Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Centrum Obsługi Placówek - Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Kamyk" w Kielcach 31.03.2022
01.04.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej 09.03.2022
11.03.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej 14.03.2022
14.03.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej 16.03.2022
21.04.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach 29.03.2022
08.04.2022
Działalność finansowo – gospodarcza oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach w 2021 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Bogoria 23.03.2022
24.03.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy w Bogorii
Biuro Podróży "PRIMA TOUR" Sp. z o. o., ul. Staszica 1, 25-008 Kielce 04.03.2022
08.03.2022
Kontrola problemowa przeprowadzona w BP Prima Tour w zakresie prawidłowości organizowania turnusów rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Bieńka-Zarzycka-Chęć spółka jawna ul. Partyzantów 12 26-004 Bieliny 30.03.2022
30.03.2022
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Busku-Zdroju 11.04.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowaniem podejmowanych działań i stosowaniem uprawnień oraz współpracy Straży Miejskiej z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Skarżyski, Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku–Kamiennej 12.04.2022
Kontrola problemowa Starosty Skarżyskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Skarżysku – Kamiennej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy 07.03.2022
11.03.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Morawica na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Starosta Konecki, Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich 07.04.2022
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Koneckiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Końskich w 2022 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tłumacz przysięgły języka greckiego 09.03.2022
09.03.2022
Kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka greckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach 30.08.2021
31.08.2021
sprawozdanie z kontroli prawidłowości realizacji zadań określonych w "rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakrsie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2022 - "Aktywna tablica" pod względem legalności, gospodarności i rzertelności
Wydział Organizacji i Kadr
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jagiellońska 68 25-734 Kielce 21.02.2022
23.02.2022
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r., poz. 135)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Waśniowie 23.02.2022
25.02.2022
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Waśniów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Gmina Morawica 31.05.2021
02.06.2021
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 07.03.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 07.03.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 01.03.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Rejon Opiekuńczy "Centrum" 16.12.2021
22.12.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, Rejon Opiekuńczy "Centrum"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Miodowa 27.12.2021
28.12.2021
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Miodowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 28.12.2021
30.12.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Pomocy Społecznej im. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku 20.12.2021
21.12.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Seniora Nestor w Kielcach ul. Peryferyjna 10.12.2021
14.12.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Seniora Nestor w Kielcach ul. Peryferyjna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach 10.12.2021
13.12.2021
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście 25.11.2021
26.11.2021
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie 27.01.2022
28.01.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 13.01.2022
14.01.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy JST a Wojewodą w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzin "PRAXIS" w Skarżysku - Kam. 11.02.2022
11.02.2022
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia