Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Tłumacz przysięgły języka angielskiego 24.02.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 w Kielcach 13.02.2023
14.02.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie-Godowie 17.02.2023
17.02.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"PROMED" sp. z o.o. ul. Karczówkowska 36 25-711 Kielce 24.02.2023
24.02.2023
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) i prze
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
NZOZ Centrum Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki Anna Gniatkowska-Nowakowska ul. Generała Tadeusz Kościuszki 52/12 25-316 Kielce. 10.03.2023
10.03.2023
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA DENT s.c. Piotr Rudzki, Agnieszka Masternak-Rudzka ul. Romualda 3 25-322 Kielce 20.02.2023
20.02.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Słupia 09.02.2023
10.02.2023
Zbadanie procedury wyboru w 2019 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Orzeszkowej w Kielcach 29.12.2022
30.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. prawidłowości funkcjonowania ŚDS w Kielcach ul. Orzeszkowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Lipowej 08.12.2022
09.12.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Lipowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska 07.12.2022
09.12.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie 19.12.2022
21.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Łoniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach 19.12.2022
21.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Rytwianach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 12.12.2022
14.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Busku-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 14.12.2022
05.01.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Nowym Korczynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach 28.11.2022
07.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Działoszycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 02.12.2022
06.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Morawicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Godowie 17.02.2023
17.02.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Strzelecka Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza w Suchedniowie 20.01.2023
20.01.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 19.09.2022
30.09.2022
Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie weryfikacji zarządczych oraz poświadczania wniosków o płatność okresową do Komisji Europejskiej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 08.12.2022
Kontrola problemowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu. 11.01.2023
18.01.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Małogoszcz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Waśniowie 28.10.2022
28.10.2022
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Waśniów zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Strawczynie 10.11.2022
10.11.2022
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Strawczyn zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Kielce na prawach powiatu 19.12.2022
19.12.2022
Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 6 ust. 4 pkt ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) polegającego na opracowaniu i realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie 20.01.2023
20.01.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Wilczyce 25.01.2023
26.01.2023
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Wilczyce w zakresie procedury wyboru w 2019 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie 19.01.2023
20.01.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Skarżyski 16.11.2022
14.12.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie 23.11.2022
24.11.2022
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu 14.12.2022
15.12.2022
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr