Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Stosowanie przepisów Prawa budowlanego 13.12.2018
17.12.2018
Kontrola problemowa w Starostwie Kieleckim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Stosowanie przepisów Prawa budowlanego 10.12.2018
12.12.2018
Kontrola problemowa w Starostwie Skarżyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim w Słupi 21.01.2019
21.01.2019
Kontrola problemowa w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujacym Ubogim w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Okulistyczne Adam Rybowski, ul. Warszawska 21/1, 25-512 Kielce 28.01.2019
28.01.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
NZOZ Poradnia dla kobiet, ul. Piekoszowska 126, 25-632 Kielce 25.06.2018
25.06.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz.160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Górno
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 Plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach 17.12.2018
18.12.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie 06.12.2018
07.12.2018
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie 26.11.2018
28.11.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 22.11.2018
23.11.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka całodobowa Dom Pomocy Rodzinnej "Przystań" w Skotnikach 06.11.2018
07.11.2018
Kontrola problemowa dot. świadczonych usług opiekuńczych w placówce całodobowej Dom Pomocy Rodzinnej "Przystań" w Skotnikach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Łączna 25.01.2019
kontrola doraźna w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łączna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Gowarczowie 28.01.2019
kontrola doraźna w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny w Gowarczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szkolna 30 26-015 Pierzchnica 18.01.2019
18.01.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie "Przystań" 21.12.2018
kontrola problemowa realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie "Przystań" w Starachowicach na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim w 2017 roku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 06.12.2018
06.12.2018
kontrola trwałosci projektu nr 6/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr2/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 22.01.2019
23.01.2019
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Kije 10.12.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Kije
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka chińskiego 26.11.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka chińskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zespół Placówek "Kamyk" w Kielcach 13.12.2018
14.12.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Zespole Placówek "Kamyk" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 07.12.2018
07.12.2018
kontrola trwałosci projektu nr 2/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr3/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,Młodzieży, Dorosłym z cukrzycą i Innymi Schorzeniami w Kielcach 11.12.2018
14.12.2018
Kontrola dotycząca prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego a w szczególności prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za okres 2017 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a 26-065 Piekoszów 16.11.2018
16.11.2018
kontrola trwałosci projektu nr 8/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w UG w Obrazowie 19.11.2018
19.11.2018
Kontrola problemowa w UG w Obrazowie w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie 17.10.2018
19.10.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie 18.10.2018
19.10.2018
Kontrola problemowa dot.realizacji świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 15.10.2018
16.10.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 08.10.2018
10.10.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu 01.10.2018
08.10.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Połańcu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 23.11.2018
27.11.2018
Kontrola w trybie zwykłym w PCPR w Kielcach w zakresie reazliacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony