Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Rada Miasta Sandomierza 24.01.2024
25.01.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Pacanów 18.12.2023
18.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi "Betsaida" w Jankowicach 19.12.2023
21.12.2023
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi "Betsaida" w Jankowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach 15.12.2023
29.12.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Nowinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Kazimierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 09.02.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Kazimierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Kazimierzy Wielkiej w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Rodzinnego w Dyminach 19.01.2024
19.01.2024
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Sandomierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 05.02.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Sandomierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Sandomierzu w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu 26.01.2024
26.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie LGD "Cicha Sława" Skarżysko Kamienna 19.01.2024
19.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 07.12.2023
08.12.2023
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wydawania decyzji administracyjnych I instancji, przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach 14.12.2023
Kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach 12.12.2023
15.12.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Chęcinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze 13.11.2023
15.11.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Miedzianej Górze
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 16.11.2023
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Miejski w Starachowicach 05.12.2023
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Kuratorium Oświaty Kielce 30.08.2023
01.09.2023
prawidłowość realizacji porozumienia nr 101/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” wraz z aneksem Nr 1 z dnia 9 lipca 2021 r. oraz porozumienia nr 52/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wdrażania w woje
Wydział Organizacji i Kadr
Powiat Grodzki Miasta Kielce 27.11.2023
06.12.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Grodzkiemu Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu pozyskiwania i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 13.12.2023
Kontrola realizacji przez powiat kielecki ziemski zadania wynikającego z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 13.12.2023
Kontrola realizacji przez powiat kielecki ziemski zadań wynikających z art. 19 pkt 2, 12 oraz art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Szpital Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej 16.11.2023
Kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie 14.11.2023
20.11.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie 15.11.2023
21.11.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie 13.12.2023
14.12.2023
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w OPS w Ćmielowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy 24.10.2023
27.10.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Wiślicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie 10.10.2023
13.10.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Michałowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie 03.11.2023
08.11.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
SZCZOT-TECH Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 7, 25-214 Kielce 29.11.2023
29.11.2023
kontrola okresowa - badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 29.11.2023
29.11.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Waśniowie 15.09.2023
Kontrola w Urzędzie Gminy w Waśniowie
Biuro Wojewody
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków 16.11.2023
17.11.2023
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wydawania decyzji administracyjnych I instancji, przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli