Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starosta Opatowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 11.06.2021
Kontrola problemowa Starosty Opatowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opatowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Ostrowiecki, Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim 02.06.2021
Kontrola problemowa Starosty Ostrowieckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Sanatorium Uzdrowiskowe ,,NIDA-ZDRÓJ'', ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój 09.04.2021
06.05.2021
Kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowe ,,NIDA-ZDRÓJ''
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
P.H.H.D i P. ,,MAT-BUD'' Mirosław Kocia, 26-110 Skarżysko-Kamienna , ul. 3-go Maja 74 17.05.2021
19.07.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej w P.H.H.D i P. ,,MAT-BUD'' Mirosław Kocia
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bilcza Bożena Domagała, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 7a, 26-026 Bilcza 11.06.2021
11.06.2021
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz.711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Aeroklub Regionalny w Pińczowie 08.06.2021
10.06.2021
Kontrola prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 24.05.2021
01.06.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Włoszczowskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Fundacja "Dorośli Dzieciom" w Starachowicach. 17.05.2021
21.05.2021
Kontrola prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Rada Powiatu w Pińczowie 11.05.2021
12.05.2021
Kontrola problemowa w Radzie Powiatu w Pińczowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Fundacja "Fabryki Marzeń" 08.06.2021
18.06.2021
Kontrola prawidłowości wydatkowania i gromadzenia środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2019 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego 26.05.2021
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 15.03.2021
26.03.2021
Kontrola problemowa PUP w Kielcach, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach 25.05.2021
25.05.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustwy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu 21.05.2021
21.05.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustwy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 10.05.2021
11.05.2021
kontrola problemowa w Radzie Powiatu Sandomierskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. Sanatorium Uzdrowiskowe „MARCONI”, ul. 1-go Maja 10, 28-100 Busko-Zdrój. 10.05.2021
10.05.2021
Kontrola problemowa przeprowadzona w Sanatorium Uzdrowiskowym "MARCONI" w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Powiatu w Staszowie 10.05.2021
14.05.2021
Kontrola problemowa w Radzie Powiatu w Staszowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zespół ds. Orzekania w Ostrowcu Świętokrzyskim 22.03.2021
21.05.2021
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ludowy Klub Sportowy "Piast" w Stopnicy 19.04.2021
30.04.2021
Kontrola prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2019 r., przez Ludowy Klub Sportowy „Piast” w Stopnicy, w tym na prowadzenie promocji.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Tarłowie 22.04.2021
28.04.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Tarłów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody 04.03.2021
09.03.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej przeprowadzona w PZAZ Styków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach 17.02.2021
26.02.2021
Działalność finansowo – gospodarcza jednostki oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Skarżysku- Kamiennej 12.04.2021
15.04.2021
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Zakład Urządzeń Metalowych "METAL - CHEM", ul. Kolejowa 5, Rudki, 26-006 Nowa Słupia 18.03.2021
19.03.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w ZUM Metal-Chem
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 17.12.2020
02.02.2021
Kontrola realizacji przez Miasto i Gminę Chmielnik zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Klubu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Psychoedukacyjno - Przyrodnicze M.O.S.T. w Kielcach 16.04.2021
16.04.2021
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju 12.04.2021
15.04.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie 01.03.2021
31.03.2021
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 26.03.2021
31.03.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Oleśnica na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 11.03.2021
12.03.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli