Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starosta Włoszczowski 03.10.2022
Kontrola problemowa, sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Fundacja Chcę Żyć, ul. Widoma 30, 26-067 Oblęgór 22.09.2022
23.09.2022
kontrola problemowa organizatora turnusow rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Sadowie 20.09.2022
21.09.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Sadowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 23.09.2022
23.09.2022
Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klesk żywiołowych przyznanych w 2021 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu 27.09.2022
30.09.2022
Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klesk żywiołowych przyznanych w 2021 roku
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej 05.09.2022
16.09.2022
Kontrola problemowa PUP w Kazimierzy Wielkiej, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach 13.10.2022
13.10.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 20.09.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Brody 22.08.2022
22.08.2022
Kontrola realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego trwałości zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w UMiG Wodzisław 07.10.2022
07.10.2022
Kontrola problemowa w UMiG Wodzisław w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 05.09.2022
05.09.2022
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Busko-Zdrój zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie 05.10.2022
05.10.2022
Kontrola w trybie uproszczonym PUP w Jędrzejowie w zakresie procedury realizacji niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – w odniesieniu do jednego przedsiębiorstwa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Ruda Maleniecka 26.09.2022
27.09.2022
Kontrola problemowa Wójta Gminy Ruda Maleniecka
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom dla Dzieci nr 3" w Starachowicach 26.09.2022
27.09.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Hala Widowiskowo-Sportowa w Kielcach przy ul. Żytniej 1 25.10.2022
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Medyczne Alfamed Mariusz Malmur - Zalecenia pokontrolne 22.09.2022
22.09.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II 09.09.2022
09.09.2022
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach 19.09.2022
22.09.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Kontrola problemowa w UMiG Skalbmierz 27.06.2022
27.06.2022
Kontrola problemowa w UMiG Skalbmierz w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG Piekoszów 29.11.2021
29.11.2021
Kontrola problemowa w UG Piekoszów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG Strawczyn 29.04.2022
29.04.2022
Kontrola problemowa w UG Strawczyn w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG Pińczów 15.11.2021
15.11.2021
Kontrola problemowa w UMiG Pińczów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Straż Miejska w Morawicy 12.10.2022
Realizacja czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowanie uprawnień oraz współpraca Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 19.09.2022
19.09.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ognisko Wychowawcze w Kielcach 07.10.2022
07.10.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 27.09.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wielofunkcyjna Hala Sportowa (Hala Legionów) przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach 19.10.2022
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Spółka Cywilna "MEDICUS" Strączyński Marek, Strączyńska Anna ul. Dąbrowa-Osiedle 5 26-001 Masłów Pierwszy 26.09.2022
26.09.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzin PRAXIS w Skarżysku Kam. 11.02.2022
11.02.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Caritas Diecezji Kieleckiej 18.02.2022
18.02.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia