Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
17/2019 07.02.2019 zmieniające Zarządzenie nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione Zarządzeniem nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

16/2018 01.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 10-ciu lat kolejnej umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Skarbu Państwa o powierzchni 0,0203 ha, położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej, stanowiącego część działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0013) numerami 45/2 (pow. 0,0095 ha) i 45/9 (pow. 0,0108 ha) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
15/2019 30.01.2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2019 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 14.02.2019
  18/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 15/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzących w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej

14/2019 30.01.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijach w okręgu wyborczym nr 15 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
13/2019 30.01.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 13 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
12/2019 30.01.2019 w sprawie uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu akt dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Organizacji i Kadr
11/2019 30.01.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 16.03.2016
  29/2016

  w sprawie powołana Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

10/2019 22.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, na czas oznaczony, urnowy użyczenia, lokalu Skarbu Państwa, położonego w Opatowie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 12.12.2018
  114/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Opatowskim, na czas oznaczony, umowy użyczenia, lokalu Skarbu Państwa, położonego w Opatowie

9/2019 17.01.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

8/2019 09.01.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
7/2019 09.01.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 15 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
6/2019 08.01.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 55/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 13.06.2017
  55/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim

5/2019 04.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze bezprzetargowej, poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0003 Dąbrowa Dolna, gmina Bodzentyn na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
4/2019 04.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny własności nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej pow. 2,3699 ha, położonej w Końskich, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 4820/1, 4990, 4995/12 w obrębie 0002 oraz 4990/5 w obrębie 0005 (użytek drogowy), znajdującej się w pasie dróg gminnych – na rzecz Gminy Końskie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
2/2019 02.01.2019 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 26.10.2017
  111/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 55/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim, zmienione Zarządzeniem Nr 83/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2017 roku

1/2019 02.01.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 16.01.2017
  3/2017

  w sprawie powołania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

3/2019 02.01.2019 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii na obszarze województwa świętokrzyskiego Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
122/2018 20.12.2018 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2019 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
121/2018 18.12.2018 w sprawie ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego na lata 2019-2021 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
120/2018 17.12.2018 w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
119/2018 17.12.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 02.10.2014
  82/2014

  w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

118/2018 14.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności do nieruchomości oraz prawa własności zlokalizowanych na niej budynków i parku wpisanego do rej. zabytków pod poz. A.632 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 06.03.2019
  30/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny własności nieruchomości Skarbu Państwa do nieruchomości oraz prawa własności zlokalizowanych na niej budynków i parku wpisanego do rej. zabytków pod poz. A.632 na rzecz Gminy Działoszyce

117/2018 12.12.2018 zmieniające zarządzenie nr 104/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
 • 03.12.2014
  104/2014

  w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

116/2018 12.12.2018 w sprawie zasad gospodarki kasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
 • 18.07.2012
  79/2012

  w sprawie zasad gospodarki kasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

115/2018 12.12.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem” Wydział Finansów i Budżetu
 • 15.04.2019
  51/2019

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”

114/2018 12.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Opatowskim, na czas oznaczony, umowy użyczenia, lokalu Skarbu Państwa, położonego w Opatowie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 22.01.2019
  10/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, na czas oznaczony, urnowy użyczenia, lokalu Skarbu Państwa, położonego w Opatowie

113/2018 12.12.2018 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 35/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. wyrażającego zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Końskich Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 26.04.2018
  35/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Końskich, w obrębie 0003 miasto Końskie

112/2018 12.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką NEXERA Sp. z o. o., na czas oznaczony, umowy użyczenia, części nieruchomości w gminie Ożarów, w miejscowości Wojciechówka Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
111/2018 12.12.2018 zmieniające Zarządzenie nr 15/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • 07.02.2018
  15/2018

  w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

110/2018 05.12.2018 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Wybierz Strony