Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Stadion Miejski „KSZO” przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim 11.07.2019
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy w Klimontowie 17.06.2019
18.06.2019
Kontrola realizacji zadania pn.: "Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów - Targowisko - etap I i II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie 26.07.2019
31.07.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 28.05.2019
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Strawczyn 29.07.2019
Kontrola sprawdzająca prawidłowość wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz 24.07.2019
Kontrola sprawdzająca prawidłowość wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Jędrzejowie 15.07.2019
19.07.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018r.
Wydział Finansów i Budżetu
Wystąpienie pokontrolne Urząd Gminy Pawłów 02.07.2019
08.07.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 15.07.2019
19.07.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice 13.06.2019
13.06.2019
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Opatów 04.06.2019
10.06.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach 01.06.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Chęcinach
Biuro Wojewody
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu 12.12.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
Biuro Wojewody
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej 13.12.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Wodzisławiu 15.10.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Imielnie 15.10.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Imielnie
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Smykowie 25.06.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Bliżynie
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Smykowie 25.06.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Smykowie
Biuro Wojewody
Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie 20.12.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Pińczowie
Biuro Wojewody
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 29.03.2019
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Biuro Wojewody
Wystąpienie pokontrolne - Urząd Gminy Secemin. 02.07.2019
10.07.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
tłumacz przysięgły języka angielskiego 27.06.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu 15.07.2019
16.07.2019
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 15.07.2019
16.07.2019
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie 14.06.2019
14.06.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 10.06.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Transport Sanitarny Patryk Oussar Czarniecka Góra 45A 26-220 Stąporków 21.06.2019
21.06.2019
kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art.161 ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Żłobek „Akademia Kwadrat” w Starachowicach 04.06.2019
19.06.2019
Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 moduł 3 przez Żłobek „Akademia Kwadrat” w Starachowicach, ul. Długa 11.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie 03.07.2019
04.07.2019
Kontrola w trybie zwykłym w OPS w Tarłowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska w Ostrowcu Św. 07.06.2019
07.06.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony