Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy 26.02.2019
01.03.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej 27.02.2019
28.02.2019
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach 06.02.2019
08.02.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy 04.02.2019
06.02.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie 16.01.2019
18.01.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARABELA-CK" Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce 29.03.2019
02.04.2019
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"Odzież Robocza" Spółka Jawna Drela i Wspólnicy ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce 13.03.2019
13.03.2019
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ZPH „ADAX” ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 08.03.2019
08.03.2019
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"BARBARAS" Marcin Skowron Sztombergi 100, 28-200 Staszów 05.02.2019
05.02.2019
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Wyrobów Złącznych "SHYMKO" Marek Szymoniak ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice 16.01.2019
16.01.2019
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
BIURO PODRÓŻY Prima Tour Sp. z o.o. ul. Staszica 1/205 Kielce 22.03.2019
22.03.2019
Ocena prawidłowości realizacji organizowanych turnusów rehabilitacyjnych przez podmioty posiadające wpis do rejestru organizatorów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pensjonat Uzdrowiskowy „SOLANNA” A. Glejzer ul. Targowa 2, 28-131 Solec –Zdrój 15.03.2019
15.03.2019
Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ,,ECHO’’ Cedzyna, 25-9000 Górno 01.02.2019
01.02.2019
Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sanatorium Uzdrowiskowe "NIDA-ZDRÓJ" Sp. z o.o. ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój 15.02.2019
15.02.2019
Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pensjonat ,,CYRKON’’ Kopiec 1 27-570 Kopiec 15.01.2019
15.01.2019
Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej 27.02.2020
04.03.2019
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach 07.01.2019
10.01.2019
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie 21.05.2019
28.05.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Świetokrzyskim 04.06.2019
07.06.2019
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej.
Wydział Finansów i Budżetu
Straż Miejska w Staszowie 24.05.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Opatowie 13.05.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Jędrzejowie 10.05.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Amfiteatr na Kadzielni przy Al. Legionów 20 w Kielcach 17.06.2019
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Ocena warunków wykonywania działalności godpodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 20.05.2019
30.05.2019
Kontrola Ośrodka Szkolenia
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 16.05.2019
17.05.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Wzajemna Pomoc" w Skarżysku Kamiennej 12.04.2019
12.04.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku Kamiennej 26.04.2019
26.04.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2018 roku na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 08.04.2019
08.04.2019
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na zalesianie
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Oddział w Opatowie 20.02.2019
22.02.2019
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego: specjalistycznego „T02 09” oraz podstawowego „T02 16” pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/02
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ART-MED Gabinet Rehabilitacyjny Marta Błaszkiewicz ul. 11 Listopada 64, 28-300 Jędrzejów 26.04.2019
26.04.2019
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia