Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Stadion Miejski KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.06.2022
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Kielecki, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kielcach 03.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Kieleckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 w Kielcach w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 09.05.2022
10.05.2022
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Obrazów 29.04.2022
29.04.2022
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Pińczowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Pińczowie 25.05.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Pińczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Pińczowie w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Sandomierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 24.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Sandomierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Sandomierzu w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Gmina Chęciny 21.03.2022
15.04.2022
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Ostrowiecki Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim 24.05.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Ostrowieckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie 22.04.2022
22.04.2022
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Starachowicki, Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach 19.05.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Starachowickiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Starachowicach w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Słupia Jędrzejowska 27.04.2022
27.04.2022
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Słupia Jędrzejowska w zakresie rejestracji stanu cywillnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Oksa 24.03.2022
24.03.2022
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Oksa w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna 30.03.2022
30.03.2022
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie prowadzenia rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce 18.02.2022
14.03.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej przeprowadzona w ZAZ w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta w Sandomierzu Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 23.03.2022
30.03.2022
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Oksa 24.03.2022
25.03.2022
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Wójta Gminy Oksa wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych "ŹRÓDŁO" w Ostrowcu Św. 18.03.2022
18.03.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 05.04.2022
05.04.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Obsługi Placówek - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom dla Dzieci" w Kielcach 12.04.2022
13.04.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Solec Zdrój 28.03.2022
29.03.2022
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Wójta Gminy Solec - Zdrój wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Straż Miejska w Chmielniku 06.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowaniem podejmowanych działań i stosowaniem uprawnień oraz współpracy Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze z siedzibą w Kostomłotach II 31.03.2022
31.03.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, ul. Trześniowska 13A, 27-600 Sandomierz 04.04.2022
07.04.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej przeprowadzona w ZAZ w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
WOLMEDICA sp. z o.o. ul. Turystyczna 11 G/H 25-557 Kielce 25.03.2022
25.03.2022
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 08.04.2022
08.04.2022
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny Konrad Półtorak, ul. Zofii Nałkowskiej 4/9, 25-546 Kielce. 11.04.2022
11.04.2022
Przedmiotem kontroli problemowej była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Dwikozy 31.03.2022
01.04.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Dwikozy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 14.03.2022
Kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wójt Gminy Czarnocin 24.03.2022
25.03.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Czarnocin
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Centrum Obsługi Placówek - Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Kamyk" w Kielcach 31.03.2022
01.04.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia