Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Gowarczów 16.06.2023
16.06.2023
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Gowarczowie w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gmina Czarnocin 30.06.2023
Kontrola realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego trwałości zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie 08.05.2023
08.05.2023
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Gminy w Ćmielowie w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 27.07.2023
28.07.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie 24.08.2023
25.08.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Bieliny 07.08.2023
08.08.2023
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Wójta Gminy Bieliny wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2022 r. - 20.07.2023 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 09.08.2023
09.08.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
„Leśny Żłobek Sosenka" w Ostrowcu Świętokrzyskim 17.08.2023
31.08.2023
Kontrola prawidłowości realizacji zadania i jego trwałości w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+2020 w zakresie zgodności jego realizacji z Umową dotacji 11/moduł 3/2020 z dnia 02.06.2020 r.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Ośrodek Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 21.06.2023
30.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj.Dz.U. 2022, poz. 2201 z późn. zm.) Ośrodka Szkolenia kierowców wykonujących przewoz drogowy
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Morawica 29.05.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2022 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w OSP Bilcza
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Fundacja "Dom Seniora im. Sue Ryder z Piechrznicy 04.08.2023
04.08.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "Możesz Więcej" z Bilczy 28.07.2023
28.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Sadowiu 05.07.2023
11.07.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Sadowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Czarnocinie 26.06.2023
30.06.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Czarnocin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Wójt Gminy Baćkowice 08.08.2023
09.08.2023
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Wójta Gminy Baćkowice wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2022 r. - 20.07.2023 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta Skarżysku - Kamiennej 28.08.2023
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 14.06.2023
16.06.2023
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie 17.07.2023
26.07.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Krasocinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach 29.06.2023
07.07.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Iwaniskach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Buski 27.07.2023
28.07.2023
Kontrolę problemową w zakresie realizacji przez Powiat Buski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Nowoczesna Stomatologia Patryk Spurek, ul. Przemysłowa 5/6, 25-660 Kielce 31.07.2023
31.07.2023
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Włoszczowski 24.07.2023
25.07.2023
Kontrolę problemową w zakresie realizacji przez Powiat Włoszczowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie, 27-641 Świątniki 79. 07.07.2023
07.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Baćkowice 01.08.2023
01.08.2023
Kontrola kompleksowa realizacji przez gminę zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021, poz. 1249, Dz. U. 2023, poz. 289, poz. 535)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Obrona Zwierząt" w Jędrzejowie 22.06.2023
23.06.2023
Kontrola prawidłowości gromadzenia iwydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Fundacja z Uśmiechem" w Kielcach 12.06.2023
13.06.2023
Kontrola prawidłowości ngromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Fundacja "Jesteśmy Blisko" we Włoszczowie 31.05.2023
02.06.2023
Kontrola prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Fundacja "Dorośli Dzieciom" w Starachowicach 14.06.2023
16.06.2023
Kontrola prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Fundacja "Sadyba" w Skwirzowej 05.06.2023
07.06.2023
Kontrola prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiat Kielecki 26.06.2023
28.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Kielecki zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli