Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
58/2019 30.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości, na którą składa się w sumie 217 działek ewidencyjnych, o łącznej powierzchni 15,9710 ha, położonych na terenie gminy Pacanów w miejscowościach: Grabowica (94 działki o łącznej pow. 3,1479 ha). Karsy Małe (33 działki o łącznej pow. 1,6965 ha). Książnice (22 działki o łącznej pow. 4,6985 ha) i Zborówek (68 działek o łącznej pow. 6,4281ha) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
57/2019 25.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego, zabudowanej nieruchomości położonej w Jędrzejowie. przy ul. Przypkowskiego 28a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 Jędrzejów jako działki nr nr: 312 o pow. 0.1245 ha i 313/1 o pow. 0,0350 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
56/2019 25.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Powiatu Włoszczowskiego, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Włoszczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 jako działka nr 5430/3 ‚ o pow. 0,0095 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
55/2019 25.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego, trzech nieruchomości lokalowych tj. lokali użytkowych nr nr: 25,26 i 27, o łącznej pow. 45.4 m. znajdujących się na 3 piętrze budynku biurowego usytuowanego na działce nr 199/1 o pow. 0,0408 ha, położonej w Busku Zdroju, przy ul. Kopernika (obręb 0010 Busko-Zdrój) wraz z udziałem wynoszącym 45415205 w częściach wspólnych, stanowiących grunt oraz części budynku i urządzenia służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
54/2019 24.04.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 25.03.2019
  40/2019

  w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych

53/2019 18.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z NEXERA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 29 (00-867 Warszawa), w której imieniu jako pełnomocnik działa F.H.U. ERMICOM, z siedzibą w Mikołowskiej Karczmie 56 (27-415 Kunów), na okres 7 lat z możliwością przedłużenia na wniosek w/w operatora, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Włostów, gm. Lipnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 142, o pow. 0,2300 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
52/2019 18.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz , w trybie bezprzetargowym, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 13/15 części w nieruchomości położonej przy ulicy Aleksandrówka w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0019) jako działka nr 697/3, o pow. 0,0199 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI 1L/00166782/3 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
51/2019 15.04.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem” Wydział Finansów i Budżetu
 • 12.12.2018
  115/2018

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”

 • 20.11.2019
  135/2019

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dale] „Zespołem”

50/2019 11.04.2019 zmieniające Zarządzenie nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione Zarządzeniem nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r., zmienione Zarządzeniem nr 17/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2019 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

49/2019 10.04.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2019 roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
48/2019 08.04.2019 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
47/2019 05.04.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.06.2016
  62/2016

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

46/2019 03.04.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

45/2019 03.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres do 31.12.2020 r. umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Aleja na Stadion, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0022) jako działka nr 60/98, na rzecz Pana.............., zamieszkałego ..................., prowadzącego działalność gospodarczą......................, z przeznaczeniem na działalność sportową i rekreacyjną związaną z prowadzoną przez niego na sąsiedniej nieruchomości (będącej jego własnością działce nr 60/11) w/w działalnością gospodarczą. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
44/2019 29.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Starachowice, na czas nieokreślony umowy użyczenia, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 2563/1 i 2563/2 o łącznej pow. 2,9721 ha, stanowiącej część zbiornika Lubianka, z przeznaczeniem na realizację funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych jako zadania własnego Gminy, obejmującego sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
43/2019 29.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, na okres 5 lat, kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie Gminy Pińczów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 243, o pow. 3,2177 baw miejscowości Skowronno Dolne (obręb 0028) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
42/2019 28.03.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 02.10.2014
  82/2014

  w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

41/2019 27.03.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania boniflkat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Busko Zdrój Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 19.03.2019
  36/2019

  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Busko Zdrój

40/2019 25.03.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 24.04.2019
  54/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych

39/2019 22.03.2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowej Słupi w okręgu wyborczym nr 5 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
38/2019 20.03.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

37/2019 19.03.2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Pińczów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
36/2019 19.03.2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Busko Zdrój Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 27.03.2019
  41/2019

  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania boniflkat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Busko Zdrój

35/2019 19.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony ze Wspólnotami Mieszkaniowymi: przy ul. Nowy Świat 42A, przy ul. Nowy Świat 48A i przy ul. Nowy Świat 50A w Kielcach, urnowy dzierżawy gruntu będącego własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok. 0,0042 ha, położonego w Kielcach przy ul. Nowy Świat, stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0010) numerem 1032/4, o pow. 0.0416 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
34/2019 19.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 8-miu lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,0107 ha, położonej w Busku-Zdroju przy ul. 1-go Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Busko-Zdrój (obręb 0009) jako działka nr 409/17 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
33/2019 19.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. H. Sienkiewicza 38, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Ostrowiec Świętokrzyski (obręb 36, arkusz 1) jako działki nr nr: 71/1 o pow. 0,0869 ha i 71/2 o pow. 0,2 132 ha oraz prawa własności budynku handlowo-usługowego o pow. zabudowy 656 rn2, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętą wraz z w/w działkami księgą wieczystą nr KI1O/00018080/3. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
32/2019 12.03.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.06.2016
  62/2016

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

31/2019 08.03.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji. Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

30/2019 06.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny własności nieruchomości Skarbu Państwa do nieruchomości oraz prawa własności zlokalizowanych na niej budynków i parku wpisanego do rej. zabytków pod poz. A.632 na rzecz Gminy Działoszyce Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 14.12.2018
  118/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności do nieruchomości oraz prawa własności zlokalizowanych na niej budynków i parku wpisanego do rej. zabytków pod poz. A.632

29/2019 06.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Ożarów, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zawadzie. gm. Ożarów. oznaczonej jako działka nr 171/11 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wybierz Strony