Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 08.12.2022
Kontrola problemowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu. 11.01.2023
18.01.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Małogoszcz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Waśniowie 28.10.2022
28.10.2022
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Waśniów zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Strawczynie 10.11.2022
10.11.2022
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Strawczyn zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Kielce na prawach powiatu 19.12.2022
19.12.2022
Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 6 ust. 4 pkt ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) polegającego na opracowaniu i realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie 20.01.2023
20.01.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Wilczyce 25.01.2023
26.01.2023
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Wilczyce w zakresie procedury wyboru w 2019 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie 19.01.2023
20.01.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Skarżyski 16.11.2022
14.12.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie 23.11.2022
24.11.2022
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu 14.12.2022
15.12.2022
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Kuratorium Oświaty w Kielcach 02.12.2022
06.12.2022
Prawidłowość realizacji porozumienia nr 101/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” oraz porozumienia nr 52/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
Wydział Organizacji i Kadr
Kontrola problemowa w UM Kielce 17.11.2022
17.11.2022
Kontrola problemowa w UM Kielce w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie 20.06.2022
30.09.2022
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 19.12.2022
20.12.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, na podstawie z Porozumienia Nr 54/2021 zawartego w dniu 28.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności prowadzenia postępowań kontrolnych zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Mniowie 26.10.2022
27.10.2022
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim 14.11.2022
05.01.2023
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie 21.11.2022
05.01.2023
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Orikop Bis sp. z o. o., ul. Gagarina 6/24, 25-031 Kielce 21.11.2022
21.11.2022
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spełnienia wymagań techniczno-jakościowych określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie 14.11.2022
25.11.2022
Kontrola problemowa PUP w Opatowie, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 30.11.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Ratownictwo wodne 2021”- projekt dofinansowany w 2021 roku w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 09.12.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa świętokrzyskiego. Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego. Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa”- projekt dofinansowany w 2021 roku
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urządu Gminy w Piekoszowie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 15.12.2022
22.12.2022
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Morawica 18.11.2022
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy
Biuro Wojewody
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 30.11.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie 28.11.2022
30.11.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Imielnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie 19.12.2022
20.12.2022
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Łopusznie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Usług Społecznych w Górnie 28.11.2022
29.11.2022
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w CUS w Górnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 14.12.2022
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dom Pomocy Społecznej w Bejscach 12.12.2022
16.12.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Bejscach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia