Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 01.06.2022
03.06.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Klimontowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 26.05.2022
27.05.2022
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w MGOPS w Morawicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Sobowie filia w Suchodółce 25.05.2022
27.05.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Sobowie filia w Suchodółce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie 27.04.2022
29.04.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 06.04.2022
07.04.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Łagiewnikach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie 01.09.2021
31.05.2022
Kontrola problemowa w OPS w Łoniowie z zakresu świadczeń rodzinych i świadczenia wychowawczego za 2017 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Secemin 14.11.2022
15.11.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Secemin
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 24.11.2022
28.11.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy w Wojciechowicach 21.11.2022
22.11.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy w Wojciechowicach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
EXPERTDENT Krzysztof Wróbel, ul. Prosta 37, 35-371 Kielce 22.11.2022
22.11.2022
Kontrola dotycząca zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kielcach 31.03.2022
20.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego nad wykonywaniem przez Starostę Kieleckiegozadań wynikających z art 122 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola w UM Sandomierz 18.11.2022
18.11.2022
Kontrola w UM Sandomierz - ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach 30.09.2022
30.10.2022
Kontrola problemowa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Formacja" w Zborówku 02.12.2022
02.12.2022
Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska w Nowej Słupi 27.10.2022
28.10.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Miejską w Nowej Słupi
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Ośrodek Wypoczynkowy ,,ŁUCZNIK”, ul. Spacerowa 11, Sielpia Wielka, 26-200 Końskie. 21.10.2022
21.10.2022
Kontrola problemowa przeprowadzona w OW "ŁUCZNIK" w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie 06.10.2022
10.10.2022
kontrola okresowa w zakresie spełniania warunkow ustawowych określonych dla zakladow aktywności zawodowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Ariańska 12 28-330 Wodzisław 21.11.2022
23.11.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kielecka 18 26-020 Chmielnik 17.11.2022
17.11.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego Oddział Kielce 18.11.2022
18.11.2022
Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Opatowie 20.10.2022
21.10.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej 02.11.2022
04.11.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,PROFIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice. 04.11.2022
04.11.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w PPUH "PROFIL"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska w Klimontowie 02.11.2022
03.11.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Miejską w Klimontowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Gminy Łoniów 20.10.2022
21.10.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Łoniów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 02.11.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kuratorium Oświaty w Kielcach 25.10.2022
27.10.2022
Prawidłowość realizacji zadań objętych Porozumieniami: Nr 53/2019 i 58 zawartych pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie 12.10.2022
17.10.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Pacanów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Słupia 33 26-234 Słupia 16.11.2022
16.11.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny s.c. ul. Osikowa 4 26-026 Bilcza 08.11.2022
08.11.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia