Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kuratorium Oświaty w Kielcach 02.12.2022
06.12.2022
Prawidłowość realizacji porozumienia nr 101/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” oraz porozumienia nr 52/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
Wydział Organizacji i Kadr
Kontrola problemowa w UM Kielce 17.11.2022
17.11.2022
Kontrola problemowa w UM Kielce w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie 20.06.2022
30.09.2022
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 19.12.2022
20.12.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, na podstawie z Porozumienia Nr 54/2021 zawartego w dniu 28.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności prowadzenia postępowań kontrolnych zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Mniowie 26.10.2022
27.10.2022
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim 14.11.2022
05.01.2023
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie 21.11.2022
05.01.2023
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Orikop Bis sp. z o. o., ul. Gagarina 6/24, 25-031 Kielce 21.11.2022
21.11.2022
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spełnienia wymagań techniczno-jakościowych określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie 14.11.2022
25.11.2022
Kontrola problemowa PUP w Opatowie, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 30.11.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Ratownictwo wodne 2021”- projekt dofinansowany w 2021 roku w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 09.12.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa świętokrzyskiego. Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego. Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa”- projekt dofinansowany w 2021 roku
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urządu Gminy w Piekoszowie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 15.12.2022
22.12.2022
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Morawica 18.11.2022
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy
Biuro Wojewody
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 30.11.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie 28.11.2022
30.11.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Imielnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie 19.12.2022
20.12.2022
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Łopusznie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Usług Społecznych w Górnie 28.11.2022
29.11.2022
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w CUS w Górnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 14.12.2022
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dom Pomocy Społecznej w Bejscach 12.12.2022
16.12.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Bejscach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej 16.11.2022
18.11.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Rudzie Pilczyckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim 02.12.2022
Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci tlenowej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z COVID-19”,
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy w Stawczynie 28.11.2022
28.11.2022
Wykorzystanie w 2021 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów 25.11.2022
25.11.2022
Prawidłowość wykorzystania w 2021 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”.
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 30.11.2022
30.11.2022
Prawidłowość wykorzystania w 2021 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”.
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Gminy w Łoniowie 12.12.2022
16.12.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Łoniów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Biuro Administracyjno - Gospodarcze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 08.11.2022
10.11.2022
Prawidłowość realizowanych postępowań przetargowych przez Biuro Administracyjno - Gospodarcze ŚUW w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „IMPEX” Jerzy Przydatek, ul. Andrzeja Biesiady 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 21.11.2022
22.11.2022
kontrola okresowa w zakresie spełniania warunkow ustawowych określonych dla zakladow pracy chronionej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"PROFARB" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 01.12.2022
05.12.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w "PROFARB" Sp. z o. o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo powiatowe w Kielcach 21.11.2022
30.11.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Strawczyn 21.09.2022
22.09.2022
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr