Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu 23.03.2023
14.04.2023
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w GOPS w Mircu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Opatów 18.05.2023
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
Biuro Wojewody
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 31.05.2023
06.06.2023
Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2022 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie 12.04.2023
18.04.2023
Kontrola kompleksowa dot. spełniania standardów w DPS w Czachowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie 03.04.2023
06.04.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Sobkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie 21.03.2023
24.03.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Bodzechowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pielęgniarski Dom Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze 20.03.2023
22.03.2023
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w Pielęgniarskim Domu Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej "Helena" w Rudzie Strawczyńskiej 08.03.2023
10.03.2023
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS "Helena" w Rudzie Strawczyńskiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów 03.04.2023
06.04.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPSMiG w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów 13.03.2023
14.03.2023
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w OPSMiG w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Seniora im.Sue Ryder w Pierzchnicy 23.01.2023
25.01.2023
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w Domu Seniora im.Sue Ryder w Pierzchnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Staszowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Staszowie 19.06.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Staszowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Staszowie w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta Sandomierz 19.05.2023
19.05.2023
Kontrola wykorzystania dotacji na zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przyznanych w 2022 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminna Spółka Wodna w Krasocinie 28.04.2023
28.04.2023
Kontrola wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu państwa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2022 roku przez Spółkę Wodną w Krasocinie
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Działoszyce 24.04.2023
26.04.2023
Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 moduł 1a
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Buski, Powiatowa Komisja Lekarska w Busku-Zdroju 14.06.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Buskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Busku-Zdroju w 2023 r.
Wojewoda, Wicewojewoda
Starosta Ostrowiecki, Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim 12.06.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Ostrowieckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 09.05.2023
12.05.2023
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 26.05.2023
30.05.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Łagiewnikach "Otwarte Serce" 12.05.2023
12.05.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Kije 16.03.2023
14.04.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach 31.03.2023
31.03.2023
Kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Złotej 14.04.2023
14.04.2023
Kontrola realizacji przez Gminę Złota trwałości zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonujacego w ramach Programu Wieloletniego Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji KRYSTYNA w Busku – Zdroju 18.05.2023
Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji gazów medycznych dla 120 łóżek – w związku z COVID-19 w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji KRYSTYNA w Busku – Zdroju”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Starachowicki, Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach 02.06.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Starachowickiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Starachowicach w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Prezydent Miasta Kielce, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach 07.06.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Prezydenta Miasta Kielce oraz Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Kielcach w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Jędrzejowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Jędrzejowie 31.05.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Jędrzejowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Jędrzejowie w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 18.03.2023
Kontrola problemowa kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowanego przez podmiot Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jagiellońska 68 25-734 Kielce 09.05.2023
11.05.2023
Ocena prawidłowego wykonania zadań powierzonych na podstawie zawartego w dniu 27.02.2014 r., Porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „RYTWIANY”, ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany 21.04.2023
21.04.2023
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym "RYTWIANY" w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia