Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie 16.11.2020
19.11.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Rada Powiatu Starachowickiego 01.01.2019
27.10.2020
kontrola problemowa w Radzie Powiatu Starachowickiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka angielskiego 23.11.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Instytucja Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 25.05.2020
Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli projektów, kontroli zarządczych oraz poświadczania wydatków do Komisji Europejskiej.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka francuskiego 18.11.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Buski Klub Jeździecki "Wiraż" 17.11.2020
17.11.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie "Przystań" w Starachowicach 28.10.2020
28.10.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarzadową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa PUP w Pińczowie dot. procedury realizacji niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców realizowanej w terminie 1-31 maja 2020 r. oraz procedury administracyjnej. 21.09.2020
29.09.2020
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Ostrowiecki 09.03.2020
09.03.2020
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z zabezpeiczeniem osuwisk przez Powiat Ostrowiecki
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów 11.03.2020
12.03.2020
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Jędrzejów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Gnojno 18.09.2020
21.09.2020
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Gnojno
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie 28.09.2020
29.09.2020
Kontrola dotycząca funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 04.11.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Pińczów 19.11.2020
20.11.2020
Kontrola problemowa Rady Miasta w Pińczowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta w Stąporkowie 04.11.2020
06.11.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Stąporków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Rakowie 29.10.2020
02.11.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Raków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
,,ROZWÓJ’’ Spółka Akcyjna, ul. Kilińskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 15.10.2020
15.10.2020
Kontrola problemowa przeprowadzona w spółce "ROZWÓJ" w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Miedziana Góra 25.09.2020
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miedziana Góra Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SYLWANEX” Andrzej Michta, ul. Stokowiec 192A, 26-130 Suchedniów 13.10.2020
13.10.2020
Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w PW "SYLWANEX"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Brodach 19.10.2020
21.10.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Brody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie 06.10.2020
09.10.2020
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań okreslonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu 28.09.2020
30.09.2020
Kontrola kompleksowa zadań powiatu w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 19 ust.1 pkt 6 i 7).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" 09.10.2020
09.10.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świetokrzyskiego przez organizację pozarzadową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Caritas Diecezji Sandomierskiej 30.09.2020
30.09.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świetokrzyskiego przez organizację pozarzadową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "Przystanek Dziecko" w Dyminach 18.09.2020
18.09.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świetokrzyskiego przez organizację pozarzadową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 17.07.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów. 27.02.2020
27.02.2020
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów w zakresie prawidłowści rejestracji stanu cywilnego.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock. 13.12.2019
13.12.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Barbara Węgrzyn B&R Clinical Sp. z o.o., ul. M. Opielińskiej 16B, 25-426 Kielce 28.02.2020
28.02.2020
Kontrola dotycząca funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
LUMOS MAGDALENA GIERADA I PRZEMYSŁAW GIERADA SPÓŁKA JAWNA, UL. ŚWIĘTEGO LEONARDA 1/20, 25-311 KIELCE 02.07.2020
02.07.2020
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia