Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
"PROFARB" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 01.12.2022
05.12.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w "PROFARB" Sp. z o. o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo powiatowe w Kielcach 21.11.2022
30.11.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Strawczyn 21.09.2022
22.09.2022
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy 02.12.2022
02.12.2022
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowwych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu 07.12.2022
09.12.2022
Kontrola wykorzystania dotacji przrzynanych w 2021 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowwych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Medical Laser Sura spółka jawna ul. Daleka 27/63 25-352 Kielce 25.11.2022
25.11.2022
Kontrola dotycząca zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska Zawichost 17.11.2022
18.11.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Miejską Zawichost
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka włoskiego 24.11.2022
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka włoskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Samborzec 08.09.2022
31.10.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Rada Miejska w Skalbmierzu 05.12.2022
06.12.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Miejską w Skalbmierzu
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Działoszyce 18.11.2022
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach
Biuro Wojewody
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 30.11.2022
02.12.2022
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Ostrowieckiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta w Kielcach 15.11.2022
18.11.2022
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
"Dom dla bezdomnych - placówka zapewniająca całodobową opiekę" w Morawianach 03.11.2022
04.11.2022
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania placówki całodobowej w Morawianach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie 24.10.2022
26.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Smykowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie 19.10.2022
21.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Strawczynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie 12.10.2022
14.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Sędziszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Osinach 12.10.2022
14.10.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Osinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej 24.10.2022
26.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Słupi Koneckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej 12.10.2022
14.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Słupi Jędrzejowskiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu 08.11.2022
10.11.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie 24.10.2022
26.10.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Pińczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach 01.06.2022
03.06.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Wilczycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 03.10.2022
05.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Obrazowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 03.10.2022
05.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku 28.09.2022
30.09.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Chmielniku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 16.09.2022
16.09.2022
Kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w GOPS w Czarnocinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Kołłątaja 29.09.2022
30.09.2022
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania ŚDS w Kielcach ul. Kołłątaja
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 23.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w MOPS w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej 06.06.2022
08.06.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Słupi Pacanowskiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia