Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach 24.10.2023
27.12.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie 20.10.2023
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie
Biuro Wojewody
Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju 25.09.2023
06.10.2023
Kontrola problemowa PUP w Busku-Zdroju, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu 13.11.2023
14.11.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta w Kielcach 24.10.2023
Kontrola wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiat Opatowski 02.10.2023
Kontrola realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł II)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 19.10.2023
20.10.2023
Sprawdzenie czy Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz sprawdzenie czy Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach 13.11.2023
14.11.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Dwikozy 25.09.2023
25.09.2023
Kontrola wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych w 2022 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Wiślica 18.09.2023
18.09.2023
Kontrola wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych w 2022 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Zawichost 27.10.2023
27.10.2023
Kontrola wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych w 2022 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Tarłów 10.11.2023
10.11.2023
Kontrola wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych w 2022 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie 17.10.2023
20.10.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Starosta Powiatu Sandomierskiego 23.10.2023
Kontrola wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Hotel ,,Ameliówka” Sp. z o.o. Mąchocice Kapitulne 25.10.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2022 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w Hotelu ,,Ameliówka” Sp. z o.o. Mąchocice Kapitulne
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola problemowa w UG Kluczewsko 19.10.2023
19.10.2023
Kontrola problemowa w UG Kluczewsko w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów 17.10.2023
17.10.2023
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków w Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów 08.09.2023
08.09.2023
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Straż Miejska w Sandomierzu 10.11.2023
Realizacja czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień oraz współpraca Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 17.10.2023
20.10.2023
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
CENTRUM sp. z o.o. ul. Króla Jana III Sobieskiego 27/1 25-124 Kielce 27.10.2023
27.10.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście 30.10.2023
31.10.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Rodzina bez Przemocy w Kielcach 27.10.2023
27.10.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Nr 1, 2, 3 i 4 w Małachowie 05.10.2023
10.10.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszcz oraz w Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu 21.09.2023
29.11.2023
Ocena prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na zadanie realizowane przez gminę w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 z Funduszu Solidarnościowego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 15.09.2023
27.09.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Włoszczowskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu pozyskiwania i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Szpital Kielecki św. Aleksandra w Kielcach 28.09.2023
Kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Starachowicach 27.10.2023
Realizacja czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień oraz współpraca Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiat Jędrzejowski 27.09.2023
28.09.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Jędrzejowski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
IX Wieków sp. z o. o., ul. Solna 4a/93, 25-006 Kielce. 27.10.2023
27.10.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia