Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy Tarłów 12.08.2022
12.08.2022
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na usuwanie skutków klesk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Klimontów 08.06.2022
08.07.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Ożarów 20.07.2022
25.07.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Ożarów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie 27.06.2022
08.07.2022
Kontrola problemowa PUP w Jędrzejowie, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej. 07.07.2022
15.07.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Kazimierskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Opatowie. 21.06.2022
01.07.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie 08.07.2022
08.07.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie 29.06.2022
29.06.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu 20.06.2022
20.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 15.06.2022
15.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 08.06.2022
10.06.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym 30.06.2022
30.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Klub Amazonki w Kielcach 03.06.2022
03.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Iwona Gorczyca-Głowacka Pl. Staszica 2, 26-021 Daleszyce 25.07.2022
25.07.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 30.06.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SUBOR”, ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów 11.07.2022
12.07.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w PPHU "SUBOR" Staszów
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów. 23.06.2022
24.06.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” na podstawie umowy dotacji nr PSZ.VIII.2.2020 z dnia 24 listopada 2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Pińczowskim.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 29.06.2022
29.06.2022
Wystąpienie po kontroli Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. organizacji, finansowania i spełniania warunków odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sanatorium Uzdrowiskowe "NIDA-ZDRÓJ" Sp. z o. o., ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój 15.07.2022
15.07.2022
Kontrola problemowa przeprowadzona w Sanatorium Nida Zdrój w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy we Włoszczowie i Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 06.07.2022
15.07.2022
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
MMED Stawiarz & Smardzewski spółka cywilna 18.07.2022
18.07.2022
Kontrola i ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Strawczynie 13.06.2022
15.06.2022
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiat Kielecki 21.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Kielecki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Miedzianej Górze 27.06.2022
28.06.2022
Kontrola z realizacji zadania w ramach Maluch+ 2021 - moduł 2 - gmina Miedziana Góra - Żłobek w Kostomłotach Drugich
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
"ADAX-SERWIS" Spółka Jawna , ul. Przemysła 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 07.07.2022
08.07.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w "ADAX-SERWIS" Ostrowiec Św.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,SZANSA'', ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Św. 27.06.2022
28.06.2022
kontrola problemowa organizatora turnusow rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Jędrzejowski 20.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Jędrzejowski Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Starachowicki 06.06.2022
09.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Starachowicki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 26.05.2022
Kontrola problemowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim 26.05.2022
Kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego