Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ORPZ we Włoszczowie 07.09.2022
09.09.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie 29.08.2022
29.08.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej 24.05.2022
24.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie 23.05.2022
23.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Włoszczowski 01.09.2022
02.09.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Starostę Włoszczowskiego w zakresie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Klimontów 28.09.2022
28.09.2022
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 31.08.2022
05.09.2022
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Urząd Gminy w Oksie 26.08.2022
29.08.2022
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Łopuszno 25.05.2022
26.05.2022
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Amfiteatr na Kadzielni przy Al. Legionów 20 w Kielcach 29.09.2022
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia ul. Jaszowskiego 3 28-366 Małogoszcz 22.11.2021
22.11.2021
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Gnojno 23.08.2022
29.08.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Gnojno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Łubnice 06.09.2022
13.09.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Łubnice na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 23.06.2022
Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania pn. „Instalacja dodatkowego przyłącza tlenu i modernizacja już istniejącego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 05.09.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Powiatu w Opatowie 05.09.2022
06.09.2022
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start" w Kielcach 26.08.2022
26.08.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne w Jedrzejowie 19.08.2022
19.08.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 18.08.2022
19.08.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie 05.08.2022
05.08.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Tuczępy 30.08.2022
31.08.2022
Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia przez Wójta Gminy Tuczępy rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i stosowania przez Wójta Gminy Tuczępy ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych z
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy we Włoszczowie 05.08.2022
11.08.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Włoszczowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Stadion piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 08.09.2022
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 16.08.2022
19.08.2022
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Gmina Górno i Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 26.08.2022
31.08.2022
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w 2020 r. na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"3 na lata 2019-2023.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Mirzec 29.06.2022
29.06.2022
Kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Mirzec zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka greckiego 30.06.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka greckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim 27.07.2022
01.08.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 roku
Wydział Finansów i Budżetu
NZOZ "NOVOMED" ul. ks. bp. Jaworskiego 24 29-100 Włoszczowa 23.08.2022
23.08.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Sadowie 08.08.2022
08.08.2022
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na usuwanie skutków klesk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju