Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-Ka w Oławie, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent, ul. G. Zapolskiej 4, 25-413 Kielce 16.06.2021
16.06.2021
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wschodnia 23 28-200 Staszów 25.06.2021
25.06.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Baćkowice 27.05.2021
30.06.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Rada Powiatu Kazimierskiego 06.05.2021
07.05.2021
kontrola problemowa w Radzie Powiatu Kazimierskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron" 25.06.2021
25.06.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Challenge Europe w Kielcach 13.04.2021
13.04.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych "Cisza" 10.03.2021
10.03.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik" w Pińczowie 28.05.2021
04.06.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie "Nasze Kobylany" 21.06.2021
21.06.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. 26.05.2021
26.05.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka opiekuńczo - wychowawcza w Tarłowie 08.07.2021
09.07.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Rodzinna w Kawęczynie 30.06.2021
30.06.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej 09.06.2021
11.06.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"Supramed" Spółka z o.o., ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce 02.07.2021
02.07.2021
Kontrola dotycząca zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 16 marca 2021 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Morawica Teresa Pędzior-Ząbczyńska, ul. Kielecka 36, 26-026 Morawica 16.07.2021
16.07.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia ul. Spacerowa 8B 26-050 Zagnańsk 22.06.2021
22.06.2021
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz.711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
DR sc. D.Rokosz, D.Rokosz ul. 1 Maja 65 26-110 Skarżysko-Kamienna 10.06.2021
10.06.2021
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz.711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 07.07.2021
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Biuro Wojewody
Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Montessori "First Step" w Ostrowcu Świętokrzyskim 17.06.2021
02.07.2021
Kontrola realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch w zakresie zgodności jego realizacji z Umową dotacji 10/moduł 3/2020 z dnia 10.06.2020 r. obejmującą 2020 rok
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Biuro Ochrony "SPARTAN" Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Św. 27.05.2021
31.05.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w BO "SPARTAN" Sp. z o.o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 19.04.2021
19.05.2021
Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji, dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie wyboru projektów do dofinansowania oraz kontroli zarządczych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 10.06.2021
11.06.2021
Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach w ramach programu inwestycji pn.: „Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku administracyjno-biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A”
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Żłobek "Lisek Witalisek" w Kielcach 28.05.2021
15.06.2021
Kontrola realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch w zakresie zgodności jego realizacji z Umową dotacji 48/moduł 4/2020 z dnia 04.06.2020 r. obejmującą 2020 rok
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Przychodnia Specjalistyczna "Medyk" Dorota Roch ul. A. Mickiewicza 4a/2 28-200 Staszów 31.07.2020
31.07.2020
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz.295) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój 19.06.2020
22.06.2020
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz.295) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gnojno 147 28-114 Gnojno 10.02.2020
10.02.2020
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz.295) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji ,,KRYSTYNA'' (Sanatorium), ul. Rzewuskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój 23.06.2021
23.06.2021
kontrola problemowa ośrodka turnusów rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 27.05.2021
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Prezydent Miasta Kielce, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach 21.06.2021
Kontrola problemowa Prezydenta Miasta Kielce oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kielcach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Pińczowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Pińczowie 15.06.2021
Kontrola problemowa Starosty Pińczowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pińczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego