Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gmina Mirzec / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu 17.05.2023
31.07.2023
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Feminei, ul. Zagórska 10/4, 25-355 Kielce 10.07.2023
10.07.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu 19.05.2023
27.05.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Skalbmierz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiat Kazimierski 19.06.2023
20.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Kazimierski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Fałków 29.05.2023
31.05.2023
Kontrola problemowa: "Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system wodociągowy, kanalizacyjny oraz infrastrukturę drogową"
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiat Skarżyski 22.06.2023
23.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Skarżyski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Staszowski 19.06.2023
20.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Staszowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Seniora" w Sandomierzu 16.06.2023
16.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego "Nadzieja" 16.06.2023
16.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starachowickie Stowarzyszenie "Niepełnosprawni Plus" 26.05.2023
26.05.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Fałków 29.05.2023
31.05.2023
Kontrola problemowa zadania pn.: „Przebudowa ulicy Św. Jana Pawła II na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie”
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 17.04.2023
28.04.2023
Działalność finansowo – gospodarcza oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w 2022 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Edukacja KRAM Sp. z o.o. 15.06.2023
15.06.2023
kontrola prawidłowość wykorzystania w 2022 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”.
Wydział Organizacji i Kadr
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brus, Gozna, Wygoda 13.06.2023
13.06.2023
wykorzystanie w 2022 roku wsparcia finansowego z dotacji celowych budżetu państwa w zakresie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Wydział Organizacji i Kadr
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu 01.06.2023
02.06.2023
Kontrola wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań własnych jst zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Świętokrzyskim w roku 2021.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miasto i Gmina Staszów 05.06.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024”, pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Staszów poprzez zakup i montaż kamer na terenie Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych w Staszowie i Stadionu Miejskiego w Staszowie”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIELMED sp. z o.o. ul. Słupska 3 26-025 Łagów 15.06.2023
15.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miasto i Gmina Busko Zdrój 01.12.2022
09.12.2022
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na wyplate dodatku oslonowego
Tłumacz przysięgły języka francuskiego 18.05.2023
18.05.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s.c. ul. Opatowska 5 27-600 Sandomierz 01.06.2023
01.06.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 01.06.2023
Kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 12.06.2023
12.06.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starosta Włoszczowski, Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie 30.06.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Włoszczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską we Włoszczowie w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Konecki, Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich 27.06.2023
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Koneckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Końskich w 2023 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 23.05.2023
26.05.2023
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Gminna Spółka Wodna w Dwikozach 15.05.2023
15.05.2023
Kontrola wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu państwa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2022 roku przez Spółkę Wodną w Dwikozach
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Miasto i Gmina Piekoszów 30.03.2023
17.04.2023
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na wyplate dodatku oslonowego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 01.06.2023
Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w związku z COVID-19”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy w Bejscach 11.05.2023
17.05.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Bejsce na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie 13.04.2023
14.04.2023
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w MGOPS w Pińczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia