Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gmina Ożarów 05.10.2023
05.10.2023
Kontrola inwestycji finansowanej z Funduszu Solidarnościowego realizowanej przez Gminę Ożarów w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia Centrum opiekuńczo –mieszkalnego z siedzibą w Sobowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie 29.06.2023
07.07.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Łagowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Strawczyn 03.10.2023
03.10.2023
Kontrola inwestycji finansowanej z Funduszu Solidarnościowego realizowanej przez Gminę Strawczyn w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia Centrum opiekuńczo – mieszkalnego z siedzibą w Oblęgorku.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Bliżyn 04.09.2023
05.09.2023
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Bliżyn w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Ostrowiecki 11.09.2023
12.09.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Ostrowiecki zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie 07.09.2023
08.09.2023
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Oksie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Klimontów 01.09.2023
06.09.2023
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2022 roku na realizację zadań związnych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Miasto i Gmina Nowy Korczyn 12.09.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024”, pn. „Bezpieczny Nowy Korczyn”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wójt Gminy Fałków 22.08.2023
23.08.2023
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Wójta Gminy Fałków wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2022 r. - 14.07.2023 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Bodzechów i Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnówku, Sarnówek Duży 11, 27-400 Ostrowiec Św. 28.08.2023
28.08.2023
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w 2021 r. na realizacje zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"3 na lata 2019-2023.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 01.08.2023
11.08.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Skarżyskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu pozyskiwania i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Opatowie 22.08.2023
25.08.2023
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Wójt Gminy Bałtów 21.08.2023
22.08.2023
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Wójta Gminy Bałtów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2022 r. - 14.07.2023 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UG Łoniów 11.09.2023
11.09.2023
Kontrola problemowa w UG Łoniów w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gmina Mirzec 04.09.2023
04.09.2023
Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia w ramach Programu Wieloletniego Senior+ (Moduł II Programu)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Św. 21.07.2023
21.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie 15.06.2023
28.06.2023
Kontrola problemowa PUP w Pińczowie, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie 08.09.2023
08.09.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Sandomierski 31.08.2023
01.09.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Sandomierski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Starachowicki 10.08.2023
11.08.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Starachowicki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna ul. Olszewska 2 25-663 Kielce 11.08.2023
11.08.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat opatowski 21.08.2023
Kontrola doraźna trwałości realizacji zadania w zakresie utworzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób niekatywnych zawodowo powyżej 60 roku życia funkcjonującego w ramach Programu Senior+, w kontekście informacji zawartych w skardze z dnia 4.08.2023 na sposób funkcjonowania placówki Senior-Wigor w Opatowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Podgajach 12.06.2023
15.06.2023
Kontrola kompleksowa dot. prawidłowości funkcjonowania ŚDS w Podgajach gm.Busko-Zdrój
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie 10.10.2022
30.06.2023
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych za 2018 r. w OPS w Łoniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 24.07.2023
28.07.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Bodzentyn na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Wójt Gminy Imielno 07.08.2023
08.08.2023
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Wójta Gminy Imielno wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2022 r. - 20.07.2023 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka 27.06.2023
18.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na wyplate dodatku oslonowego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiat Włoszczowski 29.06.2023
28.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Bieliny 29.06.2023
27.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Stadion piłki nożnej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 8 07.09.2023
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego