Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 18.03.2023
Kontrola problemowa kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowanego przez podmiot Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jagiellońska 68 25-734 Kielce 09.05.2023
11.05.2023
Ocena prawidłowego wykonania zadań powierzonych na podstawie zawartego w dniu 27.02.2014 r., Porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „RYTWIANY”, ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany 21.04.2023
21.04.2023
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym "RYTWIANY" w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu 27.04.2023
28.04.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w Nagłowicach 11.05.2023
16.05.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stadion Miejski KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11 25.05.2023
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Hala Widowiskowo-Sportowa w Kielcach przy ul Żytniej 1 30.05.2023
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Neurocoils Antecki, Szydłowski Spółka Jawna, ul. Źródłowa 18/1, 25-335 Kielce 06.06.2023
06.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 27.03.2023
11.04.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2022 roku na realizację niektórych zadań z zakresu polityki społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pacjent" S.C. Agnieszka Biel-Żak, Tomasz Żak ul. Ostrowiecka 38 27-440 Ćmielów 22.05.2023
22.05.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Łubnice 27.03.2023
28.03.2023
Kontrola problemowa dot. prowadzenia przez Wójta Gminy Łubnice rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i stosowania ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczali ścieków i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (...)
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Obrazów 27.04.2023
27.04.2023
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2022 roku na zabezpieczenie dna wąwozów lessowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 10.05.2023
12.05.2023
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2022 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Skarżyski, Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku-Kamiennej 22.05.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Skarżyskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Skarżysku-Kamiennej w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Sandomierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 17.05.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Sandomierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Sandomierzu w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej 12.04.2023
14.04.2023
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych ul. 1 Maja w Skarżysku - Kamiennej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Przychodnia Rodzinna „Barwinek” sp. z o. o. spółka komandytowa ul. Starowapiennikowa 42A/U3 25-112 Kielce 26.05.2023
26.05.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej 13.03.2023
24.03.2023
Kontrola problemowa PUP w Skarżysku-Kamiennej, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w UG Bałtów 25.04.2023
25.04.2023
Kontrola problemowa w UG Bałtów w zakresie prowadzenia rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Gminy w Nagłowicach 29.03.2023
04.04.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Nagłowice na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Wójt Gminy Słupia 22.03.2023
23.03.2023
Prowadzenie przez Wójta Gminy Słupia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i stosowanie ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (...)
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie Salutem z siedzibą: Klonów 36 B, 26-140 Łączna 18.05.2023
Kontrola problemowa kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich w Kielcach 14.04.2023
14.04.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Opatowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 17.05.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Opatowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Opatowie w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie Arka Nadziei w Kielcach 28.04.2023
28.04.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie 27.03.2023
Kontrola problemowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”, ul. Widoma 30, Oblęgór, 26-067 Strawczyn 03.04.2023
03.04.2023
kontrola problemowa ośrodka turnusów rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta w Jędrzejowie 13.03.2023
17.03.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Jędrzejów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy 21.03.2023
27.03.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Wiślica na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze 31.03.2023
Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego celem dostosowania przepustowości głównych przewodów do zasilania dwukierunkowego oraz znacznie zwiększonego obciążenia w stosunku do pierwotnie projektowanego w związku z COVID - 19”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego