Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, ul. Majówka 21a oraz ul. Armii Krajowej 28, 27-200 Starachowice 11.03.2024
10.04.2024
Kontrola realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnie ul. Szkolna 14 26-008 Górno 22.04.2024
22.04.2024
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zaklad z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie 04.03.2024
07.03.2024
Kontrola kompleksowa dot. pomocy społecznej w GOPS w Rakowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie "Przystań" w Starachowicach 10.05.2024
10.05.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stadion Miejski KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11 27.05.2024
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 17.04.2024
19.04.2024
Kontrola kompleksowa dot. świadczeń rodzinnych w MGOPS w Busku-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku 25.03.2024
28.03.2024
Kontrola kompleksowa dot. pomocy społecznej w GOPS w Kluczewsku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Krzemionkowa w Kielcach 05.03.2024
22.03.2024
Kontrola kompleksowa dot. funkcjonowania ŚDS ul.Krzemionkowa w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 29.01.2024
02.02.2024
Kontrola kompleksowa dot. standardów usług w DPS ul. Żeromskiego w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 15.03.2024
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miasto Kielce na prawach powiatu 29.02.2024
20.03.2024
Kontrola problemowa w zakresie wykonywania przez Prezydenta Miasta Kielce zadań podlegających nadzorowi Wojewody Świętokrzyskiego wynikających z art 122 ust 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Rada Gminy w Imielnie 16.04.2024
17.04.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 06.05.2024
08.05.2024
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2023 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Powiat Sandomierski
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 25.04.2024
26.04.2024
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2023 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Powiat Kazimierski
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 26.04.2024
30.04.2024
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych o nr 1040T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn na odc. Niegosławice - Nieprowice dł. 270 mb (budowa chodnika) i nr 1266T Chmielnik - Szarbków - Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 476 mb (budowa chodnika)
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 25.03.2024
26.03.2024
Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna 19.03.2024
21.03.2024
Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach 19.04.2024
19.04.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie 25.04.2024
26.04.2024
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO w Kielcach 12.04.2024
12.04.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie 25.04.2024
26.04.2024
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Gnojno 17.04.2024
18.04.2024
Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Gnojno wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2023 r. – 15.03.2024 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 29.03.2024
29.03.2024
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody 14.02.2024
13.03.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości tworzenia i wykorzystywania środków zakładowego funduszu aktywności przeprowadzona w PZAZ w Stykowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Obsługi Placówek - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego w Opatowie 11.04.2024
12.04.2024
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie PROREW 22.03.2024
22.03.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Bieliny 07.03.2024
08.03.2024
Realizacja w 2023 r. przez Radę Gminy Bieliny zadania z zakresu wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024–2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka francuskiego i angielskiego 15.03.2024
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie "Szansa Dzieciom" w Bilczy 15.03.2024
15.03.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka francuskiego 05.03.2024
05.03.2024
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli