Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola problemowa w UMiG Nowa Słupia 20.11.2023
20.11.2023
Kontrola problemowa w UMiG Nowa Słupia w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 16.10.2023
19.10.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Kazimierzy Wielkiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach 26.09.2023
06.10.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Tuczępach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach 26.09.2023
06.10.2023
Kontrola kompleksowa dot. prawidłowości funkcjonowania PŚDS w Kurozwękach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej 12.09.2023
15.09.2023
Kontrola kompleksowa dot. prawidłowości funkcjonowania ŚDS w Wólce Bałtowskiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Bieliny 09.11.2023
10.11.2023
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Bieliny w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej 20.09.2023
20.09.2023
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu oraz Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu 23.11.2023
24.11.2023
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Ochrony Zdrowia, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 29.11.2023
29.11.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 07.11.2023
10.11.2023
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Rada Gminy Bliżyn 08.11.2023
09.11.2023
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Bliżyn
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Sobkowie 24.10.2023
Kontrola w Urzędzie Gminy w Sobkowie
Biuro Wojewody
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach 24.10.2023
27.12.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie 20.10.2023
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie
Biuro Wojewody
Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju 25.09.2023
06.10.2023
Kontrola problemowa PUP w Busku-Zdroju, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu 13.11.2023
14.11.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta w Kielcach 24.10.2023
Kontrola wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiat Opatowski 02.10.2023
Kontrola realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł II)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 19.10.2023
20.10.2023
Sprawdzenie czy Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz sprawdzenie czy Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach 13.11.2023
14.11.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Dwikozy 25.09.2023
25.09.2023
Kontrola wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych w 2022 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Wiślica 18.09.2023
18.09.2023
Kontrola wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych w 2022 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Zawichost 27.10.2023
27.10.2023
Kontrola wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych w 2022 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Tarłów 10.11.2023
10.11.2023
Kontrola wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych w 2022 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie 17.10.2023
20.10.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Starosta Powiatu Sandomierskiego 23.10.2023
Kontrola wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Hotel ,,Ameliówka” Sp. z o.o. Mąchocice Kapitulne 25.10.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2022 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w Hotelu ,,Ameliówka” Sp. z o.o. Mąchocice Kapitulne
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola problemowa w UG Kluczewsko 19.10.2023
19.10.2023
Kontrola problemowa w UG Kluczewsko w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów 17.10.2023
17.10.2023
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków w Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów 08.09.2023
08.09.2023
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców