Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiat Ostrowiecki 20.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Ostrowiecki zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Staszowski 24.05.2022
30.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Staszowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Opatowski 30.05.2022
02.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Opatowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ruda Maleniecka 99A 26-242 Ruda Maleniecka 26.04.2022
26.04.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 08.06.2022
10.06.2022
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Buskiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka angielskiego 10.06.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Mniów i Szkoła Podstawowa w Cierchach 06.06.2022
10.06.2022
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w 2019 r. na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"3 na lata 2019-2023.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.06.2022
10.06.2022
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,KARABELA-CK'' Sp. z o.o., ul. Ge. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce 28.04.2022
20.05.2022
kontrola okresowa zakladu pracy chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,KARABELA-CK'' Sp. z o.o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 06.06.2022
07.06.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Fałków 27.05.2022
27.05.2022
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Fałków w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Starosta Kazimierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 21.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Kazimierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Kazimierzy Wielkiej w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie 30.03.2022
12.04.2022
Kontrola problemowa PUP w Staszowie, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Kielcach 14.06.2022
15.06.2022
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z działalności odpłatnej w Krajowym Towarzystwie Autyzmu - Oddział w Kielcach
Wydział Finansów i Budżetu
Kielecki Klub Piłkarski Korona w Kielcach 06.06.2022
07.06.2022
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z działalności odpłatnej w Kieleckim Klubie Piłkarskim Korona w Kielcach
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach 06.06.2022
07.06.2022
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z działalności odpłatnej w Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach 01.06.2022
01.06.2022
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z działalności odpłatnej w Stowarzyszeniu Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiat Buski 30.06.2022
03.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Buski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Prezydent Miasta Kielce, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach 15.06.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Prezydenta Miasta Kielce oraz Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Kielcach w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów 22.02.2022
18.03.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiat Pińczowski 23.05.2022
27.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Pińczowski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zakład Produkcyjno - Handlowy "ADAX", ul. Przemysła 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 21.04.2022
22.04.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w ZP-H "ADAX" Ostrowiec Św.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich 17.05.2022
20.05.2022
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
wystąpienie pokontrolne kontroli sprawdzającej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Usługowe ,,RAMZES’’ Paweł Malicki, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin 08.04.2022
11.04.2022
kontrola sprawdzająca w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Usługowe ,,RAMZES’’ Paweł Malicki, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Adam Wróbel Prywatny Gabinet Stomatologiczny ul. Prosta 37 25-371 Kielce 20.05.2022
20.05.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 22.04.2022
22.04.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie 13.05.2022
13.05.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku 13.05.2022
13.05.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach 18.05.2022
19.05.2022
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach 19.05.2022
19.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia