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji celowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 30.10.2019
30.10.2019
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr3/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów 19.08.2019
19.08.2019
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr 8/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
PROSTA -LITH sp. z o.o. ul. Jagiellońska 13 25-613 Kielce 03.12.2019
03.12.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Szpital Kielecki św. Aleksandra sp. z o.o. ul. Kościuszki 25 25-316 Kielce 18.10.2019
21.12.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich 28.11.2019
29.11.2019
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy 13.12.2019
Kontrola sprawdzająca z zakresu oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania publicznego w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w 2017 roku
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA”, Kielce 04.12.2019
Kontrola sprawdzająca z zakresu oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania publicznego w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w 2017 roku
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 22.11.2019
kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 29.11.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-003 Kielce 29.10.2019
29.10.2019
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr 6/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr2/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych "Cisza" w Kielcach 22.11.2019
22.11.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Elżbieta Maj MAJA-MED, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów 25.11.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Beata Deredas - B.D. Logopeda, ul. Ściegiennego 7a, 26-026 Bilcza 18.10.2019
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście 27.08.2019
27.08.2019
Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 14.11.2019
15.11.2019
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Końskich 18.11.2019
22.11.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nasz Dom" w Ostrowcu Św. 12.11.2019
15.11.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nasz Dom w Ostrowcu Św. w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony