Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy 07.03.2022
11.03.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Morawica na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Starosta Konecki, Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich 07.04.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Koneckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Końskich w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tłumacz przysięgły języka greckiego 09.03.2022
09.03.2022
Kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka greckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach 30.08.2021
31.08.2021
sprawozdanie z kontroli prawidłowości realizacji zadań określonych w "rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakrsie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2022 - "Aktywna tablica" pod względem legalności, gospodarności i rzertelności
Wydział Organizacji i Kadr
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jagiellońska 68 25-734 Kielce 21.02.2022
23.02.2022
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r., poz. 135)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Waśniowie 23.02.2022
25.02.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Waśniów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Gmina Morawica 31.05.2021
02.06.2021
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 07.03.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 07.03.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 01.03.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Rejon Opiekuńczy "Centrum" 16.12.2021
22.12.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, Rejon Opiekuńczy "Centrum"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Miodowa 27.12.2021
28.12.2021
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Miodowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 28.12.2021
30.12.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Pomocy Społecznej im. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku 20.12.2021
21.12.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Seniora Nestor w Kielcach ul. Peryferyjna 10.12.2021
14.12.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Seniora Nestor w Kielcach ul. Peryferyjna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach 10.12.2021
13.12.2021
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście 25.11.2021
26.11.2021
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie 27.01.2022
28.01.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 13.01.2022
14.01.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzin "PRAXIS" w Skarżysku - Kam. 11.02.2022
11.02.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Caritas Diecezji Kieleckiej 18.02.2022
18.02.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POLANIKA, Chrusty, ul. Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk 11.03.2022
11.03.2022
informacja o wynikach kontroli ośrodka turnusów rehabilitacyjnych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego POLANIKA, Chrusty, ul. Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Kijach 14.02.2022
16.02.2022
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Kije na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Dwikozy 17.02.2022
18.02.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Dwikozy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 24.11.2021
26.11.2021
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Starachowickiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta Kielce 22.09.2021
24.09.2021
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Prezydenta Miasta Kielce w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka angielskiego 28.02.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Wodzisław 01.03.2022
02.03.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Wodzisław
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce 29.09.2021
30.09.2021
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm. ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych ,,MAAG” Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce 03.03.2022
08.03.2022
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w PUP "MAAG" Kielce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia