Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
119/2018 17.12.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 02.10.2014
  82/2014

  w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

118/2018 14.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności do nieruchomości oraz prawa własności zlokalizowanych na niej budynków i parku wpisanego do rej. zabytków pod poz. A.632 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 06.03.2019
  30/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny własności nieruchomości Skarbu Państwa do nieruchomości oraz prawa własności zlokalizowanych na niej budynków i parku wpisanego do rej. zabytków pod poz. A.632 na rzecz Gminy Działoszyce

117/2018 12.12.2018 zmieniające zarządzenie nr 104/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
 • 03.12.2014
  104/2014

  w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

116/2018 12.12.2018 w sprawie zasad gospodarki kasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
 • 18.07.2012
  79/2012

  w sprawie zasad gospodarki kasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

115/2018 12.12.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem” Wydział Finansów i Budżetu
 • 15.04.2019
  51/2019

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”

114/2018 12.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Opatowskim, na czas oznaczony, umowy użyczenia, lokalu Skarbu Państwa, położonego w Opatowie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 22.01.2019
  10/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, na czas oznaczony, urnowy użyczenia, lokalu Skarbu Państwa, położonego w Opatowie

113/2018 12.12.2018 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 35/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. wyrażającego zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Końskich Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 26.04.2018
  35/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Końskich, w obrębie 0003 miasto Końskie

112/2018 12.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką NEXERA Sp. z o. o., na czas oznaczony, umowy użyczenia, części nieruchomości w gminie Ożarów, w miejscowości Wojciechówka Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
111/2018 12.12.2018 zmieniające Zarządzenie nr 15/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • 07.02.2018
  15/2018

  w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

110/2018 05.12.2018 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
109/2018 04.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na okres dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
108/2018 03.12.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014 - 2020 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • 02.12.2019
  139/2019

  w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014—2020

107/2018 30.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
106/2018 30.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koprzywnicy w okręgu wyborczym nr 3 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
105/2018 30.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających (10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne w okręgu wyborczym nr 9 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
104/2018 27.11.2018 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
103/2018 21.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 11 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
102/2018 21.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszycach w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
101/2018 21.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
100/2018 21.11.2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
99/2018 15.11.2018 W sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Polskim Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień oraz wywiązywania się z obowiązków i wymogów określonych w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
98/2018 14.11.2018 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 102/2017 z dnia 4 października 2017 r. wyrażającego zgodę na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz osoby prawnej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Miedziana Góra Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 04.10.2017
  102/2017

  w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku Nr 87/2017, dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz osoby prawnej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Miedziana Góra

97/2018 14.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobami fizycznymi kolejnej umowy dzierżawy, na okres 10 lat, w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,0 160 ha, położonej w Kielcach, w obrębie 0032 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
96/2018 14.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 25.06.2019
  82/2019

  w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 96/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., wyrażającego zgodę na dokonanie, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego

95/2018 08.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego, położonej we Włoszczowie, w obrąbie 05 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
94/2018 06.11.2018 w sprawie udziału w ćwiczeniu systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia RENEGADE — SAREX 18/II Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
93/2018 06.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sitkówce-Nowinach, w obrębie 0004 Wola Murowana Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 21.05.2019
  63/2019

  w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 93/2018 z dnia 6 listopada 2018r., wyrażającego zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sitkówce-Nowinach, w obrębie 0004 Wola Murowana

92/2018 06.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej darowizny udziału w nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach, w obrębie 0024 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
91/2018 22.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Masłów, w obrębie 0011 Wola Kopcowa. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
90/2018 22.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką NEXERA Sp. z o. o., na czas oznaczony, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Iwaniska, w obrębie 0003 Dziewiątle Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości