Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Karola Szymanowskiego 11 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 11.04.2023
12.04.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm. ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Kazimierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 20.04.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Kazimierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Kazimierzy Wielkiej w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
,,ZŁOTY ZDRÓJ” Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej Ibrahim Wani, ul. Krakowska 7A, 28-131 Solec-Zdrój 06.03.2023
06.03.2023
Kontrola problemowa przeprowadzona w ośrodku "Złoty Zdrój" w Solcu - Zdroju w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze "Dom Ojca Gwidona Nr 1 i nr 2" w Pacanowie 03.04.2023
05.04.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach 16.03.2023
17.03.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu 16.03.2023
17.03.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Neurolog K. Strączyńska Spółka Jawna, os. Na Stoku 63 a, 25-437 Kielce 27.03.2023
27.03.2023
Kontrola dotycząca zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Medycyny Rodzinnej Goźlice - Dariusz Kwapiński Goźlice 40 27-640 Klimontów 03.04.2023
03.04.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm. ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 03.03.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 06.03.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 06.03.2023
07.03.2023
Kontrola doraźna w zakresie przyznawania i terminowości wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn 16.03.2023
17.03.2023
Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczali ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 08.03.2023
09.03.2023
Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczali ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UMiG Osiek 17.03.2023
17.03.2023
Kontrola problemowa w UMiG Osiek w zakresie prowadzenia rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG Suchedniów 03.03.2023
03.03.2023
Kontrola problemowa w UMiG Suchedniów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach 15.02.2023
28.02.2023
Działalność finansowo – gospodarcza oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 25.01.2023
08.02.2023
Działalność finansowo – gospodarcza oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Gmina Dwikozy 07.02.2023
06.03.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Tłumacz przysięgły języka chorwackiego 07.03.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Centrum Kardio-Metaboliczne „Hipokrates” Anna Kucharczyk spółka jawna, ul. Wojska Polskiego 16 B, 25-364 Kielce 06.02.2023
06.02.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm. ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Aktywności Zawodowej w Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik 25.01.2023
30.01.2023
kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków dot. zakładów aktywnosci zawodowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Alter Edu, Kołomań, gm. Zagnańsk 24.03.2023
24.03.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety" w Zagórzu, gm. Łączna 10.03.2023
10.03.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Handlowo - Wytwórcze „STARPOL”, ul. Radomska 39a, 27-200 Starachowice 01.03.2023
02.03.2023
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w PHW "STARPOL"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Osiek i Centrum Opiekuńczo- mieszkalne w Bukowej 27.01.2023
27.02.2023
Ocena prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z Funduszu Solidarnościowego pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo - mieszkalnego w Bukowej w ramach resortowego Programu MRiPS Centra Opiekuńczo - mieszkalne".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej 20.02.2023
20.03.2023
Planowa Kontrola problemowa działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Jędrzejowie 20.03.2023
Kontrola realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień oraz współpracy Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Daleszycach 24.02.2023
Kontrola realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień oraz współpracy Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 24.02.2023
28.02.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Leczenia Depresji i Lęku Zbigniew Pastuszka ul. Żelazna 33/3 25-014 Kielce 10.03.2023
10.03.2023
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia