Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
118/2019 08.10.2019 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji Wydział Infrastruktury i Rozwoju
117/2019 08.10.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 9 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
116/2019 02.10.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łagowie w okręgu wyborczym nr 13 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
115/2019 26.09.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w latach 2018÷2019 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
114/2019 23.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 10 lat, umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa (o pow. 0,0480 ha), położonej w Starachowicach (obręb 0001), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1282/8, o pow. 0,0749 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
113/2019 19.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody „na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie 0015 Maruszów, gmina Ożarów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00098372/4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr nr: 1179/12 1179/2, 1179/4, 696/1, 698/1, 700/1, 700/2, 702/1, 702/2, 702/4, 704/2, 704/3, 706/2, 706/3, 708/2, 708/3, 710/2, 710/3, 712/2, 712/3, 714/2, 714/3, 716/2, 716/3, 718/1 718/2, 718/3, 718/5, 720/2, 720/3, 722/1, 722/2, 722/4, 724/1, 724,2, 724/4, 724/5, 726/1, 726/2, 726/7, wskazane w wykazie działek, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
112/2019 16.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie przetargu, nieruchomości położonej w Ratajach, gm. Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/12, o pow. 0,1782 ha, z przeznaczeniem na działalność rolniczą Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
111/2019 12.09.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pt „Doposażenie Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
110/2019 12.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Starachowice, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 jako działki: nr 2149/32 o pow. 0,0147 ha i nr 2149/38 o pow. 0,1121 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
109/2019 04.09.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
108/2019 22.08.2019 zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 98/2019 z dnia 19 lipca 2019r., wyrażające zgodę na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0040ha, stanowiącego część nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,1531 ha, położonej w Skarżysku Kamiennej. przy ul. Niepodległości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 00 Oćma Kamienna (arkusz mapy 23) jako działka nr 226/2 o pow.O,1531 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 19.07.2019
  98/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0040 ha, stanowiącego część nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,1531 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Niepodległości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 Górna Kamienna (arkusz mapy 23) jako działka rw 226/2 o pow. 0,1531 ha

107/2019 20.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych, na rzecz Skarbu Państwa, w drodze zakupu, nieruchomości zajętej pod cmentarz wojenny z lat 1914 —1915, na którym pochowani są nieznani żołnierze armii austriacko — węgierskiej, położone we wsi Adamczowice, gmina Klimontów, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 130/1 o pow. 0,0138 bai 130/20 pow. 0,0412 ha, stanowiące własność oraz położone we wsi Przybysławice, gmina Klimontów, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 466/1 o pow. 0.001] ha i 466/30 pow. 0,0084 ha, stanowiące własność Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
106/2019 14.08.2019 w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
105/2019 14.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 jako działka nr 18/2, o pow. 0,0186 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 11.12.2019
  146/2019

  w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 105/2019, z dnia 14 sierpnia 2019 r., wyrażającego zgodę na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 jako działka nr 8/2, o pow. 0,0186 ha

104/2019 09.08.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

103/2019 31.07.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Oleśnica w okręgu wyborczym nr 9 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
102/2019 30.07.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców Wydział Organizacji i Kadr
 • 13.04.2016
  42/2016

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

101/2019 23.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 5 lat, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0037 ha, będącego częścią nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach (obręb 0002), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 172/4, o pow. 0,1103 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
100/2019 22.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, z siedzibą w Warszawie (01-473) przy ul. Kocjana 3, na okres do 31.03.2022r., kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń o pow. 36,77 m2, stanowiących część budynków usytuowanych na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, pozostającej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Pińczowie, położonej w Pińczowie (obręb 0005 Pińczów), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 99/3,o pow. 2,1127 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
99/2019 19.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa1 w drodze darowizny od Województwa Swiętokrzyskiego nieruchomości położonych na terenie gmin: Sandomierz1 Samborzec, Koprzywnica, oznaczonych jako 80 działek ewiden cyjnych o łącznej pow. 7L4254 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
98/2019 19.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0040 ha, stanowiącego część nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,1531 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Niepodległości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 Górna Kamienna (arkusz mapy 23) jako działka rw 226/2 o pow. 0,1531 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 22.08.2019
  108/2019

  zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 98/2019 z dnia 19 lipca 2019r., wyrażające zgodę na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0040ha, stanowiącego część nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,1531 ha, położonej w Skarżysku Kamiennej. przy ul. Niepodległości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 00 Oćma Kamienna (arkusz mapy 23) jako działka nr 226/2 o pow.O,1531 ha

97/2019 19.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieokreślony, kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4, o łącznej powierzchni użytkowej 50,66 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku oznaczonym nr 2, usytuowanym w Smarkowie, gm. Stąporków Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
96/2019 19.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z „AGRANA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Robert Mierzyński, z siedzibą w Sadłowicach 38, 27-532 Wojciechowice, na okres 30 lat, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Smugi, gm. Wojciechowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42/1,0 pow. 0,2600 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
95/2019 19.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Sandomierzu (obręb Sandomierz Lewobrzeżny), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 589/3 o pow. 0,1548 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
94/2019 19.07.2019 w sprawie powołania gminnej komisji i ustalenia imiennego składu osobowego ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych deszczem nawalnym na terenie gminy Bejsce Wydział Infrastruktury i Rozwoju
93/2019 18.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z PGE Dystrybucja S.A, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A (20-340 Lublin), w której imieniu jako pełnomocnik działa Pan Mieczysław Sznajder, na okres 30 lat, umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Maruszów, gm. Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151/4, o pow. 2,7778 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
92/2019 18.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Tadeuszowie, gmina Tarłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/2, o pow. 0,2100 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 11.12.2019
  147/2019

  w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 92/2019, z dnia 18 lipca 2019 r., wyrażającego zgodę na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Tadeuszowie, gmina Tarłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/2, o pow. 0,2100 ha

91/2019 15.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Iwaniska, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Iwaniskach, Gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 297, o pow. 1,2700ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
90/2019 15.07.2019 w sprawie powołania gminnej komisji i ustalenia imiennego składu osobowego ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Iwaniska Wydział Infrastruktury i Rozwoju
89/2019 10.07.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chęcinach w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Wybierz Strony