Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu 13.10.2021
18.10.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu w 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 29.09.2021
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemeickiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach 09.11.2021
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stadion Miejski KSZO, ul. Świętokrzyska 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim 04.11.2021
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy w Końskich 20.09.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich
Biuro Wojewody
Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim 12.10.2021
15.11.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowania uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska 28 26-052 Nowiny 17.09.2021
17.09.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr 3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr4/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej Zochcinek 42 27-500 Opatów 13.09.2021
13.09.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr 1/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr5/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Powiatu Koneckiego 05.10.2021
Kontrola problemowa sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Gmina Busko Zdrój 24.05.2021
25.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Pińczowie. 21.09.2021
29.09.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Starosta Powiatu Kazimierskiego 27.09.2021
Kontrola problemowa, sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dom Seniora im. Sue Ryder ul. Szkolna 36 26-015 Pierzchnica 02.09.2021
02.09.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr 9/214/PL33/SPPW/IiII/Nr1/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie Zborów 112 09.09.2021
09.09.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej 26-020 Łagiewniki 73 07.09.2021
07.09.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr 4/213/PL33/SPPW/IiII/Nr6/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 10.09.2021
13.09.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
:Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów 04.10.2021
04.10.2021
kontrola problemowa ośrodka turnusów rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Gminy we Włoszczowie, Urząd Gminy w Seceminie 28.09.2021
29.09.2021
Kontrola problemowa realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności, wykrywania i alarmowania oraz tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 02.09.2021
02.09.2021
Kontrola realizacji przez powiat Opatowski zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przychodnia ESKULAP sp. z o.o. ul. 1 Maja 14a 28-131 Solec-Zdrój 17.09.2021
17.09.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 21.09.2021
21.09.2021
Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 07.09.2021
10.09.2021
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 10.09.2021
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemeickiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii ul. Spacerowa 5 26-026 Morawica 28.09.2021
29.09.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie 15.09.2021
15.09.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Amabilis" 24.09.2021
24.09.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyska Akademia Sportu 10.09.2021
10.09.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Obsługi Placówek "Przystań1" i "Przystań 2" w Skarżysku - Kamiennej 13.09.2021
15.09.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Starachowicach 18.08.2021
19.08.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Polacówka
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Ożarowie 30.09.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowania uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej, w tym użycia środków przymusu bezpośredniego oraz współpracy Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego