Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 14.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 10.09.2020
15.09.2020
Kontrola dotycząca prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”, ul. Widoma 30, Oblęgór, 26-067 Strawczyn 18.09.2020
18.09.2020
Kontrola w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym przeprowadzona w ŚCRiT „Złota Rybka”
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej Bartosz Łącki Spółka Jawna, ul. Władysława Rogowskiego 17, 27-200 Starachowice 10.01.2020
13.01.2020
Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w spółce "KOBEX"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Rodzinny Dom w Pierzchnicy 03.09.2020
03.09.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świetokrzyskiego przez organizację pozarzadową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 04.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Baćkowice 04.09.2020
04.09.2020
Prawidłowość wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Baćkowice.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bieliny 15.09.2020
15.09.2020
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Bieliny.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczychw Kielcach
kontrola w Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Przychodnia Rodzinna "Barwinek" Wójcik i Wspólnicy - spółka jawna, ul. Starowapiennikowa 42A, 25-112 Kielce 25.09.2020
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy Busko - Zdrój 22.06.2020
03.07.2020
Kontrola problemowa PUP Busko-Zdrój dot. procedury realizacji niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców realizowanej w terminie 1-31 maja 2020 r. oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 28.07.2020
28.07.2020
Kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w MGOPS w Kazimierzy Wielkiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 10.07.2020
10.07.2020
Kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w MGOPS w Oleśnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju 13.07.2020
15.07.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego w GOPS w Solcu-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju 13.07.2020
15.07.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Solcu-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu 06.07.2020
08.07.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MOPS w Opatowcu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 06.07.2020
08.07.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Czarnocinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej Zochcinek 42 27-500 Opatów 13.08.2020
13.08.2020
Kontrola trwałości projektu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Janusz Gonciarz Przedsiębiorstwo Handlowe "AQLIN" ul. Sokola 50A 26-110 Skarżysko-Kamienna 25.08.2020
25.08.2020
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.295).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Specjalistyczne Gabinety Kardiologiczne Dobaj&Kluk - spółka cywilna, ul. Prosta 42, 25-371 Kielce 14.07.2020
14.07.2020
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.295).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie 08.06.2020
09.06.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Mniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Mieszka I 30.06.2020
01.07.2020
Kontrola problemowa dot. funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Mieszka I
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie 29.05.2020
01.06.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego w MGOPS w Bodzentynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze 24.02.2020
25.02.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Miedzianej Górze
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu 19.02.2020
24.02.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Skalbmierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 04.02.2020
06.02.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku 13.01.2020
14.01.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Kluczewsku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 28.09.2020
30.09.2020
Kontrola w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 10.09.2020
10.09.2020
Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach 11.09.2020
11.09.2020
Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony