Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
ART-MED Gabinet Rehabilitacyjny Marta Błaszkiewicz ul. 11 Listopada 64, 28-300 Jędrzejów 26.04.2019
26.04.2019
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Szpitalny Oddział Ratunkowy Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 13.12.2018
17.12.2018
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. 27.09.2018
01.10.2018
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 05.07.2018
06.07.2018
Kontrola problemowa ocena organizacji i funkcjonowania dyspozytorni medycznej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach Grupa Ratownictwa PCK w Sandomierzu 18.06.2018
Kontrola problemowa ocena stanu przygotowania jednostki do współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 28.03.2019
02.04.2019
kontrola działalności Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UMiG w Sędziszowie 22.03.2019
22.03.2019
Kontrola problemowa w UMiG w Sędziszowie w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Górnie 11.03.2019
11.03.2019
Kontrola problemowa w UG w Górnie w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG w Połańcu 01.02.2019
01.02.2019
Kontrola problemowa w UMiG w Połańcu w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG w Chmielniku 29.01.2019
29.01.2019
Kontrola problemowa w UMiG w Chmielniku w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
tłumacz języka hiszpańskiego 27.12.2018
kontrola działalności tłumacza języka hiszpańskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie 07.05.2019
13.05.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 02.04.2019
02.04.2019
kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Wodzisławiu 02.04.2019
02.04.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Wodzisław zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna 25.03.2019
25.03.2019
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Podkonarzu 06.05.2019
06.05.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Podkonarzu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach 11.04.2019
15.04.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Specjalistyczny Ośrodek Oczny Grażyna Gajos, ul. Wojska Polskiego 101, 25-201 Kielce 15.02.2019
15.02.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) o przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz języka francuskiego 27.02.2019
kontrola działalności tłumacza języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Słupia 18.04.2019
Kontrola sprawdzająca prawidłowość wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 05.04.2019
18.04.2019
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
ANNA-DENT Centrum Stomatologii Anna Maszkiewicz ul. Kolonia 18 26-080 Mniów 02.04.2019
02.04.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz języka niemieckiego 05.03.2019
kontrola działalności tłumacza języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Sędziszów 07.03.2019
08.05.2019
Kontrola problemowa Rady Miejskiej Sędziszów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach 15.03.2019
01.04.2019
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim 25.09.2018
08.11.2018
Kontrola realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadania polegającego na zapewnieniu utrzymania ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennego Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Morawica 15.04.2019
Kontrola sprawdzająca prawidłowość wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stadion piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 25.04.2019
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny 22.02.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny,
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 27.02.2019
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli