Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 14.09.2021
15.09.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Amfiteatr Kadzielnia al. Legionów 20 w Kielcach 23.09.2021
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stadion piłki nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 21.09.2021
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy w Moskorzewie 08.09.2021
13.09.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Moskorzew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Platinum Clinic Grzegorz Hajduk, Monika Korytnicka-Hajduk sp.c. ul. K. I. Gałczyńskiego 1 27-600 Sandomierz 13.09.2021
13.09.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 08.09.2021
16.09.2021
Kontrola dot. prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Jędrzejowskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Ruda Maleniecka 20.09.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej
Biuro Wojewody
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 13.09.2021
13.09.2021
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Oksie 24.08.2021
27.08.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Oksa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rodziny "Szansa" 10.09.2021
10.09.2021
Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Staszowie 03.08.2021
06.08.2021
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Urząd Gminy w Górnie 26.05.2021
22.06.2021
Kontrola realizacji przez Gminę Górno zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Klubu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko-Zdrój 26.08.2021
27.08.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie 03.09.2021
03.09.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego nr 1 w Starachowicach 27.08.2021
27.08.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku 03.09.2021
03.09.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu 20.08.2021
20.08.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Samborcu 04.08.2021
16.08.2021
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Samborzec zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 07.06.2021
10.06.2021
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 25.05.2021
28.05.2021
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Urząd gminy w Brodach 07.07.2021
07.09.2021
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Brody zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Stopnica 24.08.2021
24.08.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystani dotacji przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – w Gminie Stopnica
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Radków 30.08.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystani dotacji przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – w Gminie Radków
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Tuczęp[y 20.08.2021
20.08.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystani dotacji przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – w Gminie Tuczępy
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu 28.06.2021
31.08.2021
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 19.05.2021
02.06.2021
Kontrola problemowa PUP w Końskich, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój 13.07.2021
15.07.2021
Kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Prywatny Gabinet Stomatologiczny "Perfectdent S.C." 28.06.2021
28.06.2021
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich 20.07.2021
21.07.2021
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. świętokrzyskiego - (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 - 2+005 na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 - 3+100 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 3+205 - 4+200 na dł. 995 mb
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
"MEDAX" Sp. J., ul Żeromskiego 37, 27-200 Ostrowiec Świętokrzyski 30.06.2021
06.07.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w "MEDAX" Sp. J.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia