Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Kontrola problemowa dotyczącego prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ognisko Wychowawcze w Kielcach, ul. Kościuszki 36
Wystąpienie pokontrolne
Ognisko Wychowawcze w Kielcach, ul Kościuszki 36
Kontrola problemowa w Ognisku Wychowawczym w Kielcach.
Kontrola dotyczyła: jakości usług opiekuńczo-wychowawczych, działań placówki w zakresie współpracy z rodziną oraz zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.
Gmina Złota
Przebudowa drogi gminnej nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+ 239 do km 5+ 155 dł. 2916 mb. Kontrola w ramach NPPDL
Gmina Morawica
Budowa ulicy Spacerowej w Bieleckich Młynach i Piasecznej Górce
Kontrola w ramach NPPDL
Urząd Gminy w Nagłowicach
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nagłowicach w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego;
- prowadzenia ewidencji ludności;
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kontrola przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w 2008
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie
Kontrola doraźna.
Ocena kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz obsady zespołów ratownictwa medycznego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu
Kontrola prolemowa.
1.Ocena realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego, w tym:
a) analiza parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego,
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- organizacji kontroli wewnętrznej realizowanej przez Starostę,<br&
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniu 09-12-2009 r.
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniu 09-12-2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kntrola doraźna przeprowadzona w Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach od 07 do 08 grudnia 2009 r.
Kntrola doraźna przeprowadzona w Centrum Integracji Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach od 07 do 08 grudnia 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chmielniku w dniach od 26 do 27-11-2009 r.
Kontrola problemowa przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chmielniku w dniach od 26 do 27-11-2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego;
- prowadzenia ewidencji ludności;
- wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Bogusława Bętkowska tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Bogusławy Bętkowskiej tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Pan Roman Litwiniuk tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Romana Litwiniuka tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz k
Protokół z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie w dniu 19-11-2009
Protokół z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie w dniu 19-11-2009
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji kontroli wewnętrznej realizowanej przez Starostę,&l
Pani Alicja Szwugier-Żaczek tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Alicji Szwugier-Żaczek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Departament Funduszy Strukturalnych), adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 roku, sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania
i kontroli w danej instytucji oraz sto
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w dniu 17 listopada 2009 r.
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w dniu 17 listopada 2009 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Seceminie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Seceminie w zakresie:
1. prowadzenia ewidencji ludności
2. rejestracji stanu cywilnego
3. wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pani Elżbieta Lech tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Lech tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Szkoła Jazdy „ KRZYSZTOF” Krzysztof Bąk, ul. Fosforytowa 63, 25-757 Kielce
Kontrola problemowa Szkoły Jazdy „ KRZYSZTOF” Krzysztof Bąk, ul. Fosforytowa 63, 25-757 Kielce w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Prezydent
Pani Grażyna Zielińska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Grażyny Zielińskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierownikó
Protokół z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy.
Protokół z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy w dniu 26-10-2009
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia