Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej 20.02.2023
20.03.2023
Planowa Kontrola problemowa działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku - Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Jędrzejowie 20.03.2023
Kontrola realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień oraz współpracy Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Daleszycach 24.02.2023
Kontrola realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień oraz współpracy Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 24.02.2023
28.02.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Leczenia Depresji i Lęku Zbigniew Pastuszka ul. Żelazna 33/3 25-014 Kielce 10.03.2023
10.03.2023
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Juliusza Słowackiego 2 26-220 Stąporków 27.02.2023
27.02.2023
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
RE VITAE MEDYCYNA ESTETYCZNA i CHIRURGIA PLASTYCZNA sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce 13.03.2023
13.03.2023
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka bułgarskiego 19.12.2022
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka francuskiego 16.02.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj" w Kielcach 03.03.2023
03.03.2023
Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2022 r. przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka angielskiego 24.02.2023
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 w Kielcach 13.02.2023
14.02.2023
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie-Godowie 17.02.2023
17.02.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"PROMED" sp. z o.o. ul. Karczówkowska 36 25-711 Kielce 24.02.2023
24.02.2023
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) i prze
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
NZOZ Centrum Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki Anna Gniatkowska-Nowakowska ul. Generała Tadeusz Kościuszki 52/12 25-316 Kielce. 10.03.2023
10.03.2023
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA DENT s.c. Piotr Rudzki, Agnieszka Masternak-Rudzka ul. Romualda 3 25-322 Kielce 20.02.2023
20.02.2023
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Słupia 09.02.2023
10.02.2023
Zbadanie procedury wyboru w 2019 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Orzeszkowej w Kielcach 29.12.2022
30.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. prawidłowości funkcjonowania ŚDS w Kielcach ul. Orzeszkowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Lipowej 08.12.2022
09.12.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Lipowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska 07.12.2022
09.12.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie 19.12.2022
21.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Łoniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach 19.12.2022
21.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Rytwianach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 12.12.2022
14.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Busku-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 14.12.2022
05.01.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Nowym Korczynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach 28.11.2022
07.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Działoszycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 02.12.2022
06.12.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Morawicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Godowie 17.02.2023
17.02.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Strzelecka Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza w Suchedniowie 20.01.2023
20.01.2023
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 19.09.2022
30.09.2022
Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie weryfikacji zarządczych oraz poświadczania wniosków o płatność okresową do Komisji Europejskiej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 08.12.2022
Kontrola problemowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego