Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Zakład Aktywności Zawodowej - "Manufaktura Pietraszki", ul. Pietraszki 15, 25-822 Kielce 24.05.2022
26.05.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej przeprowadzona w ZAZ "Manufaktura Pietraszki"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Złota 31.05.2022
01.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystanie dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Złota.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Nagłowice 20.06.2022
22.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystanie dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Nagłowice
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Straż Miejska w Kielcach 15.06.2022
01.07.2022
Kontrola doraźna w zakresie stosowania uprawnień i nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenie określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
miasto Kielce 06.06.2022
10.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez miasto Kielce – miasto na prawach powiatu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Konecki 06.06.2022
10.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Konecki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Skarżyski 10.06.2022
15.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Skarżyski Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Sandomierski 06.06.2022
09.06.2022
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Sandomierski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody 30.05.2022
31.05.2022
kontrola okresowa w zakresie spełniania warunkow ustawowych okreslonych dla zakladow aktywności zawodowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Włoszczowski 15.06.2022
22.06.2022
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Włoszczowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Ostrowiecki 20.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Ostrowiecki zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Staszowski 24.05.2022
30.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Staszowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Opatowski 30.05.2022
02.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Opatowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ruda Maleniecka 99A 26-242 Ruda Maleniecka 26.04.2022
26.04.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 08.06.2022
10.06.2022
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Buskiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka angielskiego 10.06.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Mniów i Szkoła Podstawowa w Cierchach 06.06.2022
10.06.2022
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w 2019 r. na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"3 na lata 2019-2023.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.06.2022
10.06.2022
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,KARABELA-CK'' Sp. z o.o., ul. Ge. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce 28.04.2022
20.05.2022
kontrola okresowa zakladu pracy chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,KARABELA-CK'' Sp. z o.o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 06.06.2022
07.06.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Fałków 27.05.2022
27.05.2022
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Fałków w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Starosta Kazimierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 21.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Kazimierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Kazimierzy Wielkiej w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie 30.03.2022
12.04.2022
Kontrola problemowa PUP w Staszowie, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Kielcach 14.06.2022
15.06.2022
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z działalności odpłatnej w Krajowym Towarzystwie Autyzmu - Oddział w Kielcach
Wydział Finansów i Budżetu
Kielecki Klub Piłkarski Korona w Kielcach 06.06.2022
07.06.2022
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z działalności odpłatnej w Kieleckim Klubie Piłkarskim Korona w Kielcach
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach 06.06.2022
07.06.2022
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z działalności odpłatnej w Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach 01.06.2022
01.06.2022
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z działalności odpłatnej w Stowarzyszeniu Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiat Buski 30.06.2022
03.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Buski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Prezydent Miasta Kielce, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach 15.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Prezydenta Miasta Kielce oraz Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Kielcach w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów 22.02.2022
18.03.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju