Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiat Konecki 05.07.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2022 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w Kompleksie Turystyczno–Wypoczynkowym „Kuźnica” w Sielpi Wielkiej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 19.06.2023
22.06.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MOPS w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 22.05.2023
26.05.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Piekoszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie 22.05.2023
26.05.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Łopusznie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 16.06.2023
16.06.2023
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Piekoszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej "Sadyba " w Skwirzowej 23.05.2023
26.05.2023
Kontrola kompleksowa dot. spełniania standardów w DPS "Sadyba" w Skwirzowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Staszów 21.07.2023
21.07.2023
Sprawozdanie z kontroli doraźnej w Gminie Staszów dot. utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Staszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Osiek 03.07.2023
07.07.2023
Kontrola w Gminie Osiek dot. prawidłowości funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bukowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sanatorium Uzdrowiskowe "Nida-Zdrój" sp. z o.o. ul. Rzewuskiego 9 28-100 Busko-Zdrój 13.07.2023
14.08.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miasto Kielce 26.06.2023
28.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez miasto Kielce – miasto na prawach powiatu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie 30.06.2023
30.06.2023
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie 01.06.2023
Kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 24.05.2023
25.05.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2022 roku na realizację niektórych zadań z zakresu polityki społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Opatowski 19.06.2023
20.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Opatowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Bałtów / Środowiskowy Dom Samopomocy w Wólce Bałtowskiej 23.06.2023
23.06.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w 2022 r. na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na zakupie wyposażenia oraz uruchomieniu od grudnia 2022 r. dodatkowych 5 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach 11.05.2023
24.05.2023
Kontrola problemowa PUP w Starachowicach, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów 22.06.2023
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Pawłowie 30.03.2023
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie 01.06.2023
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna "ZDROWIE" Luiza Jaszewska-Chalastra ul. Mielczarska 11 29-100 Włoszczowa 05.07.2023
05.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miejski w Stąporkowie 16.03.2023
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Zespoł Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie 29.06.2023
Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Miasto i Gmina Busko-Zdrój 28.06.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”, pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko - Zdrój”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Radkowie 07.07.2023
07.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka opiekuńczo - wychowawcza w Winiarach. 23.06.2023
26.06.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 07.07.2023
07.07.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach 02.06.2023
07.06.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Mirzec / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu 17.05.2023
31.07.2023
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Feminei, ul. Zagórska 10/4, 25-355 Kielce 10.07.2023
10.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu 19.05.2023
27.05.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Skalbmierz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu