Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 25.05.2021
28.05.2021
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Urząd gminy w Brodach 07.07.2021
07.09.2021
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Brody zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Stopnica 24.08.2021
24.08.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystani dotacji przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – w Gminie Stopnica
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Radków 30.08.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystani dotacji przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – w Gminie Radków
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Tuczęp[y 20.08.2021
20.08.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystani dotacji przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – w Gminie Tuczępy
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu 28.06.2021
31.08.2021
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 19.05.2021
02.06.2021
Kontrola problemowa PUP w Końskich, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój 13.07.2021
15.07.2021
Kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Prywatny Gabinet Stomatologiczny "Perfectdent S.C." 28.06.2021
28.06.2021
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich 20.07.2021
21.07.2021
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. świętokrzyskiego - (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 - 2+005 na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 - 3+100 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 3+205 - 4+200 na dł. 995 mb
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
"MEDAX" Sp. J., ul Żeromskiego 37, 27-200 Ostrowiec Świętokrzyski 30.06.2021
06.07.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w "MEDAX" Sp. J.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Sędziszowie 02.08.2021
05.08.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Sędziszów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 31.08.2021
31.08.2021
Kontrola problemowa w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busko-Zdroju 07.06.2021
30.07.2021
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busko-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Staszowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Staszowie 01.09.2021
Kontrola problemowa Starosty Staszowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Domedic sp.z o.o. ul. Jana Chryzostoma Paska 6 25-113 Kielce 23.06.2021
23.06.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Buski, Powiatowa Komisja Lekarska w Busku-Zdroju 31.08.2021
Kontrola problemowa Starosty Buskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Busku-Zdroju w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy w Sobkowie 22.07.2021
27.07.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Sobków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie 20.05.2021
21.05.2021
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie 05.07.2021
06.07.2021
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gowarczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku 17.06.2021
18.06.2021
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy 18.05.2021
19.05.2021
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie 26.02.2021
26.02.2021
Kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fałkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie na rzecz DPS w Pińczowie "Ostoja" 02.07.2021
02.07.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Caritas Diecezji Radomskiej 14.07.2021
14.07.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 25.06.2021
28.06.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich 05.07.2021
07.07.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie 08.06.2021
14.06.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii 08.06.2021
14.06.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogorii
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie 19.05.2021
28.05.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia