Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiat Skarżyski 21.06.2021
02.07.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Skarżyski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie 13.07.2021
16.07.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie w 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Rytwianach 30.06.2021
05.07.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Rytwiany na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiat Jędrzejowski 16.06.2021
30.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Jędrzejowski Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Staszowski 11.06.2021
25.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Staszowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miasto Kielce 16.06.2021
30.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez miasto Kielce – miasto na prawach powiatu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Pińczowski 10.06.2021
24.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Pińczowski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Konecki 10.06.2021
24.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Konecki ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Bogorii. 30.06.2021
05.07.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Bogoria na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GRACA-MED Mieczysław Graca ul. Długa 39 28-305 Sobków 17.06.2021
17.06.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Obrazów 22.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystani dotacji przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – w Gminie Obrazów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica 24.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystani dotacji przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – ochrona wąwozów lessowych w Gminie Koprzywnica
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec 28.06.2021
29.06.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu Ostrowieckiego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Darimed Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Prosta 42, 25-371 Kielce 28.06.2021
28.06.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
MUSI Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 14, 25-004 Kielce. 26.04.2021
21.07.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w MUSI Sp. z o.o. Kielce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Miąsowej 30.07.2021
30.07.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina i Miasto Chęciny 24.06.2021
25.06.2021
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Parafia Rzymsko - Katolicka w Odrowążku 22.06.2021
22.06.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Mokrym Borze 20.07.2021
20.07.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Górno 07.06.2021
09.06.2021
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 325002T w miejscowości Cedzyna" w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-Ka w Oławie, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent, ul. G. Zapolskiej 4, 25-413 Kielce 16.06.2021
16.06.2021
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wschodnia 23 28-200 Staszów 25.06.2021
25.06.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Baćkowice 27.05.2021
30.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Rada Powiatu Kazimierskiego 06.05.2021
07.05.2021
kontrola problemowa w Radzie Powiatu Kazimierskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron" 25.06.2021
25.06.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Challenge Europe w Kielcach 13.04.2021
13.04.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych "Cisza" 10.03.2021
10.03.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik" w Pińczowie 28.05.2021
04.06.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie "Nasze Kobylany" 21.06.2021
21.06.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. 26.05.2021
26.05.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia